Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ησυχάσαμε

Αφού την έγρα­ψαν την Ελλά­δα στα παλαιό­τε­ρα των υπο­δη­μά­των τους οι σύμ­μα­χοι για τη διε­θνή διά­σκε­ψη στο Βερο­λί­νο για τη Λιβύη, πήραν τον Χαφτάρ στην Αθή­να. Τώρα μπο­ρού­με να κοι­μη­θού­με ήσυ­χοι, για­τί αυτός στο Βερο­λί­νο θα πάει να υπε­ρα­σπι­στεί τα ελλη­νι­κά συμ­φέ­ρο­ντα. Από σόου επι­κοι­νω­νια­κής δια­χεί­ρι­σης καλά πάει το πράγ­μα. Τα προ­βλή­μα­τα που αντι­με­τω­πί­ζο­νται στην ΑΟΖ, λύνο­νται με την εμβά­θυν­ση στον κύκλο των εμφυλίων.

Ακό­μη καλύ­τε­ρα, η Ελλά­δα τόνι­σε πως δεν πρό­κει­ται να δεχθεί λύση του Λιβυ­κού άμα δεν ακυ­ρω­θούν τα μνη­μό­νια της Τουρ­κί­ας με τον αντί­πα­λο του Χαφτάρ. Το πιο πιθα­νό είναι σε λίγα
χρό­νια να γίνει καμία διά­σκε­ψη για την ΑΟΖ στην Ανα­το­λι­κή Μεσό­γειο σε κάποιο Βερο­λί­νο και κάποιο Παρί­σι και να μας πουν και εμάς τι να κάνουμε.

Αφού πρώ­τα ζυγί­σουν τι θα ανταλ­λά­ξουν οι δυνα­τοί σε βάρος μας. Άσχη­μο είναι αυτό; Δεί­τε τι καλά περ­νά ο λιβυ­κός λαός και πώς του δια­σφα­λί­ζουν τα συμ­φέ­ρο­ντά του, αφού πρώ­τα που­λά­νε όπλα στον ένα και στον άλλο για να σφά­ζο­νται. Και στα δικά μας.

Πηγή: Χαραυ­γή / Παλμ

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο