Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

«Η Ά. Μέρκελ απέτρεψε θερμό επεισόδιο μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας», σύμφωνα με δημοσίευμα της «Bild»

Θερ­μό επει­σό­διο μετα­ξύ Ελλά­δας και Τουρ­κί­ας απέ­τρε­ψε την τελευ­ταία στιγ­μή χθες το βρά­δυ η καγκε­λά­ριος Άγγε­λα Μέρ­κελ, σύμ­φω­να με δημο­σί­ευ­μα της γερ­μα­νι­κής εφη­με­ρί­δας «Bild» με τον τίτλο: «Τα πολε­μι­κά πλοία του Ερντο­γάν ήταν ήδη εν πλω. Η Μέρ­κελ στα­μα­τά στρα­τιω­τι­κή σύγκρου­ση μετα­ξύ Τούρ­κων και Ελλήνων».

Σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα, αυτό που συνέ­βη χθες το βρά­δυ στα νότια παρά­λια της Τουρ­κί­ας «θυμί­ζει τα δρα­μα­τι­κά γεγο­νό­τα της κρί­σης των πυραύ­λων στην Κού­βα το 1962»: Πολε­μι­κά σκά­φη εχθρι­κών χωρών, τα οποία πλη­σί­α­ζαν μια κόκ­κι­νη γραμ­μή και παρα­μό­νευαν το ένα το άλλο. Αυτή τη φορά οι δυνά­μεις δύο εταί­ρων του ΝΑΤΟ παρα­τά­χθη­καν η μία απέ­να­ντι στον άλλη, βρι­σκό­ταν σε εξέ­λι­ξη μια στρα­τιω­τι­κή κλι­μά­κω­ση — την οποία η καγκε­λά­ριος Άγγε­λα Μέρ­κελ εμπό­δι­σε μάλ­λον την τελευ­ταία στιγμή».

«Χθες το πρωί η Τουρ­κία έκα­νε γνω­στό ότι θέλει να ανα­ζη­τή­σει αέριο νοτί­ως του μικρού ελλη­νι­κού νησιού Καστε­λό­ρι­ζο. Το νησί βρί­σκε­ται μόνο τρία χιλιό­με­τρα από τις νότιες ακτές της Τουρ­κί­ας και τόσο η Άγκυ­ρα όσο και η Αθή­να θεω­ρούν δική τους “Απο­κλει­στι­κή Οικο­νο­μι­κή Ζώνη” τα γύρω ύδα­τα και τον πιθα­νόν πλού­σιο σε κοι­τά­σμα­τα θαλάσ­σιο πυθ­μέ­να. Γι’ αυτόν το λόγο η Ελλά­δα επι­διώ­κει να απο­τρέ­ψει με κάθε κόστος την Τουρ­κία από την εκμε­τάλ­λευ­ση του “δικού της” φυσι­κού αερί­ου στην περιο­χή», συνε­χί­ζει το δημο­σί­ευ­μα και προ­σθέ­τει ότι ήδη το πρωί δύο μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη F‑16 της τουρ­κι­κής Πολε­μι­κής Αερο­πο­ρί­ας πραγ­μα­το­ποί­η­σαν υπερ­πτή­ση πάνω από το Καστε­λό­ρι­ζο. «Η Ελλά­δα, με τη σει­ρά της, απά­ντη­σε στέλ­νο­ντας μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη», ανα­φέ­ρει η «Bild». «Το μεση­μέ­ρι, το ελλη­νι­κό Πολε­μι­κό Ναυ­τι­κό κήρυ­ξε κατά­στα­ση συνα­γερ­μού. Όλες οι καλο­και­ρι­νές δια­κο­πές των στρα­τιω­τών ανε­στά­λη­σαν», επι­ση­μαί­νε­ται, ενώ επέ­στρε­ψε εσπευ­σμέ­να από την Κύπρο, ο αρχη­γός του Γενι­κού Επι­τε­λεί­ου Εθνι­κής Άμυ­νας Κων­στα­ντί­νος Φλώ­ρος, «λόγω της στρα­τιω­τι­κής δρα­στη­ριό­τη­τας γύρω από την τουρ­κι­κή ναυ­τι­κή βάση Ακσάζ».

«Το βρά­δυ κατέ­στη σαφές: 18 τουρ­κι­κά πολε­μι­κά πλοία κατευ­θύν­θη­καν προς το Καστε­λό­ρι­ζο, όπως πλη­ρο­φο­ρή­θη­κε η “ Bild” από ελλη­νι­κούς στρα­τιω­τι­κούς κύκλους. Αλλά και ελλη­νι­κά πολε­μι­κά πλοία έπλευ­σαν προς το νησί. Μια κατά­στα­ση που θα μπο­ρού­σε να οδη­γή­σει ανά πάσα στιγ­μή σε κλι­μά­κω­ση μετα­ξύ των δύο χωρών του ΝΑΤΟ», συνε­χί­ζει το δημο­σί­ευ­μα. «Αλλά μετά ήρθε η Μέρ­κελ, τηλε­φώ­νη­σε, σύμ­φω­να με τις πλη­ρο­φο­ρί­ες της “ Bild”, κυριο­λε­κτι­κά την τελευ­ταία στιγ­μή, στον Τούρ­κο Πρό­ε­δρο Ταγίπ Ερντο­γάν και στον Έλλη­να Πρω­θυ­πουρ­γό Κυριά­κο Μητσο­τά­κη, προ­κει­μέ­νου να μεσο­λα­βή­σει μετα­ξύ των δύο βαριά οπλι­σμέ­νων και έτοι­μων για καβγά. Με επι­τυ­χία! Ο τουρ­κι­κός πολε­μι­κός στό­λος άλλα­ξε πορεία και έπλευ­σε προς την αντί­θε­τη κατεύ­θυν­ση, οι εντά­σεις για την ώρα υπο­χώ­ρη­σαν!», γρά­φει η γερ­μα­νι­κή εφη­με­ρί­δα, η οποία παρα­θέ­τει και από­σπα­σμα των χθε­σι­νών δηλώ­σε­ων του Γερ­μα­νού υπουρ­γού Εξω­τε­ρι­κών Χάι­κο Μάας από την Αθή­να, ότι χρειά­ζε­ται ανοι­χτός διά­λο­γος «χωρίς προ­κλή­σεις». Μια δήλω­ση, η οποία, όπως γρά­φει η εφη­με­ρί­δα, μάλ­λον προ­κά­λε­σε την τουρ­κι­κή κυβέρ­νη­ση. «Μόνο η θαρ­ρα­λέα παρέμ­βα­ση της καγκε­λά­ριου το από­γευ­μα πέτυ­χε την εξο­μά­λυν­ση της κατά­στα­σης ‑του­λά­χι­στον μέχρι το πρωί της Τετάρ­της», κατα­λή­γει το δημοσίευμα.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο