Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Σε σημαντικές αυξήσεις μισθών αναγκάστηκε να συμφωνήσει η «Ford» λόγω της απεργίας

Σε συμ­φω­νία για σημα­ντι­κές αυξή­σεις εξα­να­γκά­στη­κε η «Ford» λόγω της απερ­γί­ας των εργα­τών σε εργο­στά­σια της πολυεθνικής.

Το σωμα­τείο των εργα­ζο­μέ­νων στις αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες των ΗΠΑ, United Auto Workers (UAW), κατέ­λη­ξε σε μια δοκι­μα­στι­κή συμ­φω­νία την Τετάρ­τη με τη «Ford», την πρώ­τη από τις τρεις μεγά­λες αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες του Ντι­τρόιτ με τις οποί­ες δια­πραγ­μα­τεύ­ε­ται για τη νέα σύμ­βα­ση εργασίας.

Η προ­τει­νό­με­νη συμ­φω­νία προ­βλέ­πει αύξη­ση μισθών 25% για σύμ­βα­ση 4μισι ετών, ξεκι­νώ­ντας με αρχι­κή αύξη­ση 11%. Μάλι­στα η αύξη­ση στον κατώ­τα­το μισθό θα ανέλ­θει σε 68%, ενώ σε 150% θα φτά­σει η αύξη­ση του μισθού για τους προ­σω­ρι­νούς εργα­ζό­με­νους. Πρό­κει­ται για σύμ­βα­ση που αυξά­νει τις αμοι­βές των περισ­σό­τε­ρων εργα­ζο­μέ­νων πέραν των 40 δολα­ρί­ων την ώρα.

Η συμ­φω­νία πρέ­πει να εγκρι­θεί από τους περί­που 57.000 εργα­ζό­με­νους της «Ford».

Τη σημα­ντι­κή επι­τυ­χία των εργα­ζο­μέ­νων στις αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νί­ες, μετά από ένα μήνα απερ­γί­ας, χαι­ρε­τί­ζει το ΠΑΜΕ.

Οι «General Motors» και «Stellantis» εξέ­δω­σαν ανα­κοι­νώ­σεις μετά την είδη­ση ​​της δοκι­μα­στι­κής συμ­φω­νί­ας με τη «Ford» λέγο­ντας ότι συνερ­γά­ζο­νται με το σωμα­τείο για την επί­τευ­ξη συμ­φω­νιών σύντομα.

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο