Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Τζον Μπόλτον: Παραδέχθηκε κυνικά ότι συμμετείχε στον σχεδιασμό πραξικοπημάτων σε άλλες χώρες!

Ο Τζον Μπόλ­τον, πρώ­ην σύμ­βου­λος εθνι­κής ασφά­λειας στον Λευ­κό Οίκο (2018 — 2019) και πρώ­ην πρέ­σβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ, παρα­δέ­χτη­κε κυνι­κά σε προ­χτε­σι­νή συνέ­ντευ­ξή του στο CNN τη συμ­με­το­χή του στον σχε­δια­σμό πρα­ξι­κο­πη­μά­των σε άλλα κράτη…

Συζη­τώ­ντας με τον δημο­σιο­γρά­φο Τζ. Τάπερ για τις ακρο­ά­σεις στο Κογκρέ­σο σχε­τι­κά με τα έκτρο­πα στο Καπι­τώ­λιο στις 6/1/2021 και τον ρόλο του πρώ­ην Προ­έ­δρου Ντ. Τραμπ, ο Μπόλ­τον υπο­στή­ρι­ξε ότι ο Τραμπ είναι ανί­κα­νος για πρα­ξι­κό­πη­μα κατά του Συντάγ­μα­τος των ΗΠΑ, για­τί κάτι τέτοιο «απαι­τεί προηγ­μέ­νη σκέ­ψη, σχε­δια­σμό, στρα­τη­γι­κή και οικο­δό­μη­ση υπο­στή­ρι­ξης». Ο δημο­σιο­γρά­φος επι­χεί­ρη­σε να αντι­κρού­σει τη θέση περί «ικα­νό­τη­τας», λέγο­ντας ότι δεν χρειά­ζε­ται να είναι κανείς έξυ­πνος για να κάνει πρα­ξι­κό­πη­μα, με τον Μπόλ­τον να λέει κυνι­κά: «Δια­φω­νώ! Ως κάποιος που βοή­θη­σε σε πρα­ξι­κο­πή­μα­τα, όχι εδώ αλλά σε άλλα μέρη, λέω ότι απαι­τεί­ται πολ­λή δουλειά!».

Ο Τάπερ τον ρώτη­σε σε ποιες από­πει­ρες ανα­τρο­πής κυβερ­νή­σε­ων ανα­φε­ρό­ταν. «Δεν θα υπει­σέλ­θω σε συγκε­κρι­μέ­νες λεπτο­μέ­ρειες», απο­κρί­θη­κε ο Μπόλτον.

Εμμέ­σως ωστό­σο υπέ­δει­ξε ως μία τέτοια περί­πτω­ση την απο­τυ­χη­μέ­νη προ­σπά­θεια ανα­τρο­πής της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας, στην οποία ανα­φέρ­θη­κε ονο­μα­στι­κά στη συνέ­χεια, δηλώ­νο­ντας: «Απο­δεί­χθη­κε ότι (σ.σ. η από­πει­ρα ανα­τρο­πής της κυβέρ­νη­σής της) δεν ήταν επι­τυ­χής. Οχι πως ανα­μει­χθή­κα­με τόσο σε αυτή, όμως είδα τι χρειά­ζε­ται προ­κει­μέ­νου μια αντι­πο­λί­τευ­ση να προ­σπα­θή­σει να ανα­τρέ­ψει έναν Πρό­ε­δρο που έχει εκλε­γεί παρά­νο­μα — και δεν το κατάφερε».

«Διαι­σθά­νο­μαι ότι υπάρ­χουν κι άλλα πράγ­μα­τα που δεν μου λέτε», επέ­μει­νε ο παρου­σια­στής του CNN, για να λάβει την απά­ντη­ση «σίγου­ρα»…

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι ο Μπόλ­τον το 2019, όντας σύμ­βου­λος εθνι­κής ασφά­λειας στον Λευ­κό Οίκο, υπο­στή­ρι­ξε δημό­σια την προ­τρο­πή του αχυ­ραν­θρώ­που των ΗΠΑ, Χ. Γκουαϊ­δό, προς τον στρα­τό της Βενε­ζου­έ­λας, να ανα­τρέ­ψει τον εκλεγ­μέ­νο Πρό­ε­δρο Νικο­λάς Μαδού­ρο. Τότε μάλι­στα είχε κατη­γο­ρή­σει και τη Ρωσία ότι εμπλε­κό­ταν στην περί­πτω­ση της Βενε­ζου­έ­λας, χαρα­κτη­ρί­ζο­ντας την περιο­χή ουσια­στι­κά «γήπε­δο» των ΗΠΑ: «Αυτό είναι το δικό μας ημι­σφαί­ριο. Δεν θα έπρε­πε να παρεμ­βαί­νουν εδώ οι Ρώσοι. Είναι λάθος εκ μέρους τους. Δεν θα οδη­γή­σει στη βελ­τί­ω­ση των σχέ­σε­ων», είχε δηλώσει.

Γνω­στός από την άλλη είναι ο βρώ­μι­κος ρόλος του Μπόλ­τον π.χ. στην ιμπε­ρια­λι­στι­κή επέμ­βα­ση των ΗΠΑ του 2003 στο Ιράκ, αλλά και σε ό,τι αφο­ρά τις παλιό­τε­ρες μαρα­θώ­νιες δια­πραγ­μα­τεύ­σεις Αμε­ρι­κα­νών και Βορειο­κο­ρε­α­τών αξιω­μα­τού­χων για τα πυρη­νι­κά στην Κορε­α­τι­κή Χερ­σό­νη­σο, όταν ήταν πρέ­σβης των ΗΠΑ στον ΟΗΕ. Αλλά και απέ­να­ντι στην Κού­βα ο Μπόλ­τον είχε εξα­πο­λύ­σει κατ’ επα­νά­λη­ψη ψευ­δείς ισχυ­ρι­σμούς περί ύπαρ­ξης βιο­χη­μι­κών όπλων, στή­νο­ντας σκη­νι­κό επέμβασης.

Στο μετα­ξύ, στο πλαί­σιο του εντει­νό­με­νου ιμπε­ρια­λι­στι­κού αντα­γω­νι­σμού ΗΠΑ — Ρωσί­ας, αρπά­ζο­ντας την ευκαι­ρία για «αντε­πί­θε­ση» η εκπρό­σω­πος του ρωσι­κού ΥΠΕΞ Μαρία Ζαχά­ρο­βα ανέ­φε­ρε ότι οι ομο­λο­γί­ες Μπόλ­τον απαι­τούν «διε­θνή έρευ­να», ενώ πρό­σθε­σε ότι είναι η πρώ­τη φορά που πρώ­ην κυβερ­νη­τι­κό στέ­λε­χος των ΗΠΑ με ευθύ­νη στην εξω­τε­ρι­κή πολι­τι­κή «δηλώ­νει ανοι­χτά ότι σχε­δί­α­ζε πρα­ξι­κο­πή­μα­τα σε άλλες χώρες, αντί να λέει ότι βοη­θού­σε τις δημο­κρα­τι­κές δυνά­μεις, όπως συνη­θί­ζε­ται να λένε».

Ριζο­σπά­στης.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο