Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: 46 τραύματα από σφαίρες έφερε ο άοπλος Αφροαμερικανός που σκοτώθηκε από αστυνομικούς στο Οχάιο

Οκτώ αστυ­νο­μι­κοί πυρο­βό­λη­σαν 46 φορές, εκ των οποί­ων οι πέντε στην πλά­τη, τον άοπλο Αφρο­α­με­ρι­κα­νό Τζέι­λαντ Γουό­κερ, που προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει όταν τον στα­μά­τη­σαν για τρο­χο­νο­μι­κό έλεγ­χο, πριν από τρεις εβδο­μά­δες, ανα­κοί­νω­σε σήμε­ρα η ιατρο­δι­κα­στής που διε­νήρ­γη­σε τη νεκροψία-νεκροτομή.

Σε συνέ­ντευ­ξη Τύπου που παρα­χώ­ρη­σε, η ιατρο­δι­κα­στής της κομη­τεί­ας Σάμιτ του Οχάιο, Λάι­ζα Κόλερ, είπε δεν βρέ­θη­καν αλκο­όλ ή ναρ­κω­τι­κές ουσί­ες στο αίμα του 25χρονου Γουό­κερ που πυρο­βο­λή­θη­κε και σκο­τώ­θη­κε στις 27 Ιου­νί­ου στην πόλη Άκρον.

Ο θάνα­τος του Γουό­κερ έρχε­ται να προ­στε­θεί σε μια σει­ρά πρό­σφα­των περι­στα­τι­κών, «αδι­καιο­λό­γη­των», σύμ­φω­να με τους επι­κρι­τές τους, κατά τα οποία αστυ­νο­μι­κοί σκό­τω­σαν άοπλους Αφροαμερικανούς.

Μετά τον θάνα­το του Γουό­κερ στο Άκρον οργα­νώ­θη­καν δια­δη­λώ­σεις με αίτη­μα να λογο­δο­τή­σουν οι αστυ­νο­μι­κοί και να απο­δο­θεί δικαιο­σύ­νη για τον νεα­ρό άνδρα, ο οποί­ος εντα­φιά­στη­κε χθες Πέμπτη.

Η Κόλερ είπε ότι ο Γουό­κερ έφε­ρε τραύ­μα­τα από σφαί­ρες στον κορ­μό, τη λεκά­νη, τα πόδια και το πρό­σω­πο. Οι αστυ­νο­μι­κοί άνοι­ξαν πυρ ενα­ντί­ον του όταν εκεί­νος προ­σπά­θη­σε να δια­φύ­γει αφού τον στα­μά­τη­σαν για μια τρο­χαία παρά­βα­ση ήσσο­νος σημασίας.

Έπει­τα από κατα­δί­ω­ξη αρκε­τών λεπτών, ο Γουό­κερ πήδη­ξε έξω από το αυτο­κί­νη­τό του και άρχι­σε να τρέ­χει, σύμ­φω­να με τα πλά­να ενός βίντεο που έδω­σε στη δημο­σιό­τη­τα η αστυ­νο­μία. Φαί­νε­ται κάποια στιγ­μή να στρέ­φε­ται προς τους αστυ­νο­μι­κούς, οι οποί­οι πίστευαν ότι ήταν οπλι­σμέ­νος. Ένα όπλο βρέ­θη­κε αργό­τε­ρα, μέσα στο εγκα­τα­λειμ­μέ­νο αυτο­κί­νη­τό του.

Η Κόλερ είπε ότι το εργα­στή­ριό της δεν διε­νήρ­γη­σε έλεγ­χο για εντο­πι­σμό ιχνών πυρί­τι­δας στα χέρια του Γουό­κερ, εξη­γώ­ντας ότι το τεστ αυτό δεν είναι πάντα αξιόπιστο.

Οι οκτώ αστυ­νο­μι­κοί που ενε­πλά­κη­σαν στο περι­στα­τι­κό έχουν τεθεί σε αργία, ανέ­φε­ρε ο αστυ­νο­μι­κός διευ­θυ­ντής του Άκρον, Στιβ Μάιλετ.

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο