Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η άλλη «11η Σεπτεμβρίου» που συγκλόνισε τον κόσμο

Εκδη­λώ­νε­ται αμε­ρι­κα­νο­κί­νη­το στρα­τιω­τι­κό πρα­ξι­κό­πη­μα στη Χιλή με επι­κε­φα­λής το στρα­τη­γό Αου­γκού­στο Πινο­σέτ. Ο Σοσια­λι­στής Πρό­ε­δρος, Σαλ­βα­δόρ Αλιέ­ντε, οχυ­ρώ­νε­ται στο Προ­ε­δρι­κό Μέγα­ρο και πέφτει νεκρός με το όπλο στο χέρι. Στο πρώ­το μήνυ­μά της, η χού­ντα ισχυ­ρί­ζε­ται ότι η επέμ­βα­ση του στρα­τού έγι­νε «για να λυτρω­θεί η πατρί­δα από το μαρ­ξι­στι­κό ζυγό». Την ίδια ώρα, το αμε­ρι­κα­νι­κό πρα­κτο­ρείο ειδή­σε­ων «Ασο­σιέι­τεντ Πρες» μετα­δί­δει ότι «το πρα­ξι­κό­πη­μα υπήρ­ξε έργο του σκλη­ρού, φιλο­α­με­ρι­κα­νι­κού πυρή­να των Ενό­πλων Δυνάμεων».

Το πρα­ξι­κό­πη­μα ήταν το επι­στέ­γα­σμα μιας επι­χεί­ρη­σης για την ανα­τρο­πή του Αλιέ­ντε και της κυβέρ­νη­σης της «Λαϊ­κής Ενό­τη­τας», στην οποία συμ­με­τεί­χαν κομ­μου­νι­στές, σοσια­λι­στές, ριζο­σπά­στες, αρι­στε­ροί, χρι­στια­νο­δη­μο­κρά­τες. Στην επι­χεί­ρη­ση αυτή πήραν μέρος οι βιο­μή­χα­νοι, οι μεγά­λοι γαιο­κτή­μο­νες, και, φυσι­κά τμή­μα­τα του στρα­τού. Την επι­χεί­ρη­ση σχε­δί­α­σαν, χρη­μα­το­δό­τη­σαν και καθο­δή­γη­σαν η κυβέρ­νη­ση των ΗΠΑ και μυστι­κές αμε­ρι­κα­νι­κές υπη­ρε­σί­ες με συντο­νι­στή τον Αμε­ρι­κα­νό υπουρ­γό Εξω­τε­ρι­κών, Χέν­ρι Κίσινγκερ.

Οι ΗΠΑ ήταν το πρώ­το κρά­τος που ανα­γνώ­ρι­σε την «κυβέρ­νη­ση» της στρα­τιω­τι­κής χούντας.

Η χού­ντα θα κρα­τή­σει 17 έτη.

allende

 

aliende

Alliede2

allinde3

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο