Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ — Όργιο καταστολής: Εισέβαλε η αστυνομία στο Πανεπιστήμιο Κολούμπια (ΦΩΤΟ — ΒΙΝΤΕΟ)

Κλι­μα­κώ­νε­ται το όργιο κατα­στο­λής στο οποίο επι­δί­δε­ται η «προ­ο­δευ­τι­κή» κυβέρ­νη­ση Μπάι­ντεν μαζί με τις πολι­τεια­κές και πρυ­τα­νι­κές αρχές, ενά­ντια στις κινη­το­ποι­ή­σεις των φοι­τη­τών στα πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ ενά­ντια στη σφα­γή του Παλαι­στι­νια­κού λαού από το Ισρα­ήλ και στη στή­ρι­ξη που παρέ­χουν στο κρά­τος — δολο­φό­νο οι ΗΠΑ, καθώς και ενά­ντια στις πολύ­μορ­φες μπίζ­νες των αμε­ρι­κα­νι­κών πανε­πι­στη­μί­ων με αμε­ρι­κα­νι­κά και ισραη­λι­νά μονο­πώ­λια που είναι βαθιά χωμέ­να στο μακελειό.

Η αστυ­νο­μία της Νέας Υόρ­κης επε­νέ­βη το βρά­δυ της Τρί­της (τα ξημε­ρώ­μα­τα ώρα Ελλά­δας) στην πανε­πι­στη­μιού­πο­λη του Κολού­μπια, όπου δια­δη­λω­τές υπέρ των Παλαι­στι­νί­ων είχαν κλει­στεί στο κτίριο.

Όχη­μα της αστυ­νο­μί­ας εφο­δια­σμέ­νο με σκά­λα πλη­σί­α­σε το κατει­λημ­μέ­νο κτί­ριο και δημο­σιο­γρά­φοι του Γαλ­λι­κού Πρα­κτο­ρεί­ου είδαν αστυ­νο­μι­κούς να ανε­βαί­νουν και να παρα­βιά­ζουν παρά­θυ­ρο για να μπουν στο εσωτερικό.

Αμε­ρι­κα­νι­κά τηλε­ο­πτι­κά δίκτυα μετέ­δω­σαν κατό­πιν σε απευ­θεί­ας μετά­δο­ση πλά­να από τις συλ­λή­ψεις αρκε­τών νεα­ρών διαδηλωτών.

Οι κινη­το­ποι­ή­σεις και οι κατα­λή­ψεις συνε­χί­ζο­νται σε πολ­λά πανε­πι­στή­μια των ΗΠΑ, όπως το Northeastern University στη Βοστό­νη, το Πανε­πι­στή­μιο Ουά­σινγ­κτον, το Πανε­πι­στή­μιο Bloomington της Ιντιά­να, το Πανε­πι­στή­μιο της Αρι­ζό­να (ASU), το Πανε­πι­στή­μιο της Νότιας Καλι­φόρ­νιας (USC), το Πανε­πι­στή­μιο του Ιλι­νόι, το Πανε­πι­στή­μιο Emory στην Ατλά­ντα, το Πανε­πι­στή­μιο του Τέξας, το Πρίν­στον, το Πανε­πι­στή­μιο της Βιρ­τζί­νια, το Virginia Commonweatlh, το Πανε­πι­στή­μιο Tulane κ.α.

Πηγή: 902.gr

Να ακου­στεί μέχρι τη Γάζα: ΛΕΥΤΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΛΑΙΣΤΙΝΗ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο