Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ — Περισσότεροι οι δισεκατομμυριούχοι και οι φτωχοί

Το 1/5 κατέ­χει το 88% του πλού­του της χώρας και αυξά­νουν χαμη­λό­μι­σθοι, άστε­γοι και όσοι δεν έχουν εξα­σφα­λι­σμέ­νη ούτε την τρο­φή τους

✔️   Ο αριθ­μός των δισε­κα­τομ­μυ­ριού­χων στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχει υπερ­δι­πλα­σια­στεί την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, από 267 το 2008 σε 607 πέρυ­σι, σύμ­φω­να με την αμε­ρι­κα­νι­κή τρά­πε­ζα UBS, ενώ οι χαμη­λό­μι­σθοι και χαμη­λο­συ­ντα­ξιού­χοι δυσκο­λεύ­ο­νται όλο και περισ­σό­τε­ρο να εξα­σφα­λί­σουν τα στοι­χειώ­δη, ακό­μη και τη δια­τρο­φή τους.

«Οι πλού­σιοι γίνο­νται πλου­σιό­τε­ροι και μάλι­στα με πιο γρή­γο­ρους ρυθ­μούς», δήλω­σε ο Τζον Μάθιους, επι­κε­φα­λής της «Δια­χεί­ρι­σης Ιδιω­τι­κού Πλού­του» («Private Wealth Management») της UBS. Ταυ­τό­χρο­να, υπάρ­χουν σημά­δια συμπί­ε­σης και στα­σι­μό­τη­τας στα χαμη­λό­τε­ρα εισο­δή­μα­τα. Το πλου­σιό­τε­ρο 1/5 των Αμε­ρι­κα­νών κατέ­χει το 88% του πλού­του της χώρας, ποσο­στό που έχει αυξη­θεί ήδη πριν από την κρί­ση, όπως δεί­χνουν στοι­χεία του 2016. Στο μετα­ξύ, ο αριθ­μός των ανθρώ­πων στις ΗΠΑ που για να εξα­σφα­λί­σουν τα απα­ραί­τη­τα τρό­φι­μα στη­ρί­ζο­νται στα «κρα­τι­κά κου­πό­νια» (food stamps), ανέρ­χε­ται σήμε­ρα στα 39 εκατ., δηλα­δή κατά 40% περισ­σό­τε­ροι σε σχέ­ση με το 2008 και παρό­τι ο πλη­θυ­σμός της χώρας έχει αυξη­θεί κατά μόλις 8% το ίδιο διάστημα.

✔️   Ενδει­κτι­κά, τα ενοί­κια στη Νέα Υόρ­κη έχουν αυξη­θεί το διά­στη­μα 2010 — 2017 δύο φορές περισ­σό­τε­ρο από τους μισθούς, σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του Οργα­νι­σμού «StreetEasy», πιέ­ζο­ντας ακό­μη περισ­σό­τε­ρο τους κατοί­κους με χαμη­λό εισό­δη­μα. Ο αριθ­μός των αστέ­γων που κοι­μού­νται στα κατα­φύ­για της πόλης είναι 70% μεγα­λύ­τε­ρος από ό,τι πριν από μια δεκα­ε­τία, σύμ­φω­να με τον «Συνα­σπι­σμό για τους Αστέγους».
[πηγή]
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο