Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Τους σκοτώνουν τα σκουπιδιάρικα επειδή είναι άστεγοι!!!

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της //

Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες . Όλο και περισ­σό­τε­ροι άστε­γοι συν­θλί­βο­νται μέχρι θανά­του από τα απορ­ριμ­μα­το­φό­ρα σε πόλεις της Αμε­ρι­κής. Ανα­κα­λύ­φθη­κε πριν μια εβδο­μά­δα ακό­μα και ένας νεκρός άστε­γος άντρας σε ένα σκου­πι­διά­ρι­κο κατά το άδεια­σμα, μετά από μια ΄εξόρ­μη­ση καθα­ριό­τη­τας’ στο Σαν Ντιέ­γκο. Είναι μία από τις πολ­λές ‘στρα­τη­γι­κές’ που ακο­λου­θούν οι Δήμοι για να εξα­φα­νί­σουν τους άστε­γους από τους δρό­μους σαρώ­νο­ντας ό, τι δεν πρέ­πει να είναι εκεί, όπως σκη­νές, στρώ­μα­τα και κου­βέρ­τες. Η μέθο­δος χρη­σι­μο­ποιεί­ται στο Σαν Ντιέ­γκο, όπου υπάρ­χουν πάνω από 5600 άστεγοι.

Σκηνές από την εξόρμηση

Σκη­νές από την εξόρμηση

Περισ­σό­τε­ροι από 50 άνθρω­ποι άστε­γοι έχουν σκο­τω­θεί-δολο­φο­νη­θεί σε ανά­λο­γες εξορ­μή­σεις, γρά­φει η Gardian σε μια έρευ­να της. Πολ­λές πόλεις στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες έχουν πρό­βλη­μα με την δρα­στι­κά αυξα­νό­με­νη έλλει­ψη στέ­γης όταν όλο και περισ­σό­τε­ροι δεν έχει την πολυ­τέ­λεια της ενοι­κί­α­σης των ακρι­βών κατοι­κιών με την όλο και αυξα­νό­με­νη ταξι­κή ψαλί­δα. Προ­κει­μέ­νου να δια­σφα­λι­σθεί ότι δεν θα συμ­βούν παρό­μοια ατυ­χή­μα­τα απαι­τούν οι αρχές στο Σαν Ντιέ­γκο απο­δεί­ξεις όπως φωτο­γρα­φι­κό υλι­κό ότι οι σκη­νές, τα κοντέι­νερ και οι άλλες ‘φωλιές’ που χρη­σι­μο­ποιούν οι άστε­γοι είναι κενές από ανθρώ­πους πριν κατε­δα­φι­στούν. Προ­σπα­θούν έτσι να μετα­κυ­λή­σουν την ευθύ­νη στους εργα­ζό­με­νους και όχι στις εται­ρί­ες που θησαυ­ρί­ζουν από τις εξορ­μή­σεις. Η απα­ρά­δε­κτη μέθο­δος, για μαζι­κές δολο­φο­νί­ες πρό­κει­ται άλλω­στε, επι­κρί­νε­ται και αμφι­σβη­τεί­ται. Δεν είναι ποτέ σίγου­ρο πότε θα αρχί­σει η εκκα­θά­ρι­ση για να φυλα­χτούν οι άστε­γοι. Πολ­λές φορές μπο­ρεί ένας δρό­μος να καθα­ρι­στεί νωρίς το πρωί και να είναι γεμά­τος άστε­γους και να επα­να­λη­φθεί ακρι­βώς το ίδιο το βράδυ.

Το μόνο πράγ­μα που τελι­κά ισχύ­ει είναι ότι η πόλη και το σύστη­μα τιμω­ρεί τους άστε­γους, επει­δή είναι άστεγοι.

Στις καπι­τα­λι­στι­κές ΗΠΑ ζουν περισ­σό­τε­ρο από 5,3 εκα­τομ­μύ­ρια ανθρώ­πους σε συν­θή­κες από­λυ­της φτώ­χειας, που σημαί­νει ότι ζουν με λιγό­τε­ρο από δύο δολά­ρια την ημέ­ρα. Αυτό σύμ­φω­να με τα στοι­χεία του καθη­γη­τή οικο­νο­μι­κών Angus Deaton του Πανε­πι­στή­μιο του Princton. Είναι πιο πολ­λοί από τον πλη­θυ­σμό της Νορβηγίας.
Πηγές
Aktuellt Fokus 8/2/2018
Gardian 28/1/2017

________________________________________________________________________________________________

Πάνος Αλεπλιώτης Δημοτικός σύμβουλος Πυλαίας Θεσσαλονίκης 87/90 και 99/2002. Αντιδήμαρχος Πυλαίας από το 1987 έως και το 1990 και από το 1999 έως και το 2000. Εργάστηκε σαν γεωλόγος, περιβαλλοντολόγος και χωροτάκτης. Από το 2011 διαμένει στην Σουηδία στην πόλη Σβεγκ του δήμου Χεργιεντάλεν και εργάζεται ως διευθυντής τεχνικών και κοινωνικής υποδομής.
Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο