Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: «Σφυρίζουν» αδιάφορα ενώ η Άγκυρα εκτοξεύει νέες απειλές κατά της Ελλάδας

Με μία ακό­μη χλια­ρή ανα­κοί­νω­ση, που ουσια­στι­κά τρο­φο­δο­τεί την τουρ­κι­κή προ­κλη­τι­κό­τη­τα, τοπο­θε­τή­θη­κε το Στέιτ Ντι­πάρ­τμεντ στις νέες ανοι­χτές απει­λές του Τούρ­κου προ­έ­δρου Ερντο­γάν ότι η Άγκυ­ρα θα αντι­δρά­σει εάν η Ελλά­δα συνε­χί­ζει να εξο­πλί­ζει τα νησιά του Αιγαίου. 

Απα­ντώ­ντας σε ερώ­τη­ση Ελλή­νων αντα­πο­κρι­τών στην Ουά­σιγ­κτον εκπρό­σω­πος του αμε­ρι­κα­νι­κού υπουρ­γεί­ου Εξω­τε­ρι­κών είπε ότι «σε μια περί­ο­δο όπου η ενό­τη­τα είναι περισ­σό­τε­ρο από ποτέ απα­ραί­τη­τη μετα­ξύ των συμ­μά­χων μας, οι Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες εκφρά­ζουν την λύπη τους για την κλι­μά­κω­ση των προ­κλη­τι­κών δηλώ­σε­ων. Προ­τρέ­που­με όλους τους συμ­μά­χους μας να απο­φεύ­γουν απει­λές και προ­κλη­τι­κή ρητο­ρι­κή που μόνο θα αυξή­σουν την έντα­ση και δεν θα βοη­θή­σουν κανέ­ναν».

Στο όνο­μα της νατοϊ­κής συνο­χής οι ΗΠΑ παζα­ρεύ­ουν με την Τουρ­κία τον ρόλο της στην ευρύ­τε­ρη περιο­χή όπου η τουρ­κι­κή αστι­κή τάξη έχει εκδη­λώ­σει ενδια­φέ­ρον και για μια ακό­μα φορά γίνε­ται ολο­φά­νε­ρο ότι έχει χρε­ο­κο­πή­σει το επι­χεί­ρη­μα ότι η Ουά­σιγ­κτον είναι η ασπί­δα προ­στα­σί­ας των κυριαρ­χι­κών δικαιω­μά­των της Ελλά­δας σε Αιγαίο και Ανα­το­λι­κή Ευρώπη.

902.gr

«Ναι, αλλά ο Στά­λιν…», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο