Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Περιστατικό τραγικά συνηθισμένο: 8χρονος σκότωσε βρέφος ενός έτους με το όπλο του μπαμπά του

Παί­ζο­ντας με το πιστό­λι του πατέ­ρα του, αγό­ρι οκτώ ετών σκό­τω­σε βρέ­φος ενός έτους και τραυ­μά­τι­σε ακό­μη ένα παι­δί δύο ετών το σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο στη Φλό­ρι­ντα — περι­στα­τι­κό τρα­γι­κά συνη­θι­σμέ­νο στις ΗΠΑ.

Ο πατέ­ρας, ο Ρόντε­ρικ Ράνταλ, 45 ετών, συνε­λή­φθη και του απαγ­γέλ­θη­καν κατη­γο­ρί­ες για αμέ­λεια που είχε συνέ­πεια ανθρω­πο­κτο­νία, για παρά­νο­μη οπλο­κα­το­χή και για αφαί­ρε­ση απο­δει­κτι­κών στοι­χεί­ων από τόπο εγκλή­μα­τος, δήλω­σε ο Τσιπ Σίμονς, ο σερί­φης στην κομη­τεία Εσκάμπια.

Η τρα­γω­δία εκτυ­λί­χθη­κε σε μοτέλ όπου ο σαρα­ντά­ρης με βαρύ ποι­νι­κό μητρώο είχε πάει να βρει τη σύντρο­φό του. Εκεί­νος πήγε με τον γιο του. Εκεί­νη με τα δίδυ­μα παι­διά της, δύο ετών, και την κορού­λα της, ενός έτους.

Κάποια στιγ­μή, εκεί­νος βγή­κε από το δωμά­τιο και άφη­σε το όπλο «σε ντου­λά­πι», εξή­γη­σε ο σερί­φης Σίμονς κατά τη διάρ­κεια συνέ­ντευ­ξης Τύπου. Ξέρο­ντας πού ήταν κρυμ­μέ­νο, «ο γιος του το πήρε κι άρχι­σε να παί­ζει με αυτό».

«Πυρο­βό­λη­σε το βρέ­φος ενός έτους και το σκό­τω­σε. Αφού το δια­πέ­ρα­σε, η σφαί­ρα τραυ­μά­τι­σε το ένα από τα δίδυ­μα, που όμως ανα­μέ­νε­ται να επι­ζή­σει», πρό­σθε­σε ο σερί­φης, υπο­γραμ­μί­ζο­ντας πως η μητέ­ρα των θυμά­των κοιμόταν.

Όταν επέ­στρε­ψε ο πατέ­ρας, αφαί­ρε­σε από το δωμά­τιο το όπλο και ουσί­ες, πιθα­νόν ναρ­κω­τι­κά, προ­τού φτά­σει η αστυνομία.

Ο θάνα­τος του μικρού κορι­τσιού προ­στί­θε­ται στη φρι­κια­στι­κή σει­ρά παρό­μοιων δυστυ­χη­μά­των στη χώρα.

«Κάθε χρό­νο, εκα­το­ντά­δες παι­διά στις ΗΠΑ βρί­σκουν γεμά­τα όπλα που δεν έχουν απο­θη­κευ­τεί με ασφα­λή τρό­πο, σε ντου­λά­πια, σε κομο­δί­να, σε σακί­δια πλά­της, σε τσά­ντες, ή απλά παρα­τη­μέ­να» και πυρο­βο­λούν χωρίς να το θέλουν, τόνι­ζε σε πρό­σφα­τη έκθε­σή της η μη κυβερ­νη­τι­κή οργά­νω­ση Everytown For Gun Safety.

Η ΜΚΟ, η οποία αγω­νί­ζε­ται κυρί­ως για να ελέγ­χο­νται πιο αυστη­ρά οι αγο­ρές πυρο­βό­λων όπλων, εκτι­μά ότι τα δυστυ­χή­μα­τα όταν όπλα πέφτουν στα χέρια παι­διών που «πυρο­βο­λούν χωρίς πρό­θε­ση» στοι­χί­ζουν τη ζωή κάπου 350 Αμε­ρι­κα­νών τον χρό­νο κατά μέσον όρο.

Ευρύ­τε­ρα, τα πυρο­βό­λα όπλα προ­κα­λούν κάπου 40.000 θανά­τους ετη­σί­ως στις ΗΠΑ, συμπε­ρι­λαμ­βα­νο­μέ­νων των αυτο­κτο­νιών, σύμ­φω­να με τον εξει­δι­κευ­μέ­νο ιστό­το­πο Gun Violence Archive.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο