Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Του ζήτησαν να σταματήσει τις ασκήσεις σκοποβολής για να κοιμήσουν το μωρό τους και εκείνος τους σκότωσε — Νεκρό και ένα 8χρονο παιδί

Ένας 38χρονος πυρο­βό­λη­σε και σκό­τω­σε πέντε γεί­το­νες του, ανά­με­σά τους και ένα οκτά­χρο­νο παι­δί, επει­δή εκεί­νοι ζήτη­σαν από τον άνδρα να στα­μα­τή­σει να κάνει ασκή­σεις σκο­πο­βο­λής στην αυλή του με το επι­θε­τι­κό του­φέ­κι τύπου AR-15, γνω­στο­ποί­η­σε σήμε­ρα ο σερί­φης της κομη­τεί­ας Σαν Τζα­σί­ντο, Γκρεγκ Κάπερς.

Το περι­στα­τι­κό συνέ­βη αργά βρά­δυ χθες Παρα­σκευή (τοπι­κή ώρα) στο Κλί­βε­λαντ του Τέξας, και ο φερό­με­νος δρά­στης, ο Φραν­σί­σκο Ορο­πέ­ζα, δια­φεύ­γει τόνι­σε ο Κάπερς μιλώ­ντας στο πρα­κτο­ρείο Reuters, τονί­ζο­ντας ότι οι αστυ­νο­μι­κές δυνά­μεις έχουν εξα­πο­λύ­σει ανθρω­πο­κυ­νη­γη­τό για να συλ­λά­βουν τον άνδρα.

Ο φερό­με­νος δρά­στης, μεξι­κα­νι­κής κατα­γω­γής σύμ­φω­να με τις αρχές, βγή­κε στην αυλή του σπι­τιού του χθες το βρά­δυ (τοπι­κή ώρα) και άρχι­σε να κάνει ασκή­σεις σκο­πο­βο­λής με το όπλο. Τότε, γεί­το­νες βγή­καν έξω για να του ζητή­σουν να στα­μα­τή­σει να πυρο­βο­λεί, τόνι­σε ο σερίφης.

«Ένας άνδρας, από τα θύμα­τα, πέρα­σε από το φρά­χτη, και είπε στον Ορο­πέ­ζα: “Καλη­σπέ­ρα, προ­σπα­θού­με να κοι­μή­σου­με το μωρό στο σπί­τι”, ζητώ­ντας του ευγε­νι­κά να στα­μα­τή­σει να πυρο­βο­λεί με το όπλο του».

Στη συνέ­χεια, και οι δύο — δρά­στης και θύμα — επέ­στρε­ψαν στα σπί­τια τους, όταν ο πρώ­τος «γέμι­σε το γεμι­στή­ρα του, διέ­σχι­σε το δρό­μο και μπή­κε στο σπί­τι των ανθρώ­πων και άρχι­σε να πυροβολεί».

Αξιω­μα­τού­χοι από το γρα­φείο του σερί­φη της κομη­τεί­ας Σαν Τζα­σί­ντο δέχτη­καν από το Κλί­βε­λαντ μια τηλε­φω­νι­κή κλή­ση για παρε­νό­χλη­ση στις 23:31 τοπι­κή ώρα αλλά όταν έφθα­σαν επί τόπου βρή­καν πολ­λούς νεκρούς από σφαίρες.

Ο σερί­φης ανέ­φε­ρε ότι συνο­λι­κά δέκα άτο­μα βρί­σκο­νταν μεσα στο σπί­τι όταν ο ένο­πλος μπή­κε μέσα και άρχι­σε να πυρο­βο­λεί. Πέντε άτο­μα επέζησαν.

Η αστυ­νο­μία σημεί­ω­σε ότι τα θύμα­τα ήταν όλα από την Ονδού­ρα, αλλά οι αξιω­μα­τού­χοι δεν έδω­σαν στη δημο­σιό­τη­τά τα ονό­μα­τά τους, μετέ­δω­σε νωρί­τε­ρα το αμε­ρι­κα­νι­κό ειδη­σε­ο­γρα­φι­κό τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ABC News.

Το γρα­φείο του σερί­φη ενη­μέ­ρω­σε το τηλε­ο­πτι­κό δίκτυο ότι ο ύπο­πτος φέρε­ται να βρι­σκό­ταν υπό την επή­ρεια αλκοόλ.

Ο σερί­φης του Σαν Τζα­σί­ντο είπε ότι τα θύμα­τα σκο­τώ­θη­καν με πυρο­βο­λι­σμούς στο κεφά­λι. Τέσ­σε­ρα από αυτά πέθα­ναν ακα­ριαία και το πέμ­πτο κατέ­λη­ξε κατά την μετα­φο­ρά του στο νοσοκομείο.

Μετα­ξύ των επι­ζώ­ντων ήταν δύο παι­διά που βρέ­θη­καν ζωντα­νά κάτω από τα πτώ­μα­τα δύο γυναι­κών σε ένα υπνο­δω­μά­τιο, που είχαν πέσει πάνω από τα παι­διά τους για να τα σώσουν.

Το AR-15 έχει χρη­σι­μο­ποι­η­θεί σε σε πολ­λά αιμα­τη­ρά περι­στα­τι­κά επι­θέ­σε­ων με όπλα στις ΗΠΑ. Η χώρα συνε­χί­ζει να πλη­ρώ­νει βαρύ τίμη­μα από τη διά­δο­ση πυρο­βό­λων όπλων και για την ευκο­λία πρό­σβα­σης σε αυτά.

Σε όλες τις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες της Αμε­ρι­κής ένας στους τρεις ενή­λι­κες κατέ­χει του­λά­χι­στον ένα όπλο και σχε­δόν ένας στους δύο ενή­λι­κες ζει σε σπί­τι όπου υπάρ­χει ένα όπλο.

 

Ναζίμ Χικ­μέτ Ποι­ή­μα­τα εκλο­γή από το έργο του

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο