Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ-Τυφώνας «Αΐντα»: Ανοχύρωτος ο λαός, 16 ακριβώς χρόνια μετά τον καταστροφικό τυφώνα «Κατρίνα»

🆘  Χωρίς ρεύμα ένα εκατομμύριο νοικοκυριά, αβοήθητοι οι εγκλωβισμένοι

Ανο­χύ­ρω­τη απο­δεί­χθη­κε ξανά η πολι­τεία της Λουι­ζιά­να, όπως και άλλες πολι­τεί­ες του αμε­ρι­κά­νι­κου νότου, αυτήν τη φορά στο πέρα­σμα του τυφώ­να «Αΐντα» (Hurricane Ida), ο οποί­ος έπλη­ξε τη Λουι­ζιά­να από τον Κόλ­πο του Μεξι­κού την Κυρια­κή, με ριπές που έφτα­ναν τα 240 χιλιό­με­τρα την ώρα.
🌀  Ο τυφώ­νας, προ­τού υπο­βαθ­μι­στεί χτες τα ξημε­ρώ­μα­τα σε τρο­πι­κή καται­γί­δα που κινεί­ται προς το Μισι­σι­πή, προ­κά­λε­σε το θάνα­το του­λά­χι­στον ενός ατό­μου, μεγά­λες πλημ­μύ­ρες και υλι­κές ζημιές σε πολ­λές εκα­το­ντά­δες σπί­τια και σε τμή­μα­τα του οδι­κού δικτύου.

Ταυ­τό­χρο­να, χωρίς ηλε­κτρο­δό­τη­ση έμει­ναν ένα εκα­τομ­μύ­ριο νοι­κο­κυ­ριά στη Λουι­ζιά­να, ενώ νοσο­κο­μεία και βασι­κές υπη­ρε­σί­ες ανα­γκά­στη­καν να δου­λεύ­ουν με γεν­νή­τριες… Ανα­φέ­ρε­ται μάλι­στα ότι είναι πολύ ισχυ­ρό το ενδε­χό­με­νο να συνε­χι­στεί το μπλα­κά­ουτ για μέρες ή και βδομάδες.

Του­λά­χι­στον 9 διυ­λι­στή­ρια ανα­γκά­στη­καν να κλεί­σουν ή να μειώ­σουν την παρα­γω­γή τους εξαι­τί­ας των κατα­στρο­φών από τον τυφώ­να, ενώ ανα­με­νό­ταν να ακυ­ρω­θούν και όλες οι πτή­σεις από το διε­θνές αερο­δρό­μιο της Νέας Ορλεάνης.Hurricane Ida Τυφώνας Αΐντα

«Ατομική ευθύνη» η προστασία του λαού…

Ακρι­βώς 16 χρό­νια μετά τον κατα­στρο­φι­κό τυφώ­να «Κατρί­να» στην ίδια περιο­χή, επι­βε­βαιώ­νε­ται για άλλη μια φορά ότι η προ­στα­σία των εργα­ζο­μέ­νων και του λαού, της ζωής και της περιου­σί­ας τους, είναι ασυμ­βί­βα­στη με το καπι­τα­λι­στι­κό κέρδος.
Αφη­μέ­νοι στην τύχη τους έμει­ναν ξανά εκα­τομ­μύ­ρια φτω­χοί Αμε­ρι­κα­νοί, όχι μόνο εξαι­τί­ας της απου­σί­ας ουσια­στι­κών μέτρων και υπο­δο­μών για την προ­στα­σία τους, αλλά για­τί δεν είχαν την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα ούτε για να καλύ­ψουν το κόστος αγο­ράς καυ­σί­μων και τρο­φί­μων ώστε να μετα­κι­νη­θούν σε ασφα­λέ­στε­ρες περιο­χές.

«Ο τρα­πε­ζι­κός λογα­ρια­σμός μας είναι άδειος. Δεν έχου­με την οικο­νο­μι­κή δυνα­τό­τη­τα να φύγου­με», δήλω­σε στο πρα­κτο­ρείο «Associated Press» 27χρονος άνερ­γος οικο­γε­νειάρ­χης που πάλευε όπως όπως, μόνος του, να οχυ­ρώ­σει το σπί­τι του, σε ένα χαρα­κτη­ρι­στι­κό παρά­δειγ­μα της εφιαλ­τι­κής πραγ­μα­τι­κό­τη­τας που αντι­με­τω­πί­ζουν εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες αβο­ή­θη­τα νοι­κο­κυ­ριά στη μητρό­πο­λη του καπιταλισμού.

Το δε αμε­ρι­κα­νι­κό δίκτυο CNN μετέ­δω­σε πως υπήρ­ξαν εκα­το­ντά­δες κλή­σεις στην πυρο­σβε­στι­κή για απε­γκλω­βι­σμό ατό­μων που είχαν ανα­ζη­τή­σει τη νύχτα κατα­φύ­γιο στις στέ­γες των πλημ­μυ­ρι­σμέ­νων σπι­τιών τους. Το γεγο­νός αυτό αύξη­σε την ανη­συ­χία τοπι­κών συνερ­γεί­ων διά­σω­σης για τον πιθα­νό εντο­πι­σμό και άλλων θυμά­των μέσα στις επό­με­νες μέρες, πέρα από ένα άτο­μο που έχα­σε προ­χτές τη ζωή του από πτώ­ση δέντρου κατά την έλευ­ση του κυκλώνα.
Σε ανα­κοί­νω­σή της μάλι­στα προς τους εγκλω­βι­σμέ­νους κατοί­κους, η αστυ­νο­μία της Λουι­ζιά­να ανα­φέ­ρει χαρα­κτη­ρι­στι­κά: «Αν είστε εγκλω­βι­σμέ­νοι, μπο­ρεί να είναι δύσκο­λο να σας φέρου­με βοή­θεια για αρκε­τό ακό­μα διά­στη­μα»… Ο δε αριθ­μός κλή­σης υπη­ρε­σιών έκτα­κτης ανά­γκης (911) είχε τεθεί εκτός λειτουργίας.Ida a dangerous Category 4 hurricane

Κατό­πιν εορ­τής, το Πεντά­γω­νο δια­βε­βαί­ω­σε ότι η υπη­ρε­σία δια­χεί­ρι­σης κρί­σε­ων (FEMA), υπο­στη­ρι­ζό­με­νη από την Εθνο­φρου­ρά, κινη­το­ποί­η­σε περισ­σό­τε­ρους από 5.200 δια­σώ­στες για να βοη­θή­σουν τους πλη­γέ­ντες…, ενώ «o Πρό­ε­δρος Μπάι­ντεν Τζού­νιορ εγκρί­νει τη δήλω­ση μεί­ζο­νος κατα­στρο­φής για τη Λουι­ζιά­να»
Την ίδια ώρα, Αμε­ρι­κα­νοί ανα­λυ­τές υπο­λο­γί­ζουν ότι το κόστος των ζημιών από τον τυφώ­να στη Λουι­ζιά­να και σε άλλες πολι­τεί­ες θα ανέλ­θει σε περί­που 10 δισ. δολά­ρια, ένα­ντι των ζημιών 90 δισ. δολα­ρί­ων που είχε προ­κα­λέ­σει ο κατα­στρο­φι­κό­τε­ρος τυφώ­νας «Κατρί­να»…

  • Το Σαβ­βα­το­κύ­ρια­κο η τρο­πι­κή καται­γί­δα «Νόρα» πέρα­σε πάνω από τον Κόλ­πο του Μεξι­κού, προ­κα­λώ­ντας το θάνα­το ενός Ισπα­νού εφή­βου που έκα­νε του­ρι­σμό στο Μεξι­κό, ενώ αγνο­εί­ται η τύχη έξι Μεξι­κα­νών ψαράδων.

Με πλη­ρο­φο­ρί­ες από το Ριζο­σπά­στη

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο