Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Πολλαπλασιάζονται oι διαδηλώσεις για τον θάνατο του Τζορτζ Φλόιντ

Δια­δη­λώ­σεις ξέσπα­σαν σε πολ­λές μεγά­λες πόλεις των ΗΠΑ χθες βρά­δυ, μετά τον θάνα­το στην αρχή της εβδο­μά­δας ενός Αφρο­α­με­ρι­κα­νού κατά τη διάρ­κεια της βίαι­ης προ­σα­γω­γής του από την αστυ­νο­μία στη Μινε­ά­πο­λη, παρά την απαγ­γε­λία κατη­γο­ριών για ανθρω­πο­κτο­νία εξ αμε­λεί­ας σε βάρος του λευ­κού πρώ­ην αστυ­νο­μι­κού μετά τη σύλ­λη­ψή του έπει­τα από τρεις νύχτες ταραχών.

Στην πόλη αυτή της μεσο­δυ­τι­κής πολι­τεί­ας της Μινε­σό­τας επι­βλή­θη­κε νωρί­τε­ρα χθες απα­γό­ρευ­ση της κυκλοφορίας.

Η οικο­γέ­νεια του Τζορτζ Φλόιντ, 46 ετών, με την οποία ο πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ ανα­κοί­νω­σε πως μίλη­σε, εξέ­φρα­σε μεν ικα­νο­ποί­η­ση για τη σύλ­λη­ψη του αστυ­νο­μι­κού, που είναι κατ’ αυτήν ένα πρώ­το βήμα «στον δρό­μο προς την από­δο­ση δικαιο­σύ­νης», αλλά επι­σή­μα­νε πως η εξέ­λι­ξη ήταν «καθυ­στε­ρη­μέ­νη» και ανεπαρκής.

«Θέλου­με να του απαγ­γελ­θεί δίω­ξη για ανθρω­πο­κτο­νία εκ προ­θέ­σε­ως και εκ προ­με­λέ­της. Και θέλου­με να δού­με και τους άλλους αστυ­νο­μι­κούς (που ενέ­χο­νται στην υπό­θε­ση) να συλ­λαμ­βά­νο­νται», τόνι­σε η οικο­γέ­νεια σε ανα­κοί­νω­ση που έδω­σε στη δημοσιότητα.

Προς το παρόν, μόνο ο αστυ­νο­μι­κός που πίε­ζε το αρι­στε­ρό του γόνα­το στον λαι­μό του εκλι­πό­ντα προ­κα­λώ­ντας του ασφυ­ξία, ο Ντέ­ρεκ Σόβιν, έχει «τεθεί υπό κρά­τη­ση», ανέ­φε­ρε ο Τζον Χάρινγ­κτον, αξιω­μα­τού­χος αρμό­διος γα τη δημό­σια ασφά­λεια στη Μινεσότα.

Το πρό­σω­πο του αστυ­νο­μι­κού αυτού έχει κάνει τον γύρο του κόσμου αφό­του δια­δό­θη­κε το βίντεο που κατα­γρά­φει τη βίαιη προ­σα­γω­γή του Τζορτζ Φλόιντ, διό­τι φερό­ταν να προ­σπά­θη­σε να χρη­σι­μο­ποι­ή­σει ένα πλα­στό εικοσαδόλαρο.

Το τελευ­ταίο πράγ­μα που ακού­γε­ται να επα­να­λαμ­βά­νει ο Φλόιντ είναι «δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω, σε παρα­κα­λώ, δεν μπο­ρώ να αναπνεύσω».

Ο Σόβιν και οι υπό­λοι­ποι τρεις αστυ­νο­μι­κοί που ενε­πλά­κη­σαν στην τρα­γω­δία απο­τά­χθη­καν. Διε­νερ­γού­νται έρευ­νες σε τοπι­κό και ομο­σπον­δια­κό επί­πε­δο για να προσ­διο­ρι­στούν οι όποιες ποι­νι­κές ευθύνες.

Ο Σόβιν κατη­γο­ρεί­ται για σκλη­ρή και επι­κίν­δυ­νη ενέρ­γεια η οποία προ­κά­λε­σε ανθρώ­πι­νο θάνα­το και ανθρω­πο­κτο­νία εξ αμε­λεί­ας, διευ­κρί­νι­σε ο εισαγ­γε­λέ­ας της κομη­τεί­ας Χένε­πιν, στην οποία υπά­γε­ται η Μινεάπολη.

Η σύλ­λη­ψη και η απαγ­γε­λία κατη­γο­ριών ακο­λού­θη­σε την τρί­τη νύχτα ταρα­χών στη μεγα­λού­πο­λη, στο βόρειο τμή­μα των ΗΠΑ, όπου δια­δη­λω­τές απαί­τη­σαν να απο­δο­θεί δικαιοσύνη.

Ανα­πτύ­χθη­κε η Εθνο­φρου­ρά για να επι­βλη­θεί η τάξη και επι­βλή­θη­κε απα­γό­ρευ­ση κυκλο­φο­ρί­ας το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής, από τις 20:00 τοπι­κή ώρα (03:00 το Σάβ­βα­το ώρα Ελλά­δας) ως τις 06:00 της επο­μέ­νης, αφού ένα αστυ­νο­μι­κό τμή­μα πυρ­πο­λή­θη­κε την προη­γού­με­νη νύχτα και πολ­λά εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα λεηλατήθηκαν.

«Μας συν­θλί­βουν εδώ και πάρα πολύ και­ρό. Πεθαί­νου­με, αδερ­φέ, με το γόνα­το κάποιου στον λαι­μό μας, όταν δεν έχου­με κάνει τίπο­τα απο­λύ­τως (…). Λοι­πόν, πάει, τελειώ­σα­με. Θέλω να πω, είμα­στε ήδη νεκροί, ας πεθά­νου­με υπε­ρα­σπι­ζό­με­νοι μια δίκαιη υπό­θε­ση, όχι;», είπε στο Γαλ­λι­κό Πρα­κτο­ρείο ένας δια­δη­λω­τής στη Μινεάπολη.

usa4

Οδύ­νη και οργή

Ο Ντό­ναλντ Τραμπ, ο οποί­ος έχει μιλή­σει επα­νει­λημ­μέ­να για ένα «τρα­γι­κό» έγκλη­μα, στρά­φη­κε κατό­πιν ενα­ντί­ον των «τρα­μπού­κων», των «ταρα­χο­ποιών». «Όταν αρχί­ζουν λεη­λα­σί­ες, αρχί­ζουν τα πυρά», διε­μή­νυ­σε σε ανάρ­τη­σή του στο Twitter, την οποία όμως η δια­χεί­ρι­ση του ιστό­το­που κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης έκρυ­ψε, τοπο­θε­τώ­ντας ειδι­κή σήμαν­ση που επι­ση­μαί­νει πως απο­τε­λού­σε εξύ­μνη­ση «της βίας». Αργό­τε­ρα ο Ρεπου­μπλι­κά­νος πρό­ε­δρος των ΗΠΑ φάνη­κε να υπα­να­χω­ρεί, λέγο­ντας πως δεν θέλει οι αρχές να αρχί­σουν «να ρίχνουν», λέγο­ντας «κατα­λα­βαί­νω τον πόνο» αυτών που δια­μαρ­τύ­ρο­νται, επι­μέ­νο­ντας ταυ­τό­χρο­να πως δεν θα επι­τρέ­ψει να επι­κρα­τή­σει η «αναρ­χία», οι ταρα­χο­ποιοί να «πνί­ξουν τη φωνή τόσων πολ­λών ειρη­νι­κών διαδηλωτών».

Σε πολύ δια­φο­ρε­τι­κό τόνο, ο Δημο­κρα­τι­κός προ­κά­το­χός του Μπα­ράκ Ομπά­μα ανέ­φε­ρε ότι μοι­ρά­ζε­ται την «απελ­πι­σία» των εκα­τομ­μυ­ρί­ων Αφρο­α­με­ρι­κα­νών, για τους οποί­ους «το ότι τυχαί­νουν δια­φο­ρε­τι­κής μετα­χεί­ρι­σης στη βάση της φυλής τους είναι τρα­γι­κό, οδυ­νη­ρό και με εξορ­γι­στι­κό τρό­πο ‘κοι­νό­το­πο’».

Τη νύχτα της Πέμ­πτης προς Παρα­σκευή, για τρί­τη φορά, οι δια­δη­λώ­σεις μετα­τρά­πη­καν σε ταρα­χές γύρω από το τμή­μα όπου ανή­καν τα τέσ­σε­ρα πρώ­ην στε­λέ­χη της αστυ­νο­μί­ας της Μινεάπολης.

Όταν βρέ­θη­καν αντι­μέ­τω­πες με επί­θε­ση κατά μέτω­πο των δια­δη­λω­τών, οι δυνά­μεις επι­βο­λής της τάξης εγκα­τέ­λει­ψαν το κτί­ριο, γύρω στις 22:00 τοπι­κή ώρα. Ορι­σμέ­νοι δια­δη­λω­τές πέρα­σαν τα κιγκλι­δώ­μα­τα που είχαν τοπο­θε­τη­θεί, έσπα­σαν παρά­θυ­ρα κι έβα­λαν φωτιά στο αστυ­νο­μι­κό τμήμα.

Εμπο­ρι­κά κατα­στή­μα­τα στην περιο­χή γνώ­ρι­σαν παρό­μοια τύχη ενώ βίαια επει­σό­δια ξέσπα­σαν επί­σης σε ορι­σμέ­νες συνοι­κί­ες της γει­το­νι­κής πόλης Σεντ Πολ, με σπο­ρα­δι­κές συγκρού­σεις ανά­με­σα σε αστυ­νο­μι­κούς και πολίτες.

usa3 1

Στους ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, η οργή ξεχειλίζει

Η οργή εκδη­λώ­θη­κε σε πολ­λές αμε­ρι­κα­νι­κές πόλεις. Εκα­το­ντά­δες άνθρω­ποι συγκε­ντρώ­θη­καν μπρο­στά στον Λευ­κό Οίκο, κρα­τώ­ντας πλα­κάτ με συν­θή­μα­τα όπως «στα­μα­τή­στε να μας σκοτώνετε».

Στη Νέα Υόρ­κη, συγκε­ντρώ­θη­καν περί­που χίλιοι δια­δη­λω­τές που φώνα­ζαν συν­θή­μα­τα ενα­ντί­ον της αστυ­νο­μί­ας. Στο Ντέν­βερ, ένας αυτο­κι­νη­τό­δρο­μος απο­κλεί­στη­κε. Στο Λού­ι­βιλ, στην πολι­τεία Κεντά­κι, σημειώ­θη­καν επει­σό­δια όταν κάτοι­κοι απαί­τη­σαν δικαιο­σύ­νη για την Μπριό­να Τέι­λορ, μια μαύ­ρη που έπε­σε νεκρή από πυρά της αστυ­νο­μί­ας στην είσο­δο του δια­με­ρί­σμα­τός της τον Μάρτιο.

Τα πάθη έχουν εξα­φθεί πολύ πέραν των συνό­ρων των ΗΠΑ. Οι εκκλή­σεις να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη για τον Τζορτζ Φλόιντ πολ­λα­πλα­σιά­ζο­νται από τους χρή­στες ιστό­το­πων δικτύ­ω­σης σε πολ­λές χώρες.

Η υπό­θε­ση θύμι­σε εκεί­νη του Έρικ Γκάρ­νερ, του νεα­ρού μαύ­ρου που πέθα­νε από ασφυ­ξία το 2014 στη Νέα Υόρ­κη κατά τη διάρ­κεια της σύλ­λη­ψής του από λευ­κούς αστυ­νο­μι­κούς. Είχε πει ακρι­βώς την ίδια φρά­ση, «δεν μπο­ρώ να ανα­πνεύ­σω», που μετα­τρά­πη­κε σε σύν­θη­μα του κινή­μα­τος Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύ­ρων μετράνε»).

«Αρκε­τά», δήλω­σε η μητέ­ρα του Γκάρ­νερ, η Γκου­έν Καρ, στη Νέα Υόρ­κη. Η αστυ­νο­μία πρέ­πει «να στα­μα­τή­σει (…) να τρο­μο­κρα­τεί και να σκο­τώ­νει τους νέους μας».

Η Καρ είχε δηλώ­σει νωρί­τε­ρα αυτή την εβδο­μά­δα ότι ο θάνα­τος του Φλόιντ «άνοι­ξε μια παλιά πλη­γή και της έρι­ξε αλάτι».

usa2

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο