Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Συνεχίζεται η απεργία στις αυτοκινητοβιομηχανίες κόντρα και στις χιλιάδες απολύσεις

Μία βδο­μά­δα συμπλή­ρω­σε ο απερ­για­κός αγώ­νας που πραγ­μα­το­ποιούν πάνω από 13.000 εργα­ζό­με­νοι σε τρία εργο­στά­σια των τριών μεγα­λύ­τε­ρων αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νιών των ΗΠΑ (GM, Ford, Stellantis) με μισθο­λο­γι­κά, εργα­σια­κά και ασφα­λι­στι­κά αιτήματα.

Η εργο­δο­σία, επι­χει­ρώ­ντας να χτυ­πή­σει την απερ­γία και αξιο­ποιώ­ντας την τακτι­κή της ηγε­σί­ας του κλα­δι­κού Συν­δι­κά­του (UAW) που επέ­λε­ξε να κηρύ­ξει απερ­γία μόνο σε 3 εργο­στά­σια, προ­χω­ρά σε μαζι­κές απο­λύ­σεις εργα­ζο­μέ­νων από εργο­στά­σια που δεν απερ­γούν, με τη δικαιο­λο­γία πως δεν μπο­ρούν να δου­λέ­ψουν για­τί υπάρ­χουν «εμπλο­κές» στη γραμ­μή παρα­γω­γής και ελλεί­ψεις εξαι­τί­ας της απεργίας.

Χτες, η Stellantis απέ­λυ­σε 3.000 εργα­ζό­με­νους σε Οχάιο και Ιντιά­να, ενώ και η βιο­μη­χα­νία GM απέ­λυ­σε 2.000 εργά­τες σε εργο­στά­σιο στο Κάν­σας.

Σε αυτό το φόντο, την Τετάρ­τη περί­που 190 εργα­ζό­με­νοι μέλη του συν­δι­κά­του UAW ξεκί­νη­σαν απερ­γία σε εργο­στά­σιο της εται­ρεί­ας ZF στην Αλα­μπά­μα, που παρά­γει εξαρ­τή­μα­τα και ανταλ­λα­κτι­κά για την αυτο­κι­νη­το­βιο­μη­χα­νία «Mercedes».

Υπό την πίε­ση δεκά­δων χιλιά­δων εργα­τών που έχουν ψηφί­σει υπέρ της απερ­γί­ας σε όλο τον κλά­δο, η ηγε­σία του συν­δι­κά­του UAW προει­δο­ποί­η­σε χτες τους βιο­μή­χα­νους πως έως το βρά­δυ σήμε­ρα θα κλι­μα­κώ­σει τις κινη­το­ποι­ή­σεις κηρύσ­σο­ντας απερ­γί­ες και σε άλλα «νευ­ραλ­γι­κά» εργο­στά­σια, εκτός «και εάν παρου­σια­στεί σοβα­ρή πρό­τα­ση στο τρα­πέ­ζι της δια­πραγ­μά­τευ­σης».

Στην αρχή της απερ­γί­ας, το συν­δι­κά­το διεκ­δι­κού­σε αυξή­σεις 40% στους μισθούς σε τέσ­σε­ρα χρό­νια, απαί­τη­ση που την κατέ­βα­σε στη συνέ­χεια λίγο πάνω από το 30%, στο πλαί­σιο των δια­πραγ­μα­τεύ­σε­ων με την εργο­δο­σία. Οι εργα­ζό­με­νοι ζητούν επί­σης μεί­ω­ση των εβδο­μα­διαί­ων ωρών εργα­σί­ας σε 32 από 40, καθώς και ασφα­λι­στι­κά αιτήματα.

Πηγή: Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο