Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Φασίστες οπαδοί του Τραμπ σε… παράκρουση

Οι λαϊ­κές δια­δη­λώ­σεις οργής των τελευ­ταί­ων ημε­ρών στις ΗΠΑ, έπει­τα από την εν ψυχρώ δολο­φο­νία του Τζόρτζ Φλόιντ, έχουν οδη­γή­σει τον πρό­ε­δρο Τραμπ σε σπα­σμω­δι­κές κινή­σεις. Έτσι, από τη μια βγά­ζει προ­κλη­τι­κούς λόγους κατά των δια­δη­λω­τών (ανα­κη­ρύσ­σο­ντας παρά­νο­μο τον… αντι­φα­σι­σμό!) και από την άλλη φυγα­δεύ­ε­ται σε υπό­γειο κατα­φύ­γιο του Λευ­κού Οίκου κατά τη διάρ­κεια μαζι­κής δια­δή­λω­σης στην Ουάσινγκτον!

Την ώρα που εκα­το­ντά­δες χιλιά­δες λαού βρί­σκο­νται στους δρό­μους των αμε­ρι­κα­νι­κών πόλε­ων, απ’ άκρη σε άκρη των ΗΠΑ, ακρο­δε­ξιοί οπα­δοί του Τραμπ βγαί­νουν δημό­σια και απει­λούν τους δια­δη­λω­τές με αιματοχυσία. 

Χαρα­κτη­ρι­στι­κή περί­πτω­ση είναι η Μάρ­τζο­ρι Τέι­λορ Γκριν (Marjorie Taylor Greene) από την πολι­τεία της Τζόρ­τζια, η οποία δημο­σί­ευ­σε στα κοι­νω­νι­κά δίκτυα βίντεο στο οποίο φαί­νε­ται να κρα­τά όπλο και να απει­λεί τους… αντι­φα­σί­στες. Οπα­δός του Τραμπ, αυτο­χα­ρα­κτη­ρι­ζό­με­νη ως «συντη­ρη­τι­κή ρεπου­μπλι­κα­νή» και «χρι­στια­νή», η Γκριν γρά­φει στο μήνυ­μα της:

«Η ΑNTIFA (sic) έχει κηρύ­ξει πόλε­μο στη χώρα μας. Ο Ντό­ναλντ Τραμπ απά­ντη­σε ανα­κη­ρύσ­σο­ντας την εσω­τε­ρι­κή τρο­μο­κρα­τι­κή οργά­νω­ση. Αυτό είναι το μήνυ­μα μου για τους τρο­μο­κρά­τες της ANTIFA: Μεί­νε­τε μακριά από τη βορειο­δυ­τι­κή Τζόρ­τζια. Δεν θα κάψε­τε τις εκκλη­σί­ες μας, δεν θα λεη­λα­τή­σε­τε τις επι­χει­ρή­σεις μας ούτε θα κατα­στρέ­ψε­τε τα σπί­τια μας». 

Η περί­πτω­ση της Γκριν θα ήταν κυριο­λε­κτι­κά για γέλια, εάν δεν επρό­κει­το για άτο­μο φασι­στι­κών αντι­λή­ψε­ων, που φέρει όπλο και απει­λεί ζωές. Είναι ωστό­σο ενδει­κτι­κή των παρα­νοϊ­κών, ρατσι­στι­κών, υπερ­συ­ντη­ρη­τι­κών αντι­λή­ψε­ων που επι­κρα­τούν σε μεγά­λο μέρος των ψηφο­φό­ρων του Τραμπ. 

Κομ­μά­τι αυτής της αντί­λη­ψης που προ­ω­θεί­ται από τους μηχα­νι­σμούς της αμε­ρι­κα­νι­κής κυβέρ­νη­σης είναι πως η ANTIFA είναι… συντε­ταγ­μέ­νη οργά­νω­ση, με συγκε­κρι­μέ­νη δομή, που στο­χεύ­ει στην απο­στα­θε­ρο­ποί­η­ση της κυβέρ­νη­σης των ΗΠΑ. 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο