Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Ηφαίστειο Τόνγκα: Η έκρηξη ήταν 500 φορές ισχυρότερη από την ατομική βόμβα της Χιροσίμα

Η έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου της Τόν­γκα στον Ειρη­νι­κό ήταν τόσο ισχυ­ρή, που ο καπνός της έφτα­σε στο ύψος-ρεκόρ των 55 χιλιο­μέ­τρων πάνω από την επι­φά­νεια της Γης, στα σύνο­ρα της στρα­τό­σφαι­ρας με το υψη­λό­τε­ρο στρώ­μα της ατμό­σφαι­ρας, τη μεσό­σφαι­ρα, όπως δεί­χνουν νέα δεδο­μέ­να από δορυ­φό­ρους. Με δεδο­μέ­νο ότι το σύνο­ρο της ατμό­σφαι­ρας με το διά­στη­μα — η λεγό­με­νη γραμ­μή Κάρ­μαν — βρί­σκε­ται περί­που στα 100 χιλιό­με­τρα υψό­με­τρο, το νέφος της έκρη­ξης έφτα­σε του­λά­χι­στον στη μισή από­στα­ση από το διά­στη­μα, κάτι που δεν έχει ποτέ δια­πι­στω­θεί στο παρελθόν.

Για «ανή­κου­στο υψό­με­τρο» έκα­ναν λόγο οι Βρε­τα­νοί επι­στή­μο­νες που μελέ­τη­σαν τα στοι­χεία, σύμ­φω­να με το BBC. Η πιο ισχυ­ρή έκρη­ξη ηφαι­στεί­ου στο δεύ­τε­ρο μισό του 20ού αιώ­να είχε συμ­βεί στο Πινα­τού­μπο των Φιλιπ­πί­νων το 1991 και τότε η στή­λη καπνού εκτι­μά­ται ότι δεν είχε ξεπε­ρά­σει το ύψος των 40 χιλιο­μέ­τρων, αν και οι σημε­ρι­νοί πιο ακρι­βείς δορυ­φό­ροι ίσως είχαν δώσει μεγα­λύ­τε­ρο ύψος για εκεί­νη την έκρηξη.

Η εκτί­μη­ση του ύψους της στή­λης καπνού από την έκρη­ξη της Τόν­γκα βασί­στη­κε σε δεδο­μέ­να από τρεις μετε­ω­ρο­λο­γι­κούς δορυ­φό­ρους, έναν ιαπω­νι­κό, έναν νοτιο­κο­ρε­α­τι­κό και έναν αμε­ρι­κα­νι­κό. Μόνο ένα μικρό μέρος του νέφους της έκρη­ξης, κυρί­ως υδρα­τμοί παρά στά­χτη, έφτα­σε έως τα 55 χιλιό­με­τρα πάνω από τη Γη. Το κύριο μέρος της στή­λης έφτα­σε έως τα 35 χλμ.

Επι­στή­μο­νες της Αμε­ρι­κα­νι­κής Δια­στη­μι­κής Υπη­ρε­σί­ας (NASA) υπο­λό­γι­σαν ότι η έκρη­ξη της Τόν­γκα απε­λευ­θέ­ρω­σε εκρη­κτι­κή ισχύ ισο­δύ­να­μη με 10 μεγα­τό­νους ΤΝΤ, κάτι που σημαί­νει ότι ήταν 500 φορές πιο ισχυ­ρή από την ατο­μι­κή βόμ­βα στη Χιρο­σί­μα. Οι γεω­ε­πι­στή­μο­νες κατα­τάσ­σουν την έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου της Τόν­γκα στην κλί­μα­κα 5 του δεί­κτη ηφαι­στεια­κής εκρη­κτι­κό­τη­τας (VEI). Πρό­κει­ται για την ισχυ­ρό­τε­ρη έκρη­ξη μετά από εκεί­νη του Πινα­τού­μπο, που είχε κατα­τα­χθεί στην κλί­μα­κα 6 (η κλί­μα­κα VEI φτά­νει έως το 8 και, συγκρι­τι­κά η Μινω­ι­κή έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου της Θήρας έχει ταξι­νο­μη­θεί ως 7).

Η έκρη­ξη του Πινα­τού­μπο είχε μειώ­σει κατά μισό βαθ­μό την μέση παγκό­σμια θερ­μο­κρα­σία για τα επό­με­να δύο χρό­νια, καθώς εκτί­να­ξε 15 εκα­τομ­μύ­ρια τόνους διο­ξει­δί­ου του θεί­ου στην ατμό­σφαι­ρα, εμπο­δί­ζο­ντας την ηλια­κή ακτι­νο­βο­λία να φτά­σει στη Γη. Από την άλλη, η έκρη­ξη του ηφαι­στεί­ου της Τόν­γκα, σύμ­φω­να με τον δρα Ρίτσαρντ Μπετς, επι­κε­φα­λής του τμή­μα­τος κλι­μα­τι­κών επι­πτώ­σε­ων στη Βρε­τα­νι­κή Μετε­ω­ρο­λο­γι­κή Υπη­ρε­σία, δεν ανα­μέ­νε­ται να έχει ανά­λο­γη κλι­μα­τι­κή επί­πτω­ση. Όπως ανέ­φε­ρε, «το Πινα­τού­μπο είχε σημα­ντι­κή επί­πτω­ση, αλλά οι εκπο­μπές του ηφαι­στεί­ου Χούν­γκα-Τόν­γκα ήσαν του­λά­χι­στον 30 φορές μικρό­τε­ρες, κάτω του μισού εκα­τομ­μυ­ρί­ου τόνου διο­ξει­δί­ου του θεί­ου, συνε­πώς δεν περι­μέ­νου­με να οδη­γή­σουν σε μεί­ω­ση της θερ­μο­κρα­σί­ας, παρά την τερά­στια έκρη­ξη που προκλήθηκε».

ΑΠΕ-ΜΠΕ.

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο