Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΑ: 5 νεκροί, 6 αγνοούμενοι από την έκρηξη σε σοκολατοβιομηχανία στην Πενσιλβάνια

Εκρη­ξη σε σοκο­λα­το­βιο­μη­χα­νία στην Πεν­σιλ­βά­νια σκό­τω­σε του­λά­χι­στον 5 ανθρώ­πους, ενώ 6 αγνο­ού­νται, καθώς τα σωστι­κά συνερ­γεία εξα­κο­λου­θούν να ψάχνουν στα ερεί­πια για επι­ζώ­ντες, ανα­κοί­νω­σαν οι υπη­ρε­σί­ες εκτά­κτων καταστάσεων.

Επτά άνθρω­ποι έχουν δια­κο­μι­σθεί σε νοσο­κο­μεία της περιοχής.

Η έκρη­ξη σημειώ­θη­κε το βρά­δυ της Παρα­σκευ­ής στο εργο­στά­σιο της R.M. Palmer Company στο Δυτι­κό Ρέντινγκ, πόλη που βρί­σκε­ται σε από­στα­ση 100 χιλιο­μέ­τρων βορειο­δυ­τι­κά της Φιλαδέλφειας.

Ερευ­να θα προσ­διο­ρί­σει τα αίτια του δυστυ­χή­μα­τος, το οποίο, σύμ­φω­να με τα αρχι­κά στοι­χεία, οφεί­λε­ται σε διαρ­ροή αερίου.

Η R.M. Palmer Company ιδρύ­θη­κε το 1948. Απα­σχο­λεί 850 εργαζομένους.

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Αλή­θειες και ψέμα­τα για το λιμό στην Ουκρα­νία, Νίκος Μόττας

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο