Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η άνοιξη έρχεται όλο και πιο πρόωρα, ιδίως στις αρκτικές περιοχές

Η επο­χή της άνοι­ξης έρχε­ται όλο και πιο νωρίς στον πλα­νή­τη μας και που­θε­νά δεν είναι αυτό τόσο αισθη­τό, όσο στο Βόρειο Πόλο και γενι­κό­τε­ρα στα υψη­λά γεω­γρα­φι­κά πλά­τη, σύμ­φω­να με μια νέα αμε­ρι­κα­νι­κή επι­στη­μο­νι­κή μελέ­τη, την πιο ολο­κλη­ρω­μέ­νη του είδους της μέχρι σήμερα.

Οι ερευ­νη­τές, με επι­κε­φα­λής τον Έρικ Ποστ του Πανε­πι­στη­μί­ου της Καλι­φόρ­νια-Ντέι­βις, που έκα­ναν τη σχε­τι­κή δημο­σί­ευ­ση στο περιο­δι­κό «Scientific Reports», υπο­λό­γι­σαν ότι για κάθε δέκα μοί­ρες γεω­γρα­φι­κού πλά­τους βορειό­τε­ρα του Ιση­με­ρι­νού, η άνοι­ξη φθά­νει περί­που τέσ­σε­ρις μέρες νωρί­τε­ρα από ό,τι έφθα­νε πριν από μία δεκα­ε­τία, κυρί­ως λόγω της κλι­μα­τι­κής αλλαγής.

Στις αρκτι­κές περιο­χές η άνοι­ξη έρχε­ται έως και 16 μέρες νωρί­τε­ρα από ό,τι πριν δέκα χρό­νια. Οι επι­στή­μο­νες βάσι­σαν τα συμπε­ρά­σμα­τά τους σε μια σει­ρά από φαι­νό­με­να, όπως οι μετα­να­στεύ­σεις των που­λιών, η άνθι­ση των φυτών, η εμφά­νι­ση των φύλ­λων των δέντρων κ.α.

Η μελέ­τη αξιο­λό­γη­σε 743 προη­γού­με­νες εκτι­μή­σεις για τον ερχο­μό της άνοι­ξης, που κάλυ­πταν μια περί­ο­δο 86 ετών στο βόρειο ημι­σφαί­ριο. Δια­πι­στώ­θη­κε σαφής συσχέ­τι­ση ανά­με­σα στην πιο πρό­ω­ρη άφι­ξη της άνοι­ξης, όσο κανείς «ανε­βαί­νει» γεω­γρα­φι­κό πλά­τος. Οι επι­στή­μο­νες δεν είναι βέβαιοι με ποιόν τρό­πο η πρό­ω­ρη άνοι­ξη επη­ρε­ά­ζει τα φυτά και τα ζώα του πλανήτη.

Από αστρο­νο­μι­κή άπο­ψη, η άνοι­ξη φέτος τυπι­κά ξεκι­νά στις 20 Μαρ­τί­ου, με την εαρι­νή ισημερία.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο