Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Φαρμακεία αποσύρουν ταλκ της J&J μετά τον εντοπισμό αμίαντου σε δείγματα

Η αλυ­σί­δα φαρ­μα­κεί­ων CVS Health Corp ανα­κοί­νω­σε από­ψε ότι απο­σύ­ρει από τα ράφια της, για προ­λη­πτι­κούς λόγους, όλες τις συσκευα­σί­ες παι­δι­κού ταλκ της εται­ρεί­ας Johnson & Johnson, σε συσκευα­σία των 600 γραμμαρίων.

Η εται­ρεία, η οποία βρί­σκε­ται αντι­μέ­τω­πη με χιλιά­δες αγω­γές για σει­ρά προ­ϊ­ό­ντων της, έκα­νε γνω­στό την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα ότι απο­σύ­ρει περί­που 33.000 συσκευα­σί­ες παι­δι­κής πού­δρας στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες αφού εντο­πί­στη­καν ίχνη αμί­α­ντου σε δείγ­μα­τα που ελή­φθη­σαν από ένα μπου­κά­λι το οποίο είχε αγο­ρα­στεί διαδικτυακά.

Η CVS ανέ­φε­ρε ότι συμ­μορ­φώ­νε­ται με την εθε­λο­ντι­κή ανά­κλη­ση του προ­ϊ­ό­ντος και θα το απο­σύ­ρει από όλα τα κατα­στή­μα­τά της, καθώς και από τον εμπο­ρι­κό ιστό­το­πό της. Οι πελά­τες της που το είχαν ήδη αγο­ρά­σει θα πρέ­πει να στα­μα­τή­σουν τη χρή­ση του και να το επι­στρέ­ψουν στο φαρ­μα­κείο για να αποζημιωθούν.

Είναι η πρώ­τη φορά που η J&J ανα­κα­λεί το εμβλη­μα­τι­κό προ­ϊ­όν της για πιθα­νή μόλυν­ση με αμί­α­ντο, μια γνω­στή καρ­κι­νο­γό­νο ουσία που έχει συν­δε­θεί με το θανα­τη­φό­ρο μεσο­θη­λί­ω­μα. Είναι επί­σης η πρώ­τη φορά που οι αμε­ρι­κα­νι­κές αρχές ανα­κοι­νώ­νουν ότι εντό­πι­σαν αμί­α­ντο στο ταλκ.

“Είναι προ­σω­ρι­νό — σε απά­ντη­ση στην ανά­κλη­ση που ανα­κοι­νώ­σα­με την περα­σμέ­νη εβδο­μά­δα και περιο­ρί­ζε­ται στις συσκευα­σί­ες των 22 ουγ­γιών” (περί­που 600 γραμ­μά­ρια), ανέ­φε­ρε ο εκπρό­σω­πος της J&J Έρνι Κνέ­βιτς. Η CVS “το κάνει σε όλα τα κατα­στή­μα­τά της επει­δή δεν έχει τους πόρους (…) να ελέγ­ξει όλους τους αριθ­μούς των παρ­τί­δων… Οι άλλες συσκευα­σί­ες (άλλου μεγέ­θους) θα παρα­μεί­νουν στα ράφια”, πρόσθεσε.

Μετά την ανα­κοί­νω­ση η μετο­χή της J&J υπο­χώ­ρη­σε κατά περί­που 2%.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο