Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: Χυδαίος αντικομμουνιστικός νόμος για τα σχολεία στη Φλόριντα

Ορίζεται η επέτειος της Οκτωβριανής Επανάστασης ως… «Μέρα για τα θύματα του Κομμουνισμού»!

Αντι­κομ­μου­νι­στι­κός νόμος για τα σχο­λεία, με πλή­ρη δια­στρέ­βλω­ση της ιστο­ρι­κής αλή­θειας και ωμά ψέμα­τα, εγκρί­νε­ται αυτές τις μέρες στη Φλό­ρι­ντα των ΗΠΑ. Ορί­ζο­ντας την 7η Νοέμ­βρη, επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης, ως… «Μέρα αφιε­ρω­μέ­νη στα Θύμα­τα του Κομ­μου­νι­σμού», ο αντι­κομ­μου­νι­σμός στο­χεύ­ει απευ­θεί­ας στο «μυα­λό» των μαθη­τών και των νέων, απο­δει­κνύ­ο­ντας ότι τα μηνύ­μα­τα της σοσια­λι­στι­κής επα­νά­στα­σης που συγκλό­νι­σε τον κόσμο, η κατάρ­γη­ση της εκμε­τάλ­λευ­σης και οι κατα­κτή­σεις που έφε­ρε για όλους τους λαούς, «στοι­χειώ­νουν» ακό­μη τους καπι­τα­λι­στές και τους εκπρο­σώ­πους τους.

Σε μια προ­σπά­θεια να εμπε­δω­θεί έγκαι­ρα ότι η καπι­τα­λι­στι­κή βαρ­βα­ρό­τη­τα, οι ιμπε­ρια­λι­στι­κοί πόλε­μοι, η εκμε­τάλ­λευ­ση, η δου­λειά χωρίς δικαιώ­μα­τα, η φτώ­χεια, ο ρατσι­σμός, ο απο­κλει­σμός από την Υγεία και την Παι­δεία είναι «μονό­δρο­μος» και για τον αμε­ρι­κα­νι­κό λαό, οι μαθη­τές θα διδά­σκο­νται κάθε χρό­νο στην επέ­τειο της Οκτω­βρια­νής Επα­νά­στα­σης για το πώς οι άνθρω­ποι …υπέ­φε­ραν και πέθα­ναν υπό κομ­μου­νι­στι­κά καθε­στώ­τα και συγκε­κρι­μέ­να «θα τιμώ­νται τα 100 εκατ. θύμα­τα σε όλο τον κόσμο». Επί­σης, τονί­ζε­ται στο νομο­σχέ­διο πως «οι οικο­νο­μι­κές φιλο­σο­φί­ες του Καρλ Μαρξ και ο κομ­μου­νι­σμός έχουν απο­δει­χτεί ασύμ­βα­τα με τα ιδα­νι­κά της ελευ­θε­ρί­ας, της ευη­με­ρί­ας και της αξιο­πρέ­πειας της ανθρώ­πι­νης ζωής»!

Ξεκι­νώ­ντας από το σχο­λι­κό έτος 2022 — 2023, οι μαθη­τές των δημό­σιων Γυμνα­σί­ων θα πρέ­πει να λαμ­βά­νουν του­λά­χι­στον 45 λεπτά αντι­κομ­μου­νι­στι­κής διδα­σκα­λί­ας σε θέμα­τα όπως «ο Μάο Τσε Τουνγκ στην Κίνα, ο Ιωσήφ Στά­λιν και το Σοβιε­τι­κό Σύστη­μα, ο Φιντέλ Κάστρο και η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση, ο Βλα­ντι­μίρ Λένιν και η Ρωσι­κή Επα­νά­στα­ση, ο Χο Τσι Μινχ στο Βιετ­νάμ και ο Νικο­λάς Μαδού­ρο στη Βενε­ζου­έ­λα» (όλα μαζί… στο μίξερ, για να υπη­ρε­τη­θούν και τα σύγ­χρο­να μέτω­πα αντι­πα­ρά­θε­σης που ιεραρ­χούν οι ΗΠΑ), για το πώς «τα θύμα­τα αυτών των καθε­στώ­των υπέ­φε­ραν από κατα­πί­ε­ση, φτώ­χεια, λιμο­κτο­νία, μετα­νά­στευ­ση και συστη­μα­τι­κή βία»…

Ριζο­σπά­στης

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο