Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ προς Ελλάδα-Τουρκία-Κύπρο: «Βρείτε τα» στην Αν. Μεσόγειο για να μεγαλώσει «η πίεση στη Μόσχα»

Τη συνερ­γα­σία και συμπα­ρά­τα­ξη όλων στην περιο­χή της Αν. Μεσο­γεί­ου για τη μεί­ω­ση της γεω­πο­λι­τι­κής επιρ­ρο­ής της Ρωσί­ας σπεύ­δουν να ζητή­σουν πάλι οι ΗΠΑ, αξιο­ποιώ­ντας και τις ανα­κοι­νώ­σεις για εντο­πι­σμό νέου κοι­τά­σμα­τος φυσι­κού αερί­ου, αυτήν τη φορά στην κυπρια­κή ΑΟΖ.

Στην πρώ­τη τοπο­θέ­τη­ση της κυβέρ­νη­σης Μπάι­ντεν μετά τις ανα­κοι­νώ­σεις της κοι­νο­πρα­ξί­ας «ENI» — «TOTAL», ο εκπρό­σω­πος του Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ ξεκα­θά­ρι­σε ότι κρι­τή­ριο για τις όποιες επι­λο­γές και εξε­λί­ξεις πρέ­πει να είναι η αύξη­ση της πίε­σης στα αντί­πα­λα ιμπε­ρια­λι­στι­κά κέντρα και σε αυτό το πλαί­σιο πρέ­πει να εξε­τα­στούν και όλες οι εναλ­λα­κτι­κές για την αξιο­ποί­η­ση των υδρο­γο­ναν­θρά­κων της περιο­χής. Οπως είπε λοι­πόν, «οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες παρα­μέ­νουν ενω­μέ­νες με τους συμ­μά­χους και τους εταί­ρους τους στη δέσμευ­ση για την προ­ώ­θη­ση της ευρω­παϊ­κής ενερ­γεια­κής ασφά­λειας, τη μεί­ω­ση της συλ­λο­γι­κής μας εξάρ­τη­σης από τη ρωσι­κή Ενέρ­γεια και τη δια­τή­ρη­ση της πίε­σης στο Κρεμ­λί­νο».

Ετσι, δεν παρέ­λει­ψε να ρίξει το σύν­θη­μα και για έντα­ση προ­σπα­θειών που θα δια­σφα­λί­σουν συμ­βι­βα­σμούς απα­ραί­τη­τους για τη συμ­μα­χι­κή συνο­χή που προ­ϋ­πο­θέ­τει η αντι­με­τώ­πι­ση της Ρωσί­ας (αλλά και της Κίνας). Γι’ αυτό και τόνι­σε ότι «οι πόροι πετρε­λαί­ου και φυσι­κού αερί­ου της Κύπρου, όπως και όλοι οι πόροι της, θα πρέ­πει να μοι­ρά­ζο­νται δίκαια μετα­ξύ των δύο κοι­νο­τή­των», ζητώ­ντας δηλα­δή όξυν­ση των παζα­ριών για την ορι­στι­κή και επί­ση­μη διχο­τό­μη­ση του νησιού, με τη μία ή την άλλη «πρό­τα­ση λύσης» που εξε­τά­ζε­ται εδώ και δεκα­ε­τί­ες, με τη «σφρα­γί­δα» ευρύ­τε­ρων αντι­λαϊ­κών σχε­δί­ων ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. «Η ανά­πτυ­ξη των πόρων στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο θα πρέ­πει να προ­ά­γει τη συνερ­γα­σία και να παρέ­χει τα θεμέ­λια για διαρ­κή ενερ­γεια­κή ασφά­λεια και οικο­νο­μι­κή ευη­με­ρία σε ολό­κλη­ρη την περιο­χή», κατέ­λη­ξε.

Κατά τα άλλα, πρό­σθε­σε ότι «η πολι­τι­κή των ΗΠΑ για την Απο­κλει­στι­κή Οικο­νο­μι­κή Ζώνη της Κύπρου είναι μακρο­χρό­νια και δεν έχει αλλά­ξει» και ότι «οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες ανα­γνω­ρί­ζουν το δικαί­ω­μα της Κυπρια­κής Δημο­κρα­τί­ας να ανα­πτύ­ξει τους πόρους που βρί­σκο­νται εντός της Απο­κλει­στι­κής Οικο­νο­μι­κής Ζώνης της».

Σημειω­τέ­ον ότι αντί­στοι­χες προσ­δο­κί­ες για «δίκαιες μοι­ρα­σιές» είχε εκφρά­σει προ­χτές και η τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση, με τον ΥΠΕΞ Μεβλούτ Τσα­βού­σο­γλου να επι­ση­μά­νει με αφορ­μή τις ανα­κοι­νώ­σεις «ENI» — «TOTAL» ότι «η λύση του ζητή­μα­τος της Ανα­το­λι­κής Μεσο­γεί­ου στην πραγ­μα­τι­κό­τη­τα εξαρ­τά­ται από το μοί­ρα­σμα των εσό­δων στην Κύπρο. Δηλα­δή το 50% του ζητή­μα­τος: Η δίκαιη κατα­νο­μή των εσό­δων».

«Διαγκωνισμοί» για το ποιος διαταράσσει τη ΝΑΤΟική συνοχή

Μέσα σε αυτές τις συν­θή­κες, ο υπουρ­γός Αμυ­νας της Τουρ­κί­ας, Χου­λού­σι Ακάρ, εξέ­φρα­σε χτες πάλι τη δυσα­ρέ­σκεια της Αγκυ­ρας για τη δια­τά­ρα­ξη των ελλη­νο­τουρ­κι­κών σχέ­σε­ων που μπο­ρεί να επι­βα­ρύ­νει το ΝΑΤΟ. Επέ­κρι­νε την Αθή­να για «ρητο­ρι­κή που αυξά­νει την έντα­ση» και πρό­σθε­σε ότι «ορι­σμέ­νοι στην Ελλά­δα μέρα νύχτα σπέρ­νουν διχό­νοια, με στό­χο να δια­τα­ρά­ξουν τις σχέ­σεις μετα­ξύ δυο γει­τό­νων, δυο συμ­μά­χων».

Δια­πί­στω­σε ότι «δυστυ­χώς η Ελλά­δα δεν έρχε­ται για συνο­μι­λί­ες, δεν κάθε­ται στο τρα­πέ­ζι, δεν ακού­ει, λέει συνέ­χεια ψέμα­τα. Κάθε λεπτό, κάθε δευ­τε­ρό­λε­πτο και ένα ψέμα. Εχου­με βαρε­θεί να το απο­δει­κνύ­ου­με ότι είναι ψέμα». Πρό­σθε­σε δε ότι «τα λάθη της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης πλέ­ον τα βλέ­πουν κάποιοι Ελλη­νες πολι­τι­κοί, από­στρα­τοι στρα­τη­γοί και ναύ­αρ­χοι, ακα­δη­μαϊ­κοί, ορι­σμέ­να στε­λέ­χη των Μέσων Ενη­μέ­ρω­σης και Ελλη­νες που έχουν κοι­νή λογι­κή». Για να κατα­λή­ξει δια­μη­νύ­ο­ντας πάλι την ετοι­μό­τη­τα της Αγκυ­ρας για αλι­σβε­ρί­σι: «Εμείς έχου­με δίκιο και είμα­στε δυνα­τοί επει­δή έχου­με δίκιο. Είμα­στε έτοι­μοι να καθί­σου­με στο τρα­πέ­ζι για να συνο­μι­λή­σου­με. Ομως, είμα­στε απο­φα­σι­σμέ­νοι και ικα­νοί για να μην επι­τρέ­ψου­με να κατα­πα­τη­θούν τα δικαιώ­μα­τα και τα συμ­φέ­ρο­ντά μας της Τουρ­κί­ας και των 85 εκα­τομ­μυ­ρί­ων πολι­τών μας, ούτε τα δικαιώ­μα­τα των Κυπρί­ων αδελ­φών μας και να μην επι­τρέ­ψου­με κανέ­να τετε­λε­σμέ­νο γεγο­νός».

Ερω­τη­θείς σχε­τι­κά για τις δηλώ­σεις Ακάρ, ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος, Γ. Οικο­νό­μου, στην ενη­μέ­ρω­ση χτες των δημο­σιο­γρά­φων αντέ­τει­νε ότι «οι ελλη­νι­κές θέσεις εδρά­ζο­νται στο Διε­θνές Δίκαιο και τυγ­χά­νουν καθο­λι­κής απο­δο­χής στους συμ­μά­χους μας». Οι οποί­οι σύμ­μα­χοι, βέβαια, σπρώ­χνουν στο τρα­πέ­ζι του «δια­λό­γου», όπου ελλη­νι­κά κυριαρ­χι­κά δικαιώ­μα­τα μπαί­νουν για «συζή­τη­ση» προς δια­σφά­λι­ση της ευρω­α­τλα­ντι­κής συνο­χής στη ΝΑ πτέ­ρυ­γα της λυκοσυμμαχίας.

Σε ερώ­τη­ση, δε, για το κατά πόσον ευστα­θούν οι τουρ­κι­κοί ισχυ­ρι­σμοί ότι ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη παρε­νό­χλη­σαν τουρ­κι­κά μαχη­τι­κά, ενώ συνό­δευαν ιπτά­με­νο ραντάρ του ΝΑΤΟ (παρό­μοιο ισχυ­ρι­σμό εξέ­φρα­σαν και τις προη­γού­με­νες μέρες, σε πτή­ση αμε­ρι­κα­νι­κού βομ­βαρ­δι­στι­κού, επι­βε­βαιώ­νο­ντας σε κάθε περί­πτω­ση ότι η Τουρ­κία αξιο­ποιεί την «ομπρέ­λα» του ΝΑΤΟ και των σχε­δια­σμών του στην περιο­χή για να προ­βά­λει τις απα­ρά­δε­κτες διεκ­δι­κή­σεις της), ο κυβερ­νη­τι­κός εκπρό­σω­πος επε­σή­μα­νε ότι «τα ελλη­νι­κά μαχη­τι­κά δεν παρε­νο­χλούν αερο­σκά­φη άλλων κρα­τών, ανα­χαι­τί­ζουν την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα επί του πεδί­ου και το κάνουν με αποτελεσματικότητα».

Επί­σης, κατη­γό­ρη­σε την τουρ­κι­κή πλευ­ρά ότι «παρα­βιά­ζο­ντας τις διε­θνείς Συν­θή­κες και τις δεσμεύ­σεις που απορ­ρέ­ουν από την Κοι­νή Δήλω­σή της με την ΕΕ» (την κατά­πτυ­στη Συμ­φω­νία με την υπο­γρα­φή των ελλη­νι­κών κυβερ­νή­σε­ων που παγι­δεύ­ει πρό­σφυ­γες και μετα­νά­στες κάνο­ντάς τους πιό­νια γεω­πο­λι­τι­κών αντα­γω­νι­σμών) «επι­χει­ρεί την εργα­λειο­ποί­η­ση των δυστυ­χι­σμέ­νων αυτών ανθρώ­πων προ­κει­μέ­νου να εκβιά­σει και να πλή­ξει τη χώρα μας».

Εξάλ­λου, ο υπουρ­γός Εξω­τε­ρι­κών Ν. Δέν­διας συνα­ντή­θη­κε στο ΥΠΕΞ με από­φοι­τους και φοι­τη­τές του Harvard, συζη­τώ­ντας μαζί τους τις προ­τε­ραιό­τη­τες της ελλη­νι­κής εξω­τε­ρι­κής πολι­τι­κής και τις προ­κλή­σεις που αντι­με­τω­πί­ζει. Σε αυτό το φόντο, έσπευ­σε να τους δεί­ξει τουρ­κι­κό χάρ­τη (τον λεγό­με­νο «χάρ­τη Μπα­χτσε­λί»), που παρου­σιά­ζει ως τουρ­κι­κά το μισό Αιγαίο και τα νησιά του Ανα­το­λι­κού Αιγαί­ου, ακό­μα και την Κρή­τη. Ανα­ρω­τή­θη­κε, μάλι­στα, αν αυτό είναι το σημείο εκκί­νη­σης της συζή­τη­σης της τουρ­κι­κής πλευ­ράς, πώς είναι δυνα­τόν να υπάρ­ξει μια ουσια­στι­κή συζήτηση.

Οι Αμε­ρι­κα­νοί φοι­τη­τές μετέ­βη­σαν επί­σης στο υπουρ­γείο Αμυ­νας, όπου είχαν ενη­μέ­ρω­ση και συζή­τη­ση με τον υπουρ­γό και τον αρχη­γό ΓΕΕΘΑ.

Ανα­δη­μο­σί­ευ­ση από τον «Ριζο­σπά­στη».

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο