Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

ΗΠΕΙΡΩΤΙΚΗ ΠΑΝΔΑΙΣΙΑ ΣΤΟ ΓΚΑΖΙ

Η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας (ΠΣΕ) ξεπερ­νώ­ντας τις δυσκο­λί­ες και τους περιο­ρι­σμούς της παν­δη­μί­ας κατά­φε­ρες να κινη­το­ποι­ή­σει ένα σημα­ντι­κό δυνα­μι­κό των τεχνών και των γραμ­μά­των της Ηπεί­ρου και να παρου­σιά­σει στο ευρύ­τε­ρο κοι­νό το πολυα­φιέ­ρω­μα «Ηπει­ρώ­τες Εκα­στι­κοί και λογο­τέ­χνες» απ’ τις 23–28 Φλε­βά­ρη 2022  στην «Τεχνό­πο­λη» του Δήμου Αθη­ναί­ων, στο Γκάζι.

Στο πολυα­φιέ­ρω­μα θα πάρουν μέρος 130 εικα­στι­κοί, 109 λογο­τέ­χνες και έξι μου­σεία απ’ την Ήπει­ρο καθώς και τρία πνευ­μα­τι­κά ιδρύ­μα­τα. Το πολυα­φιέ­ρω­μα «Ηπει­ρώ­τες Εκα­στι­κοί και λογο­τέ­χνες» απο­τε­λεί το δια ζώσης σκέ­λος μιας ευρύ­τε­ρης δρά­σης που ξεκί­νη­σε εδώ και οκτώ μήνες διαδικτυακά.

Η ΠΣΕ είναι η κορυ­φαία απο­δη­μι­κή οργά­νω­ση των Ηπει­ρω­τών και στους κόλ­πους της δρα­στη­ριο­ποιού­νται  πάνω από 450 πρω­το­βάθ­μια και  δευ­τε­ρο­βάθ­μια σωμα­τεία (Αδελ­φό­τη­τες, Ενώ­σεις και Ομο­σπον­δί­ες). Κατά­φε­ρε, παρά τις δυσκο­λί­ες και τους περιο­ρι­σμούς της παν­δη­μί­ας, να κινη­το­ποι­ή­σει ένα σημα­ντι­κό δυνα­μι­κό των τεχνών και των γραμ­μά­των απ’ την Ήπει­ρο για να παρου­σιά­σει στο ευρύ­τε­ρο κοι­νό τις δημιουρ­γί­ες τους.

Η τελε­τή έναρ­ξης θα γίνει στις 23.2.2022 στο  Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ», ώρα 7 μ.μ. Θα περι­λαμ­βά­νει εκδή­λω­ση «εις μνή­μη» κορυ­φαί­ων δημιουρ­γών που έφυ­γαν απ’ τη ζωή  την τελευ­ταία δεκα­ε­τία. H είσο­δος στο σύνο­λο των εκδη­λώ­σε­ων και των δρά­σε­ων είναι καθη­με­ρι­νά δωρε­άν, με την τήρη­ση όλων των προ­βλε­πό­με­νων μέτρων προ­στα­σί­ας απ’ την πανδημία.

Στο καθη­με­ρι­νό πρό­γραμ­μα του πολυα­φιε­ρώ­μα­τος περιλαμβάνονται:

- Η εικα­στι­κή έκθε­ση, με τα έργα 130 ζωγρά­φων, γλυ­πτών και χαρα­κτών, στο κτή­ριο Δ10 της «Tεχνό­πο­λης», θα είναι ανοι­κτή από τις 24–28 Φλε­βά­ρη 2022 από τις 10 π.μ. – 8 μ.μ.

- Η έκθε­ση βιβλί­ου, με τίτλους των 109 λογο­τε­χνών και ποι­η­τών, στο Αμφι­θέ­α­τρο «Μιλ­τιά­δης Έβερτ», θα είναι ανοι­κτή από τις 24–28 Φλε­βά­ρη 2022 από τις 10 π.μ. – 8 μ.μ.

- Καθη­με­ρι­νά θα γίνο­νται παρου­σιά­σεις εικα­στι­κών δημιουρ­γών, στο κτή­ριο Δ10 της «Tεχνό­πο­λης», από τις 24–28 Φλε­βά­ρη 2022 από 5 μ.μ. – 6:30 μ.μ.

- Καθη­με­ρι­νές θα είναι και οι παρου­σιά­σεις λογο­τε­χνών και ποι­η­τών από  στο Αμφι­θέ­α­τρο “Μιλ­τιά­δης Έβερτ”, από τις 24–27 Φλε­βά­ρη 2022 από τις 6:30 μ.μ. – 7:30 μ.μ.

Ανα­λυ­τι­κό Πρόγραμμα

ΤΕΤΑΡΤΗ 23.2.2022

19:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Τελε­τή έναρ­ξης, εκδή­λω­ση «εις μνή­μη» κορυ­φαί­ων δημιουρ­γών που «έφυ­γαν» την τελευ­ταία δεκαετία.

21:00, Κτί­ριο Δ10

Εγκαί­νια της εικα­στι­κής έκθεσης

ΠΕΜΠΤΗ 24.2.2022

10:00 – 20:00, Κτί­ριο Δ10

Λει­τουρ­γία της εικα­στι­κής έκθεσης

10:00 – 20:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Λει­τουρ­γία της έκθε­σης βιβλίου

17:00, Κτί­ριο Δ10

Παρου­σί­α­ση εικα­στι­κών δημιουργών

18:15, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Παρου­σί­α­ση λογο­τε­χνών και ποιητών

19:30, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Προ­βο­λή ντο­κι­μα­ντέρ με θέμα συμ­με­τέ­χο­ντες δημιουργούς

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25.2.2022

10:00 – 20:00, Κτί­ριο Δ10

Λει­τουρ­γία της εικα­στι­κής έκθεσης

10:00 – 20:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Λει­τουρ­γία της έκθε­σης βιβλίου

17:00, Κτί­ριο Δ10

Παρου­σί­α­ση εικα­στι­κών δημιουργών

18:15, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Παρου­σί­α­ση λογο­τε­χνών και ποιητών

19:30, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Εκδή­λω­ση παρου­σί­α­σης του συνό­λου των συμ­με­τε­χό­ντων δημιουρ­γών , διαν­θι­σμέ­νη από ποι­η­τι­κό, λογο­τε­χνι­κό ανα­λό­γιο και προ­βο­λές εικα­στι­κών έργων

ΣΑΒΒΑΤΟ 26.2.2022

10:00 – 20:00, Κτί­ριο Δ10

Λει­τουρ­γία της εικα­στι­κής έκθεσης

10:00 – 20:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Λει­τουρ­γία της έκθε­σης βιβλίου

11:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Συνά­ντη­ση – συζή­τη­ση με τους κορυ­φαί­ους Ηπει­ρώ­τες εικα­στι­κούς Θόδω­ρο Παπα­γιάν­νη, Κυριά­κο Ρόκο, Σωτή­ρη Σόρο­γκα, Βασί­λη Σταύ­ροιυ, Γιώρ­γο Χουλιαρά.

17:00, Κτί­ριο Δ10

Παρου­σί­α­ση εικα­στι­κών δημιουργών

18:15, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Παρου­σί­α­ση λογο­τε­χνών και ποιητών

19:30, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση με θέμα «Η Ήπει­ρος ως αφε­τη­ρία, έμπνευ­ση, δημιουργία»

Ειση­γη­τές:  Εσθήρ Σολο­μών, επί­κου­ρη καθη­γή­τρια Μoυ­σειο­λο­γί­ας στη Σχο­λή Καλών Τεχνών του Πανε­πι­στη­μί­ου Ιωαν­νί­νων και Νικό­λα­ος Βαδα­λού­κας, διδά­κτο­ρας του Τμή­μα­τος Εικα­στι­κών Τεχνών και Επι­στη­μών της Τέχνης. Μετά τις ειση­γή­σεις, ο λόγος στους ίδιους τους δημιουργούς.

21:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Μου­σι­κό ανα­λό­γιο με έργα του Δημή­τρη Δραγατάκη.

Στο πιά­νο η πανε­πι­στη­μια­κός Λορέ­ντα Ράμου, στο τρα­γού­δι η μέτζο σοπρά­νο Άννα Παγκά­λου. Σπον­δή μνή­μης στον αξέ­χα­στο Κώστα Μπατσή.

ΚΥΡΙΑΚΗ 27.2.2022

10:00 – 20:00, Κτί­ριο Δ10

Λει­τουρ­γία της εικα­στι­κής έκθεσης

10:00 – 20:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Λει­τουρ­γία της έκθε­σης βιβλίου

11:00, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Εκδή­λω­ση – συζή­τη­ση με θέμα: «Ιδρύ­μα­τα, Μου­σεία, Πινα­κο­θή­κες – εικα­στι­κή και λογο­τε­χνι­κή δημιουρ­γία. Η σχέ­ση με το σήμε­ρα και το αύριο της Ηπείρου».

14:00–17:00, κτί­ριο Δ 10 και περι­βάλ­λων χώρος

Eικα­στι­κές δρά­σεις, εγκα­τα­στά­σεις και δρώ­με­να με τη συμ­με­το­χή νέων εικαστικών

17:00, Κτί­ριο Δ10

Παρου­σί­α­ση εικα­στι­κών δημιουργών

18:15, Αμφι­θέ­α­τρο «Μ. Έβερτ»

Παρου­σί­α­ση λογο­τε­χνών και ποιητών

ΔΕΥΤΕΡΑ 28.2.2022

10:00 – 20:00, Κτί­ριο Δ10

Λει­τουρ­γία της εικα­στι­κής έκθεσης

17:00, Κτί­ριο Δ10

Παρου­σί­α­ση εικα­στι­κών δημιουργών

18:30, Κτί­ριο Δ10

Παρου­σί­α­ση λογο­τε­χνών και ποιητών

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο