Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η άποψη ενός Έλληνα γιατρού για το εμβόλιο κατά του κορονοϊού (Sputnik V) που εφήυραν Ρώσοι επιστήμονες

«Τα καλά νέα για το νέο εμβό­λιο για τον νέο κορω­νο­ϊό έρχο­νται από την Ρωσία, όπου σήμε­ρα πήρε έγκρι­ση το συγκε­κρι­μέ­νο σκεύ­α­σμα και το όνο­μα αυτού ΣΠΟΥΤΝΙΚ! Είναι ένα εμβό­λιο παρό­μοιας λογι­κής και τεχνο­γνω­σί­ας που κατα­σκευά­ζε­ται στην Αγγλία και στις ΗΠΑ! Το εμβό­λιο είναι στην φάση 3 αλλά κάτι που δεν έκα­ναν στην Δύση, ήδη από την φάση 1 στο κέντρο ανα­φο­ράς οι Ρώσοι συνά­δελ­φοι έκα­ναν οι ίδιοι το εμβό­λιο μαζί με τα πει­ρα­μα­τό­ζωα! Η εξή­γη­ση που έδι­ναν είναι ότι είχαν εμπι­στο­σύ­νη στο εμβό­λιο και ότι ήθε­λαν να είναι και οι ίδιοι καλυμ­μέ­νοι ένα­ντι του COVID ‑19 ‚ώστε να μην δια­τα­ρα­χτεί η συνέ­χεια της επι­στη­μο­νι­κής τους εργα­σί­ας! Παλιάς κοπής για­τροί όπως οι πρώ­τοι για­τροί που ανα­κα­λύ­ψαν τα πρώ­τα εμβό­λια τα δοκί­μα­σαν πρώ­τα στους εαυ­τούς τους ! Οι συν­θή­κες με τον νέο κορω­νοιο ιδιαί­τε­ρες, έτσι και απο­φά­σι­σαν την επι­τά­χυν­ση των φάσε­ων της μελέ­της των εμβο­λί­ων! Πρώ­τοι θα εμβο­λια­σθούν οι υγειο­νο­μι­κοί μετά οι δάσκα­λοι και καθη­γη­τές και μετά οι ευπα­θείς ομά­δες. 20 χώρες έχουν ζητή­σει το εμβό­λιο και θα το πάρουν. Το εμβό­λιο θα δια­τε­θεί δωρε­άν στους κατοί­κους της Ρωσίας!».

Αυτά έγρα­ψε στο λογα­ρια­σμό του στο facebook ο για­τρός — ειδι­κός παθο­λό­γος  Πέτρος Αρκουμάνης.

Υπεν­θυ­μί­ζου­με ότι στις δυτι­κέ χώρες υπάρ­χει ένα κλί­μα αμφι­σβή­τη­σης της αξιο­πι­στί­ας του εμβό­λιο, το οποίο η Ρωσία απο­δί­δει σε λόγους ανταγωνισμού.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο