Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Συνέλαβαν σαν κοινό εγκληματία 8χρονο μαύρο αγόρι με την κατηγορία ότι έκλεψε σακουλάκι με πατατάκια!

Άλλο ενα περι­στα­τι­κό αστυ­νο­μι­κής αυθαι­ρε­σί­ας και ρατσι­σμού είδε το φως της δημο­σιό­τη­τας στις ΗΠΑ — την μητρό­πο­λη του καπι­τα­λι­σμού και της «ελευ­θε­ρί­ας» — με θύμα ενα οκτά­χρο­νο παιδί!

Σε βίντεο που κάνει τον γύρο του δια­δι­κτύ­ου, ένα 8χρονο μαύ­ρο αγό­ρι σέρ­νε­ται με τη βία σε περι­πο­λι­κό με την «κατη­γο­ρία» ότι έκλε­ψε ένα σακου­λά­κι με πατατάκια!!!

Το νέο ανη­συ­χη­τι­κό περι­στα­τι­κό έγι­νε στο Σίρα­κιουζ της Νέας Υόρ­κης με τις αρχές να διε­ξά­γουν έρευ­να μετά τον σάλο που προ­κλή­θη­κε στα social media – και όχι μόνο.

Το αγό­ρι κλαί­ει μη μπο­ρώ­ντας να ξεφύ­γει από τον αστυ­νο­μι­κό που το κρα­τά­ει δυνα­τά, ενώ αμέ­σως μετά το βάζει στο περιπολικό.

«Τι κάνεις;», ακού­γε­ται να ρωτά περα­στι­κός που τρά­βη­ξε το βίντεο, τον αστυνομικό.

«Μάντε­ψε. Μαντέψ­τε τι κάνω», απα­ντά­ει ο αστυ­νο­μι­κός, με τον περα­στι­κό να ακού­γε­ται να λέει: «Εμέ­να μου φαί­νε­ται πως είναι ένα μωρό. Δεν ξέρω τι κάνεις. Τι συμ­βαί­νει λοιπόν;».

Άλλος αστυ­νο­μι­κός απα­ντά πως «έκλε­βε πράγ­μα­τα»… παρα­βιά­ζο­ντας τον νόμο.

Ο μάρ­τυ­ρας φωνά­ζει «και να έκλε­ψε ένα σακου­λά­κι πατα­τά­κια, για­τί τον αντι­με­τω­πί­ζε­τε σαν δολο­φό­νο;», ενώ τους λέει να αφή­σουν το παι­δί ήσυ­χο και πως θα πλη­ρώ­σει αυτός για τα πατατάκια.

Η Αστυ­νο­μία σε ανα­κοί­νω­σή της ανα­φέ­ρει ότι το τμή­μα εξε­τά­ζει τις ενέρ­γειες του αστυ­νο­μι­κού από τις κάμε­ρες ασφα­λεί­ας. Ο δήμαρ­χος της περιο­χής, Μπεν Γουάλς ζήτη­σε επί­σης να διε­ξα­χθεί έρευ­να, ενώ τόνι­σε πως ένας από τους αστυ­νο­μι­κούς που συμ­με­τεί­χαν στο περι­στα­τι­κό γνώ­ρι­ζε το αγόρι.

Ο πατέ­ρας του αγο­ριού μετά που είδε το βίντεο δήλω­σε ότι θέλει να υπο­βά­λει καταγ­γε­λία κατά των αστυ­νο­μι­κών. «Για­τί η Αστυ­νο­μία συμπε­ρι­φέ­ρε­ται έτσι σε ένα παι­δί, για ένα σακου­λά­κι πατα­τά­κια των 3 δολα­ρί­ων;», αναρωτήθηκε.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο