Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η άνοδος της στάθμης των θαλασσών μπορεί να ξεπεράσει τα 2 μέτρα έως το 2100

Πολ­λές και μεγά­λες παρά­κτιες πόλεις της Γης, καθώς και ολό­κλη­ρα νησιω­τι­κά κρά­τη, θα πρέ­πει να προ­ε­τοι­μά­ζο­νται για την άκρως ανη­συ­χη­τι­κή πιθα­νό­τη­τα η στάθ­μη των θαλασ­σών να ξεπε­ρά­σει ακό­μη και τα δύο μέτρα, κάτι που υπάρ­χει πιθα­νό­τη­τα 5% να συμ­βεί έως το τέλος του αιώ­να μας, σύμ­φω­να με νέες δυσοί­ω­νες εκτι­μή­σεις επι­στη­μό­νων, οι οποί­οι προει­δο­ποιούν ότι μπο­ρεί να υπάρ­ξουν «βαριές συνέ­πειες για την ανθρωπότητα».

Η νέα διε­θνής μελέ­τη θεω­ρεί ότι αν τελι­κά μεί­νουν εκτός ελέγ­χου οι εκπο­μπές διο­ξει­δί­ου του άνθρα­κα και άλλων «αερί­ων του θερ­μο­κη­πί­ου», καθώς και αν επι­τα­χυν­θεί το λιώ­σι­μο των πάγων της Γροι­λαν­δί­ας και της Ανταρ­κτι­κής, τότε είναι πιθα­νό να συμ­βεί το χει­ρό­τε­ρο σενά­ριο, δηλα­δή ακό­μη και μια υπερ­δι­πλά­σια άνο­δος της στάθ­μης των υδά­των σε σχέ­ση με τις προη­γού­με­νες εκτι­μή­σεις της σχε­τι­κής κλι­μα­τι­κής έκθε­σης του ΟΗΕ. Η Δια­κυ­βερ­νη­τι­κή Επι­τρο­πή των Ηνω­μέ­νων Εθνών για την Κλι­μα­τι­κή Αλλα­γή από το 2013 θεω­ρεί ως πιο πιθα­νό σενά­ριο μια άνο­δο της στάθ­μης των ωκε­α­νών κατά μισό έως ένα μέτρο μέχρι το 2100, μια εκτί­μη­ση που όμως πολ­λοί επι­στή­μο­νες έκτο­τε έχουν χαρα­κτη­ρί­σει πολύ συντηρητική.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο