Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Τέσσερις νεκροί και τουλάχιστον τρεις τραυματίες σε μακελειό στο Μέμφις

Τέσ­σε­ρις άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν και του­λά­χι­στον τρεις τραυ­μα­τί­στη­καν σε μια σει­ρά μαζι­κών δολο­φο­νιών με τη χρή­ση όπλου που διήρ­κε­σε αρκε­τές ώρες χθες, Τετάρ­τη, στο Μέμ­φις, στην πολι­τεία του Τενε­σί, στις νοτιο­α­να­το­λι­κές ΗΠΑ, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η τοπι­κή αστυ­νο­μία, η οποία συνέ­λα­βε τον καταγ­γε­λό­με­νο ως δράστη.

Ο άνδρας αυτός, ο οποί­ος κατο­νο­μά­στη­κε ως ο 19χρονος Ιζε­κιέλ Κέλι, συνε­λή­φθη χθες γύρω στις 21:00 τοπι­κή ώρα (04:00 ώρα Ελλά­δος σήμε­ρα) και τέθη­κε υπό κρά­τη­ση, σύμ­φω­να με την αρχη­γό της αστυ­νο­μί­ας Σέρε­λιν Ντέι­βις, η οποία διευ­κρί­νι­σε ότι η αστυ­νο­μία βρή­κε στο αυτο­κί­νη­τό του δύο όπλα όταν τον συνέλαβε.

Αυτός καταγ­γέλ­λε­ται ότι σκό­τω­σε το πρώ­το θύμα του χθες, λίγο μετά τα μεσά­νυ­χτα, προ­τού συνε­χί­σει την φονι­κή του δια­δρο­μή στην πόλη το από­γευ­μα και νωρίς το βράδυ.

Του­λά­χι­στον οκτώ σκη­νές εγκλή­μα­τος εντο­πί­στη­καν από την αστυ­νο­μία, μετα­ξύ των οποί­ων αυτή της κλο­πής αυτο­κι­νή­του με τη χρή­ση βίας και αυτή πυρο­βο­λι­σμών μέσα σε ένα κατά­στη­μα, διευ­κρί­νι­σε η Ντέι­βις, σημειώ­νο­ντας ότι ο Κέλι μετέ­δι­δε μέρος των πρά­ξε­ών του στο Facebook Live.

Οι αρχές είχαν κάνει σύστα­ση για την παρα­μο­νή των κατοί­κων στα σπί­τια τους κατά τη διάρ­κεια των επι­θέ­σε­ων αυτών και είχε απο­κλεί­σει κάποιους τομείς της πόλης.

Στις ΗΠΑ σημειώ­νο­νται συχνά μαζι­κές δολο­φο­νί­ες και άλλα βίαια επει­σό­δια με τη χρή­ση πυρο­βό­λων όπλων, αλλά το θέμα του ελέγ­χου των όπλων παρα­μέ­νει ένα εξαι­ρε­τι­κά ευαί­σθη­το πολι­τι­κό ζήτη­μα και το Κογκρέ­σο εξα­κο­λου­θεί να δεί­χνει απρο­θυ­μία για μια σκλή­ρυν­ση της νομο­θε­σί­ας στον τομέα της οπλοφορίας.

Του­λά­χι­στον 490 άνθρω­ποι έχουν σκο­τω­θεί σε επει­σό­δια με πυρο­βο­λι­σμούς και μαζι­κά εγκλή­μα­τα από την αρχή του έτους στις ΗΠΑ και 14.050 έχουν χάσει τη ζωή τους σε υπο­θέ­σεις που αφο­ρούν πυρο­βό­λα όπλα, με εξαί­ρε­ση τις αυτο­κτο­νί­ες, κατά την ίδια περί­ο­δο, σύμ­φω­να με την οργά­νω­ση Gun Violence Archive.

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο