Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: «Πράσινο φως» για νέα παζάρια με τις πωλήσεις «F‑16» στην Τουρκία

Η «πιστο­ποί­η­ση» από τον Πρό­ε­δρο των ΗΠΑ λόγων «εθνι­κής ασφά­λειας» θα επι­τρέ­πει την πώλη­ση νέων «F‑16», κιτ εκσυγ­χρο­νι­σμού αλλά και ανα­βαθ­μι­σμέ­νης τεχνο­λο­γί­ας στην Τουρ­κία, σύμ­φω­να με τρο­πο­λο­γία που ενέ­κρι­νε η αρμό­δια Επι­τρο­πή του Κογκρέ­σου, επι­βε­βαιώ­νο­ντας ότι φου­ντώ­νει το παζά­ρι Ουά­σιγ­κτον — Αγκυ­ρας, ενώ η τουρ­κι­κή επι­θε­τι­κό­τη­τα δυνα­μώ­νει αμείωτα.

Μια μέρα αφού το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ προ­σπέ­ρα­σε τους προ­κλη­τι­κούς χάρ­τες που κυκλο­φο­ρούν στην Αγκυ­ρα (εμφα­νί­ζο­ντας ως τουρ­κι­κά εδά­φη Χίο, Μυτι­λή­νη, Κρή­τη κ.τ.λ.) με συστά­σεις του τύπου «βρεί­τε τα με τις δια­φο­ρές σας» και «απο­φύ­γε­τε ενέρ­γειες που αυξά­νουν την έντα­ση»(!), η αρμό­δια Επι­τρο­πή Κανό­νων ενέ­κρι­νε τη σχε­τι­κή τρο­πο­λο­γία (που περι­λαμ­βά­νε­ται στον επό­με­νο στρα­τιω­τι­κό προ­ϋ­πο­λο­γι­σμό των ΗΠΑ — NDAA), και η οποία ανα­μέ­νε­ται να επι­κυ­ρω­θεί ορι­στι­κά έως τα τέλη Ιούλη.

Το κεί­με­νο που εγκρί­θη­κε ανα­φέ­ρει μεν ότι απα­γο­ρεύ­ο­νται η πώλη­ση και ο εκσυγ­χρο­νι­σμός «F‑16» σε κάθε οντό­τη­τα που σχε­τί­ζε­ται με την Τουρ­κία, αλλά την ίδια στιγ­μή ακυ­ρώ­νει την απα­γό­ρευ­ση αν «ο Αμε­ρι­κα­νός Πρό­ε­δρος μπο­ρεί να πιστο­ποι­ή­σει στις αρμό­διες επι­τρο­πές του Κογκρέ­σου ότι υπάρ­χουν λόγοι εθνι­κής ασφά­λειας». Ακό­μα, ως όρος ανα­φέ­ρε­ται και το να λάβει η κυβέρ­νη­ση «ανα­λυ­τι­κά και επαρ­κή μέτρα για να δια­σφα­λί­σει ότι τα “F‑16” δεν θα χρη­σι­μο­ποι­η­θούν για υπερ­πτή­σεις πάνω από την Ελλά­δα». Βέβαια, άλλο θέμα είναι τι… υπο­λο­γί­ζει κανείς ως Ελλά­δα, δηλα­δή σε ποια επι­κρά­τεια θεω­ρεί ότι μια τουρ­κι­κή υπέρ­πτη­ση συνι­στά παρα­βί­α­ση, αφού π.χ. οι ΗΠΑ δεν ανα­γνω­ρί­ζουν τον ενα­έ­ριο χώρο των 10 ναυ­τι­κών μιλί­ων. Κι αυτό όταν δεν περ­νά βδο­μά­δα χωρίς η Ουά­σιγ­κτον να δικαιο­λο­γή­σει τις τουρ­κι­κές προ­κλή­σεις και να ζεστά­νει την πλά­τη της Αγκυρας…

Επί­σης, οι «λόγοι εθνι­κής ασφά­λειας» που μπο­ρεί η αμε­ρι­κα­νι­κή ηγε­σία να πιστο­ποι­ή­σει ότι υπάρ­χουν για να δια­σφα­λί­σει νέες πωλή­σεις στην Τουρ­κία, είναι ολο­φά­νε­ρο πλέ­ον ότι συν­δέ­ο­νται και με την ανα­βάθ­μι­ση και ισχυ­ρο­ποί­η­ση του ΝΑΤΟ, του οποί­ου η Τουρ­κία απο­τε­λεί ένα από τα πιο κρί­σι­μα μέλη, όπως μια σει­ρά Αμε­ρι­κα­νών αξιω­μα­τού­χων επι­ση­μαί­νουν συχνά — πυκνά… Πάνε ελά­χι­στα 24ωρα που η βοη­θός υπουρ­γός Αμυ­νας των ΗΠΑ, Σελέστ Γουα­λά­ντερ, επι­χει­ρη­μα­το­λο­γώ­ντας για τη σημα­σία ανα­βάθ­μι­σης των τουρ­κι­κών «F‑16», υπο­γράμ­μι­ζε ότι αυτή απο­τε­λεί «συμ­βο­λή στην ασφά­λεια του ΝΑΤΟ και συνε­πώς στην αμε­ρι­κα­νι­κή ασφάλεια»…

Ριζο­σπά­στης.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο