Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Στην πιο πλούσια χώρα του κόσμου 2 στους 4 αγωνίζεται για το καθημερινό φαγητό του!

 Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

H τελευ­ταία έκθε­ση για τα κέρ­δη των μεγά­λων εται­ρειών, μετά φόρου, στις ΗΠΑ για το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του 2018 ανα­φέ­ρει πως πρό­κει­ται για κέρ­δη ρεκόρ, τα μεγα­λύ­τε­ρα από το 2012! Η αύξη­ση των μετο­χών ορι­σμέ­νων κλά­δων οδή­γη­σε τον Τζεφ Μπέ­ζος με 105 δισε­κα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια περιου­σία, να ξεπε­ρά­σει τον Μπίλ Γκέιτς που έμει­νε “μόνο” στα 93 δις. Μια ανα­σκό­πη­ση στις εφη­με­ρί­δες και στις έρευ­νες δεί­χνει πως σχε­δόν το μισό του πλη­θυ­σμού της χώρας αγω­νί­ζε­ται να πλη­ρώ­σει για τις βασι­κές ανάγκες.

usa1

Μισθό να μπο­ρού­με να ζήσου­με, ζητούν εργα­ζό­με­νοι στα McDonalds

Όπως ανα­φέ­ρει η Wall Street Journal τα εται­ρι­κά κέρ­δη είναι αυξη­μέ­να 16.1% σε σύγκρι­ση με το δεύ­τε­ρο τρί­μη­νο του 2017, που είναι το μεγα­λύ­τε­ρο κέρ­δος από το 2012. Ενώ το κέρ­δος αυτό είναι εντυ­πω­σια­κό, έρχε­ται σε μιά περί­ο­δο λιτό­τη­τας για τους εργα­ζό­με­νους που διαρ­κεί εδώ και εννιά χρόνια.

Η εφη­με­ρί­δα Market Watch επι­ση­μαί­νει ότι η χρη­μα­τι­στη­ρια­κή αγο­ρά παρέ­μει­νε ισχυ­ρή, παρά τα πολ­λα­πλά εμπό­δια, όπως τον εμπο­ρι­κό πόλε­μο με την Κίνα που ξεκί­νη­σε ο Τραμπ και τις φήμες πως η Ομο­σπον­δια­κή τρά­πε­ζα μπο­ρεί να αυξή­σει τα επιτόκια. 

Ωστό­σο, παρά το πόσο καλά έχουν πάει οι επεν­δυ­τές κατά την τελευ­ταία δεκα­ε­τία, τα κέρ­δη δεν μοι­ρά­στη­καν με τη συντρι­πτι­κή πλειο­ψη­φία των Αμε­ρι­κα­νών εργα­ζο­μέ­νων. Τα τελευ­ταία στοι­χεία που καταρ­τί­ζο­νται από την Σαιντ Λού­ις Federal Reserve δεί­χνει ότι ενώ τα κέρ­δη των εται­ριών έχουν αυξη­θεί στα­θε­ρά μετά την μεγά­λη ύφε­ση στα τέλη της δεκα­ε­τί­ας του 2000, το μερί­διο εργα­ζο­μέ­νων από αυτή την κερ­δο­φο­ρία είναι ακό­μα κάτω από τα επί­πε­δα ύφεσης.

usa2

Το Ινστι­τού­το Urban δημο­σί­ευ­σε μια πρό­σφα­τη έκθε­ση βασι­σμέ­νη σε έρευ­να που συμ­με­τεί­χαν 7.500 Αμε­ρι­κά­νοι πολί­τες. Σύμ­φω­να με τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας το περί­που 40% των ερω­τη­θέ­ντων δεν ήταν σε θέση να αντε­πε­ξέλ­θουν οικο­νο­μι­κά στα είδη πρώ­της ανά­γκης, όπως είδη παντο­πω­λεί­ου, ενοί­κιο, και βασι­κή υγειο­νο­μι­κή περίθαλψη.

Η εφη­με­ρί­δα Los Angeles Times ανα­λύ­ει τα απο­τε­λέ­σμα­τα της έρευ­νας και κατα­λή­γει στο ότι σχε­δόν ένας στους τέσ­σε­ρις Αμε­ρι­κά­νους αγω­νί­ζε­ται για το καθη­με­ρι­νό φαγη­τό του! Τα στα­τι­στι­κά στοι­χεία γίνο­νται πιο ανη­συ­χη­τι­κά όσο βαθύ­τε­ρα αναλύονται. 

  • Περισ­σό­τε­ρο από το 35% των οικο­γε­νειών με του­λά­χι­στον ένα ενή­λι­κο εργα­ζό­με­νο ανα­φέ­ρει οικο­νο­μι­κές δυσκο­λί­ες που αφο­ρούν του­λά­χι­στον μία βασι­κή ανάγκη.
  • Σχε­δόν το ένα τέταρ­το των Αμε­ρι­κα­νών δια­βιώ­νει σε επι­σι­τι­στι­κή ανα­σφά­λεια, δηλα­δή δεν ξέρει πάντα αν θα μπο­ρέ­σει να έχει φαγη­τό στο τρα­πέ­ζι κάθε μέρα. 
  • Ένα ποσο­στό 18% αντι­με­τω­πί­ζει ζητή­μα­τα πλη­ρω­μών των ιατρι­κών λογα­ρια­σμών και ένα μεγά­λο ποσο­στό απο­φεύ­γει να προ­χω­ρή­σει σε εξε­τά­σεις και θερα­πεί­ες για κάποια ασθέ­νεια επει­δή δεν θα μπο­ρού­σε να το αντέ­ξει οικονομικά..

usa3

Όπως η Grit Post ανέ­φε­ρε τον περα­σμέ­νο μήνα, η στα­σι­μό­τη­τα στους μισθούς για την πλειο­ψη­φία είναι το βασι­κό στοι­χείο αύξη­σης των στε­λε­χών των επιχειρήσεων. 

Η US Census των ΗΠΑ ανα­φέ­ρει ότι, το εισό­δη­μα για τους Αμε­ρι­κα­νούς μετα­ξύ 25 και 34 χρο­νών, έμει­νε σχε­τι­κά στα­θε­ρό από το 1977 μέχρι το 2016 , ενώ το κόστος της εκπαί­δευ­σης σχε­δόν τρι­πλα­σιά­στη­κε, όπως και ο μέσος όρος του χρέ­ους τους. 

Αν προ­σθέ­σει κανείς τον πλη­θω­ρι­σμό οι αμοι­βές θάπρε­πε να έχουν τετρα­πλα­σια­στεί μέχρι το 2016 για να βρί­σκο­νται στο ίδιο επί­πε­δο δια­βί­ω­σης, προ­σθέ­τει η εφημερίδα.

Δεν χρειά­ζε­ται μεγά­λη προ­σπά­θεια για να κατα­λά­βει κανείς ότι όσο οι αμοι­βές της πλειο­ψη­φί­ας μένουν παγω­μέ­νες είναι λογι­κό να ανε­βαί­νουν όλο και περισ­σό­τε­ρο τα υπερ­κέρ­δη των μονοπωλίων.

Ωστό­σο αυτή η στα­σι­μό­τη­τα των μισθών οδη­γεί την πλειο­ψη­φία των Αμε­ρι­κα­νών όλο και περισ­σό­τε­ρο στην επι­λο­γή της εξα­σφά­λι­σης της καθη­με­ρι­νής τρο­φής κατά προ­τε­ραιό­τη­τα και λιγό­τε­ρο στην αγο­ρά κατα­να­λω­τι­κών αγα­θών που κατά τις παρα­πά­νω εφη­με­ρί­δες θα οδη­γή­σει και πάλι στην πτώ­ση του Χρη­μα­τι­στη­ρί­ου και θα οδη­γή­σει σε και­νούρ­για ύφε­ση πριν καλά καλά ξεπε­ρα­στεί η προηγούμενη. 

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης στην Ελλάδα και στην Σουηδία
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο