Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πελάτης σούπερ μάρκετ, τράβηξε πιστόλι και σκότωσε την ταμία  έπειτα από διαπληκτισμό για τη χρήση μάσκας

Μια ταμί­ας σού­περ μάρ­κετ στην Τζόρ­τζια έπε­σε νεκρή από τις σφαί­ρες πελά­τη του κατα­στή­μα­τος έπει­τα από δια­πλη­κτι­σμό για τη χρή­ση μάσκας προ­στα­σί­ας προ­τού άλλοι τρεις άνθρω­ποι – ανά­με­σά τους ο ένο­πλος και ο ιδιω­τι­κός φρου­ρός ασφα­λεί­ας του κατα­στή­μα­τος – τραυ­μα­τι­στούν σε ανταλ­λα­γή πυρών που ακο­λού­θη­σε, ανα­κοί­νω­σε το γρα­φείο της σερί­φη της κομητείας.

Το τρα­γι­κό συμ­βάν εκτυ­λί­χθη­κε λίγο μετά τις 13:00 στο Big Bear Supermarket της κομη­τεί­ας Ντι­Κάλμπ, διευ­κρί­νι­σε η σερί­φης Μέλο­ντι Μάντοξ στη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου.

«Δια­πλη­κτί­στη­καν για τη μάσκα. Δεν ξέρω αν φόρα­γαν, ή αν δεν φόρα­γαν. Ο καθέ­νας έχει την άπο­ψή του για τη χρή­ση της μάσκας, το ζήτη­μα είναι λεπτό αυτή την περί­ο­δο», ανέ­φε­ρε η κυρία Μάντοξ.

Στο κατά­στη­μα υπήρ­χαν αρκε­τοί πελά­τες όταν έγι­νε το φονι­κό. Ο πελά­της με τον οποίο δια­πλη­κτί­στη­κε η ταμί­ας τρά­βη­ξε όπλο και τη σκό­τω­σε. Ο φρου­ρός άνοι­ξε κατό­πιν ενα­ντί­ον του και τον πέτυ­χε μια-δυο φορές, σύμ­φω­να με τη σερίφη.

Οι επι­χει­ρή­σεις στην Τζόρ­τζια μπο­ρούν να ζητούν από τους πελά­τες να φορούν μάσκες για να απο­τρέ­πε­ται η εξά­πλω­ση του νέου κορο­νοϊ­ού, αλλά δεν έχουν δικαί­ω­μα να τους το επι­βάλ­λουν, δυνά­μει εκτε­λε­στι­κών δια­ταγ­μά­των του κυβερ­νή­τη της πολι­τεί­ας, του Ρεπου­μπλι­κά­νου Μπράιαν Κεμπ.

Η κυρία Μάντοξ δεν έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα τα ονό­μα­τα των ανθρώ­πων οι οποί­οι τραυ­μα­τί­στη­καν. Είπε πως όλοι δια­κο­μί­στη­καν εσπευ­σμέ­να σε νοσο­κο­μείο, όπου ο φρου­ρός νοση­λεύ­ε­ται σε σοβα­ρή αλλά στα­θε­ρή κατά­στα­ση αφού χτυ­πή­θη­κε από δύο σφαίρες.

Ο φρου­ρός υπη­ρε­τού­σε για 30 χρό­νια στην αστυ­νο­μι­κή διεύ­θυν­ση της Ντι­Κάλμπ και παρα­μέ­νει έφε­δρος βοη­θός σερί­φη της κομη­τεί­ας. Ζει επει­δή φόρα­γε αλε­ξί­σφαι­ρο, διευ­κρί­νι­σε η κυρία Μάντοξ.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο