Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ — πλήρης στήριξη στο ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα: νέες αποστολές όπλων στο Ισραήλ και νέο βέτο στον ΟΗΕ ενάντια στην άμεση κήρυξη εκεχειρίας _29.000 οι νεκροί

Πλή­ρη στή­ρι­ξη στη συνε­χι­ζό­με­νη γενο­κτο­νία του παλαι­στι­νια­κού λαού από το Ισρα­ήλ παρέ­χουν οι ΗΠΑ, με την αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση να ετοι­μά­ζει την απο­στο­λή νέου πακέ­του με βόμ­βες και στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στο κρά­τος — δολο­φό­νο, ενώ ταυ­τό­χρο­να να προ­α­ναγ­γέλ­λει την άσκη­ση ενός ακό­μα βέτο στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, για να μπλο­κά­ρει για άλλη μια φορά την έκδο­ση ψηφί­σμα­τος που θα απαι­τεί από το Ισρα­ήλ να στα­μα­τή­σει άμε­σα τις δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις στη Λωρί­δα της Γάζας.

Συγκε­κρι­μέ­να, η εφη­με­ρί­δα Wall Street Journal, επι­κα­λού­με­νη Αμε­ρι­κα­νούς νυν και πρώ­ην αξιω­μα­τού­χους, ανα­φέ­ρει σε δημο­σί­ευ­μά της ότι η κυβέρ­νη­ση του Αμε­ρι­κα­νού προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν ετοι­μά­ζε­ται να στεί­λει βόμ­βες και στρα­τιω­τι­κό εξο­πλι­σμό στο Ισρα­ήλ.

Στα όπλα αυτά περι­λαμ­βά­νο­νται βόμ­βες ΜΚ-82 και συστή­μα­τα ΚΜU- 572 που μετα­τρέ­πουν απλές βόμ­βες σε ακρι­βεί­ας, όπως και ηλε­κτρο­νι­κούς πυρο­κρο­τη­τές FMU-139, σημειώ­νει η εφη­με­ρί­δα, προ­σθέ­το­ντας ότι η αξία του εξο­πλι­σμού αυτού ανέρ­χε­ται σε «δεκά­δες εκα­τομ­μύ­ρια δολάρια».

  • Η παρο­χή αυτού του εξο­πλι­σμού εξε­τά­ζε­ται ακό­μη εσω­τε­ρι­κά από την κυβέρ­νη­ση, ανα­φέ­ρει η εφη­με­ρί­δα, ενώ Αμε­ρι­κα­νός αξιω­μα­τού­χος που επι­κα­λεί­ται δήλω­σε ότι οι λεπτο­μέ­ρειες της πρό­τα­σης μπο­ρεί να αλλά­ξουν προ­τού η αμε­ρι­κα­νι­κή κυβέρ­νη­ση ενη­με­ρώ­σει τους επι­κε­φα­λής των αρμό­διων επι­τρο­πών του Κογκρέ­σου οι οποί­ες θα πρέ­πει να εγκρί­νουν την πώληση.
  • Από τον Οκτώ­βρη ως τον Δεκέμ­βρη του 2023, εν μέσω του ισραη­λι­νού μακε­λειού στη Γάζα, η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν έχει εγκρί­νει άλλες δύο πωλή­σεις πακέ­των όπλων στο κρά­τος — δολο­φό­νο, παρα­κάμ­πτο­ντας το Κογκρέ­σο, επι­κα­λού­με­νη επεί­γο­ντα χαρακτήρα…
  • Επι­πλέ­ον, στο πακέ­το — μαμούθ που προ­ω­θεί η κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν για τη στρα­τιω­τι­κή στή­ρι­ξη της Ουκρα­νί­ας, του Ισρα­ήλ και άλλων «συμ­μά­χων» των ΗΠΑ, περι­λαμ­βά­νο­νται 14 δισ. ευρώ για τη στή­ρι­ξη του Ισρα­ήλ. Το πακέ­το αυτό εγκρί­θη­κε την περα­σμέ­νη βδο­μά­δα στη Γερου­σία, ωστό­σο στο πλαί­σιο των παζα­ριών και των αντι­θέ­σε­ων μετα­ξύ Δημο­κρα­τι­κών και Ρεπου­μπλι­κά­νων δεν έχει προ­χω­ρή­σει μέχρι τώρα η έγκρι­σή του στη Βου­λή των Αντιπροσώπων.

Με τρίτο βέτο στον ΟΗΕ ενάντια στην κατάπαυση πυρός απειλούν οι ΗΠΑ…

Την ίδια ώρα, χθες Σάβ­βα­το, οι ΗΠΑ απεί­λη­σαν να ασκή­σουν για τρί­τη φορά βέτο στο Συμ­βού­λιο Ασφα­λεί­ας του ΟΗΕ, προ­κει­μέ­νου να μπλο­κά­ρουν σχέ­διο από­φα­σης που καλεί να κηρυ­χθεί «άμε­ση ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός» στη Λωρί­δα της Γάζας.

Το εν λόγω σχέ­διο από­φα­σης έχει κατα­τε­θεί από την Αλγε­ρία, η οποία ζητά να διε­ξα­χθεί ψηφο­φο­ρία την Τρί­τη 20 Φλεβάρη.

Σύμ­φω­να με το Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο Ειδή­σε­ων (AFP), η πιο πρό­σφα­τη εκδο­χή του κει­μέ­νου, «απαι­τεί άμε­ση ανθρω­πι­στι­κή κατά­παυ­ση του πυρός που πρέ­πει να τηρη­θεί από όλα τα μέρη». Το σχέ­διο από­φα­σης απορ­ρί­πτει επί­σης «τον εξα­να­γκα­στι­κό εκτο­πι­σμό του παλαι­στι­νια­κού άμα­χου πλη­θυ­σμού» και απαι­τεί να στα­μα­τή­σει αμέ­σως αυτή η «παρα­βί­α­ση του διε­θνούς δικαί­ου». Ζητεί ακό­μη την απε­λευ­θέ­ρω­ση όλων των ομήρων.

Η Αμε­ρι­κα­νί­δα πρέ­σβης στον ΟΗΕ Λίντα Τόμας-Γκρίν­φιλντ επέ­κρι­νε με ανα­κοί­νω­σή της την από­φα­ση της Αλγε­ρί­ας να τεθεί το κεί­με­νο σε ψηφο­φο­ρία, ισχυ­ρι­ζό­με­νη πως «αντι­βαί­νει» τις διπλω­μα­τι­κές δια­πραγ­μα­τεύ­σεις σε εξέ­λι­ξη για να κηρυ­χθεί νέα ανα­κω­χή… Προ­α­νήγ­γει­λε ότι οι ΗΠΑ δεν θα υπο­στη­ρί­ξουν τη διε­ξα­γω­γή ψηφο­φο­ρί­ας και «αν φθά­σου­με σε ψηφο­φο­ρία για το τρέ­χον σχέ­διο, δεν θα υιο­θε­τη­θεί», απει­λώ­ντας εμμέ­σως πλην σαφώς πως θα ασκη­θεί βέτο.

Ήδη στα μέσα Οκτώ­βρη και κατό­πιν στις αρχές του Δεκεμ­βρί­ου, την ώρα που οι δολο­φο­νι­κές ισραη­λι­νές επι­θέ­σεις ισο­πέ­δω­ναν τη Λωρί­δα της Γάζας και σκό­τω­ναν δεκά­δες χιλιά­δες Παλαι­στί­νιους, οι ΗΠΑ άσκη­σαν βέτο σε δυο σχέ­δια από­φα­σης που ζητού­σαν άμε­ση κατά­παυ­ση του πυρός.

ΛΩΡΙΔΑ ΤΗΣ ΓΑΖΑΣ
Αγγίζουν τις 29.000 οι νεκροί από τις ισραηλινές επιθέσεις -
Συνεχίζεται η εισβολή στο νοσοκομείο Νάσερ

Με αμεί­ω­τη έντα­ση συνε­χί­ζο­νται για 135η μέρα οι δολο­φο­νι­κές επι­θέ­σεις του Ισρα­ήλ στη Λωρί­δα της Γάζας, αυξά­νο­ντας συνε­χώς τον αριθ­μό των θυμά­των και ισο­πε­δώ­νο­ντας ολό­κλη­ρο τον παλαι­στι­νια­κό θύλακα.

Συνο­λι­κά, από τις επι­θέ­σεις του ισραη­λι­νού κατο­χι­κού στρα­τού έχουν σκο­τω­θεί 28.985 Παλαι­στί­νιοι και άλλοι 68.883 έχουν τραυ­μα­τι­στεί, όπως ανα­κοί­νω­σε το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα, ενώ χιλιά­δες είναι οι αγνο­ού­με­νοι που έμει­ναν θαμ­μέ­νοι κάτω από τα συντρίμ­μια των βομ­βαρ­δι­σμέ­νων κτιρίων.

Μόνο το τελευ­ταίο 24ωρο σκο­τώ­θη­καν 127 Παλαι­στί­νιοι στη Λωρί­δα της Γάζας και τραυ­μα­τί­στη­καν 205.

Στο επί­κε­ντρο των ισραη­λι­νών επι­θέ­σε­ων βρί­σκε­ται η νότια Γάζα, όπου συγκε­ντρώ­νε­ται η μεγά­λη πλειο­ψη­φία των 1,7 εκα­τομ­μυ­ρί­ων εκτο­πι­σμέ­νων Παλαι­στι­νί­ων και ενώ το Ισρα­ήλ προ­ε­τοι­μά­ζει γενι­κευ­μέ­νη χερ­σαία επί­θε­ση ενα­ντί­ον της νότιας πόλης Ράφα, στα σύνο­ρα με την Αίγυ­πτο, ωστό­σο οι βομ­βαρ­δι­σμοί συνε­χί­ζο­νται σε όλο τον παλαι­στι­νια­κό θύλακα.

Το παλαι­στι­νια­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων WAFA μετέ­δω­σε ότι μετα­ξύ άλλων βομ­βαρ­δί­στη­καν περιο­χές στην Ντέιρ αλ Μπά­λα (κεντρι­κά), στην Μπέιτ Χανούν (βόρεια) και στην πόλη της Γάζας.

Για άλλη μία μέρα ο ισραη­λι­νός κατο­χι­κός στρα­τός συνέ­χι­σε τις δολο­φο­νι­κές επι­χει­ρή­σεις του εντός του νοσο­κο­μεί­ου Νάσερ στην νότια πόλη Χαν Γιού­νις, του δεύ­τε­ρου μεγα­λύ­τε­ρου νοσο­κο­μεί­ου σε όλη τη Λωρί­δα της Γάζας, στο οποίο εισέ­βα­λε μεσοβδόμαδα.

Ο εκπρό­σω­πος του υπουρ­γεί­ου Υγεί­ας της Γάζας, Ασραφ αλ Κού­ντρα, τόνι­σε ότι το νοσο­κο­μείο έχει τεθεί πλέ­ον εντε­λώς εκτός λει­τουρ­γί­ας, καθώς έχουν απο­μεί­νει μόνο 25 υγειο­νο­μι­κοί για τη φρο­ντί­δα των ασθενών.

Ο επι­κε­φα­λής του Παγκό­σμιου Οργα­νι­σμού Υγεί­ας (ΠΟΥ), Τεντρος Αντα­νομ Γκε­μπρε­γε­σους, κατήγ­γει­λε ότι για δύο συνε­χό­με­νες μέρες, «δεν επε­τρά­πη σε ομά­δα του ΠΟΥ να εισέλ­θει στο νοσο­κο­μείο για να αξιο­λο­γή­σει τις συν­θή­κες των ασθε­νών και τις κρί­σι­μες ιατρι­κές ανά­γκες, παρά το γεγο­νός ότι έφτα­σε στο νοσο­κο­μείο για να παρα­δώ­σει καύ­σι­μα μαζί με εταίρους».

Ο ίδιος επι­βε­βαί­ω­σε ότι στο νοσο­κο­μείο παρα­μέ­νουν εγκλω­βι­σμέ­νοι περί­που 200 ασθε­νείς, του­λά­χι­στον 20 εκ των οποί­ων χρειά­ζο­νται επεί­γου­σα μετα­φο­ρά σε άλλα νοσο­κο­μεία για να λάβουν περί­θαλ­ψη. Ο ισραη­λι­νός στρα­τός εμπο­δί­ζει την κατε­πεί­γου­σα απο­μά­κρυν­ση ασθε­νών σε κρί­σι­μη κατάσταση.

Το παλαι­στι­νια­κό υπουρ­γείο Υγεί­ας στη Γάζα ανα­κοί­νω­σε χθες ότι 5 ασθε­νείς του νοσο­κο­μεί­ου πέθα­ναν εξαι­τί­ας της εισβο­λής του ισραη­λι­νού στρα­τού και της δια­κο­πής της ηλε­κτρο­δό­τη­σης, που σήμα­νε πως δεν έφθα­νε οξυ­γό­νο στα δωμά­τιά τους. Σοβα­ρές είναι οι ανη­συ­χί­ες για την τύχη ακό­μη 7 ασθε­νών ‑τεσ­σά­ρων σε μονά­δες εντα­τι­κής θερα­πεί­ας και τριών στη βρε­φο­νη­πια­κή πτέρυγα.

Την ίδια ώρα, καθώς ο κατο­χι­κός στρα­τός συνε­χί­ζει να στο­χο­ποιεί συστη­μα­τι­κά όλα τα νοσο­κο­μεία και τις δομές υγεί­ας, η Παλαι­στι­νια­κή Ερυ­θρά Ημι­σέ­λη­νος κατήγ­γει­λε ότι ισραη­λι­νές δυνά­μεις έβα­λαν κατά του τρί­του ορό­φου του νοσο­κο­μεί­ου αλ Αμαλ, επί­σης στην Χαν Γιούνις.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο