Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ — 17χρονη μαθήτρια: Πόσα πήρατε από την Εθνική Ένωση Όπλων — Ντροπή σας

Στο στό­χα­στρο μιας μαθή­τριας του λυκεί­ου της Φλό­ρι­ντας, όπου 17 άνθρω­ποι σκο­τώ­θη­καν από τις σφαί­ρες του 19χρονου Νίκο­λας Κρουζ, βρέ­θη­κε ο Αμε­ρι­κα­νός πρό­ε­δρος Ντό­ναλντ Τραμπ, λόγω των δια­συν­δέ­σε­ών του με την NRA, το πανί­σχυ­ρο λόμπι των όπλων στις ΗΠΑ.

«Προς όλους τους πολι­τι­κούς άνδρες που απο­δέ­χθη­καν τις δωρε­ές της NRA, Ντρο­πή σας» φώνα­ξε η Έμα Γκον­ζά­λες κατά τη διάρ­κεια μιας δια­δή­λω­σης κατά της οπλο­κα­το­χής στο Φορτ Λόντερ­ντεϊλ, επι­κρί­νο­ντας με δρι­μύ­τη­τα τον Τραμπ διό­τι δέχθη­κε την οικο­νο­μι­κή στή­ρι­ξη του λόμπι των όπλων κατά τη διάρ­κεια της προ­ε­κλο­γι­κής εκστρα­τεί­ας του 2016 για τον προ­ε­δρι­κό θώκο.

«Εάν ο πρό­ε­δρος μου έλε­γε κατά πρό­σω­πο ότι είναι μια φοβε­ρή τρα­γω­δία (…) κι ότι δεν μπο­ρού­σα­με να κάνου­με τίπο­τα, εγώ θα του έθε­τα το ερώ­τη­μα πόσα πήρε από την Εθνι­κή Ένω­ση Όπλων (National Rifle Association). Εγώ το γνω­ρί­ζω: 30 εκα­τομ­μύ­ρια δολά­ρια» δήλω­σε οργι­σμέ­νη η έφη­βη συγκρί­νο­ντας κατό­πιν αυτό το ποσό με τον αριθ­μό των θυμά­των στις ένο­πλες επι­θέ­σεις που έχουν συγκλο­νί­σει τη χώρα από τις αρχές του έτους.

«Πόσα αξί­ζουν αυτοί οι άνθρω­ποι για εσάς, κύριε Τραμπ;» διε­ρω­τή­θη­κε μπρο­στά από το πλή­θος δεκά­δων ανθρώ­πων που είχαν συγκε­ντρω­θεί αξιώ­νο­ντας αυστη­ρό­τε­ρους ελέγ­χους στην πώλη­ση όπλων.

Υπουρ­γός Παι­δεί­ας ΗΠΑ: “Τα σχο­λεία έχουν την επι­λο­γή οι δάσκα­λοί τους να οπλοφορούν”

Ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ δεν ανα­φέρ­θη­κε στο πρό­βλη­μα της οπλο­κα­το­χής στο διάγ­γελ­μά του μετά την επί­θε­ση στη Φλό­ρι­ντα, επι­μέ­νο­ντας κυρί­ως στα ψυχο­λο­γι­κά προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τώ­πι­ζε ο 19χρονος δράστης.

Η Έμα Γκον­ζά­λες κατα­φέρ­θη­κε και κατά των Αμε­ρι­κα­νών βου­λευ­τών και γερου­σια­στών «που χρη­μα­το­δο­τού­νται από τη NRA κι οι οποί­οι μας λένε ότι τίπο­τα δεν θα μπο­ρού­σε να απο­τρέ­ψει αυτό (…) ή που υπο­στη­ρί­ζουν ότι η αυστη­ρό­τε­ρη νομο­θε­σία για τα όπλα δεν θα οδη­γή­σει σε μεί­ω­ση των περι­στα­τι­κών βίας με τη χρή­ση όπλων».

ΗΠΑ: Μάθε δάσκα­λε να σκοτώνεις…

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο