Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: 21 χρόνια κάθειρξη στον αστυνομικό που σκότωσε τον Τζορτζ Φλόιντ

Ο λευ­κός πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός Ντέ­ρεκ Σόβιν κατα­δι­κά­στη­κε χθες Πέμ­πτη να εκτί­σει 21 χρό­νια κάθειρ­ξη από την ομο­σπον­δια­κή δικαιο­σύ­νη διό­τι σκό­τω­σε, προ­κα­λώ­ντας του ασφυ­ξία με το γόνα­τό του, τον αφρο­α­με­ρι­κα­νό Τζορτζ Φλόιντ.

Ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός, 46 ετών, ήδη κατα­δι­κά­στη­κε να εκτί­σει 22,5 χρό­νια κάθειρ­ξη από τη δικαιο­σύ­νη στην πολι­τεία Μινε­σό­τα. Έχει ασκή­σει έφε­ση στην από­φα­ση αυτή.

Η ομο­σπον­δια­κή ποι­νή για «παρα­βί­α­ση των ατο­μι­κών και πολι­τι­κών δικαιω­μά­των» του μαύ­ρου σαρα­ντά­ρη είναι τελε­σί­δι­κη, είναι εξάλ­λου απο­τέ­λε­σμα συμ­φω­νί­ας που προ­έ­βλε­πε ο κ. Σόβιν να ομο­λο­γή­σει την ενο­χή του.

Θα την εκτί­σει ταυ­τό­χρο­να με την άλλη ποι­νή, διευ­κρί­νι­σε ο δικα­στής Πολ Μάγκνου­σον του δικα­στη­ρί­ου της Σεντ Πολ, ενώ θα συνυ­πο­λο­γι­στούν οι επτά μήνες που έχει περά­σει προφυλακισμένος.

«Δεν ξέρω για­τί το κάνα­τε αυτό, αλλά το να βάζεις το γόνα­τό σου στον σβέρ­κο κάποιου ώσπου να πεθά­νει είναι λάθος. Και γι’ αυτό πρέ­πει να τιμω­ρη­θεί­τε αυστη­ρά», εξή­γη­σε στον κατη­γο­ρού­με­νο ο δικαστικός.

Κατά τη διάρ­κεια σύντο­μης τοπο­θέ­τη­σής του, ο Ντέ­ρεκ Σόβιν ευχή­θη­κε στα παι­διά του Τζορτζ Φλόιντ να «τα κατα­φέ­ρουν στη ζωή». Δεν ζήτη­σε συγ­γνώ­μη, ούτε εξέ­φρα­σε την παρα­μι­κρή μεταμέλεια.

Η μητέ­ρα του δια­βε­βαί­ω­σε το δικα­στή­ριο πως δεν είναι ρατσι­στής κατά βάθος, προ­τού προ­σθέ­σει ότι «όλες οι ζωές μετρά­νε, ανε­ξαρ­τή­τως του χρώ­μα­τος του δέρ­μα­τος», προ­φα­νώς ανα­φε­ρό­με­νη, για να το αντι­κρού­σει, στο σύν­θη­μα και στο κίνη­μα Black Lives Matter («Οι ζωές των μαύ­ρων μετράνε»).

Ο Φιλο­νίζ Φλόιντ, αδελ­φός του εκλι­πό­ντα, που κλή­θη­κε να κατα­θέ­σει από την έδρα, ζήτη­σε να επι­βλη­θεί «η βαρύ­τε­ρη ποι­νή» σε βάρος του Ντέ­ρεκ Σόβιν, τονί­ζο­ντας ότι μετά την τρα­γω­δία δεν μπο­ρεί να κοιμηθεί.

Γιγαντιαίες διαδηλώσεις

Την 25η Μαΐ­ου 2020, ο βετε­ρά­νος της αστυ­νο­μί­ας της Μινε­ά­πο­λης παρέ­μει­νε γονα­τι­σμέ­νος πάνω στον σβέρ­κο του Τζορτζ Φλόιντ για περί­που δέκα λεπτά, αδια­φο­ρώ­ντας για τα εξορ­γι­σμέ­να σχό­λια διερ­χό­με­νων και αυτο­πτών μαρ­τύ­ρων και για τις εκκλή­σεις του θύμα­τός του να τον αφή­σει να αναπνεύσει.

Η σκη­νή, που μαγνη­το­σκο­πή­θη­κε και μετα­φορ­τώ­θη­κε σε ιστό­το­πους κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης, πυρο­δό­τη­σε τερά­στιες δια­δη­λώ­σεις ενα­ντί­ον του ρατσι­σμού και της αστυ­νο­μι­κής βαρ­βα­ρό­τη­τας στις ΗΠΑ και σε πολ­λές άλλες χώρες του κόσμου.

Κατά τη διάρ­κεια της δίκης στην πολι­τεία Μινε­σό­τα, που είχε μεγά­λη προ­βο­λή, την άνοι­ξη του 2021, ο συνή­γο­ρος του πρώ­ην αστυ­νο­μι­κού υπο­στή­ρι­ξε ότι ο Τζορτζ Φλόιντ πέθα­νε από υπερ­βο­λι­κή δόση ναρ­κω­τι­κών που συν­δυά­στη­κε με άλλα προ­βλή­μα­τα υγεί­ας και δια­βε­βαί­ω­σε πως ο Ντέ­ρεκ Σόβιν έκα­νε δικαιο­λο­γη­μέ­νη χρή­ση βίας.

Το δικα­στή­ριο δεν πεί­στη­κε. Ο πρώ­ην αστυ­νο­μι­κός κατα­δι­κά­στη­κε για φόνο και του επι­βλή­θη­κε ποι­νή 22 ετών και έξι μηνών κάθειρ­ξης, για την οποία εκκρε­μεί η εκδί­κα­ση της έφε­σης της υπεράσπισης.

Παράλ­λη­λα, η ομο­σπον­δια­κή δικαιο­σύ­νη διε­νερ­γού­σε δική της έρευ­να και του άσκη­σε δίω­ξη, όπως και σε άλλους τρεις πρώ­ην συνα­δέλ­φους του, για «παρα­βί­α­ση των συνταγ­μα­τι­κών δικαιω­μά­των» του Τζορτζ Φλόιντ, πιο συγκε­κρι­μέ­να «το δικαί­ω­μα να μη γίνει θύμα υπέρ­με­τρης και παρά­λο­γης βίας από αστυνομικό».

Αυτές οι «διπλές» διώ­ξεις είναι πολύ σπά­νιες στις ΗΠΑ, όμως η συγκε­κρι­μέ­νη αντα­να­κλού­σε τη σημα­σία της υπό­θε­σης, που ανα­ζω­πύ­ρω­σε τον ήδη πικρό και τετα­μέ­νο διά­λο­γο για το ρατσι­στι­κό παρελ­θόν της χώρας.

Έφηβος

Στην ομο­σπον­δια­κή δίκη, αρχι­κά δήλω­σε αθώ­ος, προ­τού αλλά­ξει υπε­ρα­σπι­στι­κή στρα­τη­γι­κή τον Δεκέμ­βριο του 2021, απο­δε­χό­με­νος για πρώ­τη φορά μέρος της ευθύνης.

Ανα­γνω­ρί­ζο­ντας την ενο­χή του παρα­δέ­χθη­κε ότι έκα­νε κατά­χρη­ση του δικαιώ­μα­τός του να ασκή­σει βία «γνω­ρί­ζο­ντας ότι ήταν κακό» και «χωρίς νομι­κή δικαιολογία».

Ομο­λό­γη­σε επί­σης ότι παρα­βί­α­σε τα δικαιώ­μα­τα 14χρονου μαύ­ρου το 2017, τον οποίο κρά­τη­σε καθη­λω­μέ­νο στο έδα­φος κάτω από το γόνα­τό του για ένα τέταρ­το της ώρας.

Ο νεα­ρός, ο Τζον Πόουπ, είπε στη χθε­σι­νή ακρο­α­μα­τι­κή δια­δι­κα­σία πως «ελπί­ζω πως θα χρη­σι­μο­ποι­ή­σει τον χρό­νο που έχει μπρο­στά του για να σκε­φτεί ότι θα μπο­ρού­σε να ενερ­γή­σει αλλιώς».

Σε αντάλ­λαγ­μα για την ομο­λο­γία του, συμ­φω­νή­θη­κε ο Ντέ­ρεκ Σόβιν να εκτί­σει την ποι­νή του σε ομο­σπον­δια­κή φυλα­κή, κι όχι στη φυλα­κή υψί­στης ασφα­λεί­ας της πολι­τεί­ας, όπου κρα­τεί­ται το τρέ­χον διά­στη­μα σε απο­μό­νω­ση, για την προ­στα­σία των άλλων φυλακισμένων.

Οι υπό­λοι­ποι τρεις αστυ­νο­μι­κοί, που παρέ­μει­ναν παθη­τι­κοί θεα­τές κατά τη διάρ­κεια του μαρ­τυ­ρί­ου και του θανά­του του Τζορτζ Φλόιντ, κρί­θη­καν ένο­χοι τον Φεβρουά­ριο από την ομο­σπον­δια­κή δικαιο­σύ­νη, όμως δεν τους έχουν ακό­μη απαγ­γελ­θεί οι ποι­νές τους.

Η δικαιο­σύ­νη της πολι­τεί­ας τους έχει επί­σης ασκή­σει ποι­νι­κές διώ­ξεις για συνέρ­γεια σε φόνο. Ο ένας τους, ο Τόμας Λέιν, ομο­λό­γη­σε την ενο­χή του και η ποι­νή του θα τού απαγ­γελ­θεί την 21η Σεπτεμ­βρί­ου. Η δίκη των άλλων δύο, του Του Τάο και του Αλε­ξά­ντερ Κινγκ, θα αρχί­σει την 24η Οκτωβρίου.

Κώστας Καρυω­τά­κης ΑΠΑΝΤΑ μια άλλη ανάγνωση

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο