Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

“Η Ήπειρος του Θόδωρου Αγγελόπουλου” (Γιάννενα, 5–7/2)

Η Πανη­πει­ρω­τι­κή Συνο­μο­σπον­δία Ελλά­δας, ο κορυ­φαί­ος φορέ­ας της Ηπει­ρώ­τι­κης Απο­δη­μί­ας, διορ­γα­νώ­νει κύκλο εκδη­λώ­σε­ων με τίτλο “Η Ήπει­ρος του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου” από την Πέμ­πτη 5 έως και το Σάβ­βα­το 7 Φλε­βά­ρη στα Γιάν­νε­να. Συν­διορ­γα­νω­τές των εκδη­λώ­σε­ων ο Δήμος Ιωαν­νι­τών, το Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο του Δήμου Ιωαν­νί­νων και η Περι­φέ­ρεια Ηπεί­ρου, ενώ η όλη διορ­γά­νω­ση τελεί υπό την αιγί­δα του Ελλη­νι­κού Κέντρου Κινηματογράφου.

Η Ήπει­ρος απο­τέ­λε­σε την αφε­τη­ρία αλλά και μια αέναη επι­στρο­φή του αξέ­χα­στου κορυ­φαί­ου δημιουρ­γού. Στην Ήπει­ρο γύρι­σε εξ’ ολο­κλή­ρου την πρώ­τη του ται­νία μεγά­λου μήκους, την “Ανα­πα­ρά­στα­ση”, στην Ήπει­ρο γύρι­σε εμβλη­μα­τι­κές σκη­νές σε πέντε ται­νί­ες του. Ο Θόδω­ρος Αγγε­λό­που­λος ανέ­δει­ξε παγκό­σμια την Ήπει­ρο, την “άλλη” Ήπει­ρο, το χώρο και τους ανθρώ­πους, τις βαθιές και νωπές χαρα­κιές της Ιστο­ρί­ας, το ρίγος του λαϊ­κού πολι­τι­σμού αλλά και το μαρα­σμό πίσω από την εγκα­τά­λει­ψη και την ξενιτιά.

Η «Ήπει­ρος του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου» τιμά και ανα­δει­κνύ­ει αυτή την προ­νο­μια­κή σχέ­ση του ίδιου και του έργου του με την Ήπει­ρο, μέσα από ένα τρι­ή­με­ρο κύκλο εκδη­λώ­σε­ων που συμπεριλαμβάνει:

Πέμ­πτη 5 Φλε­βά­ρη, 8 μμ, πολι­τι­στι­κός χώρος «Δημή­τρης Χατζής»: προ­βο­λή της ται­νί­ας «Ανα­πα­ρά­στα­ση», προ­λο­γί­ζει η Πανε­πι­στη­μια­κός θεω­ρη­τι­κός του κινη­μα­το­γρά­φου Ειρή­νη Στάθη.

Παρα­σκευή 6 Φλε­βά­ρη, 8 μμ, πολι­τι­στι­κός χώρος «Δημή­τρης Χατζής»: προ­βο­λή της ται­νί­ας «Κυνη­γοί», προ­λο­γί­ζει ο Τάκης Κατσέ­λης, βοη­θός σκη­νο­θέ­τη στην ταινία.

Σάβ­βα­το 7 Φλε­βά­ρη, από τις 5μμ ως τις 7 μμ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή περι­ή­γη­ση, διαν­θι­σμέ­νη με μου­σι­κά και θεα­τρι­κά δρώ­με­να, στα Γιάν­νε­να του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου, με οδη­γούς συνερ­γά­τες του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου στα «Ναυ­τά­κια», το Κάστρο, το παν­δο­χείο «Πωγώ­νι», το Ρολόι.

πσεΣάβ­βα­το 7 Φλε­βά­ρη, 8 μμ, αίθου­σα «Πυρ­σι­νέ­λα», Πνευ­μα­τι­κό Κέντρο Δήμου Ιωαν­νί­νων, κεντρι­κή, κορυ­φαία εκδή­λω­ση. Για την «Ήπει­ρο του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου» θα μιλή­σει η καθη­γή­τρια του Πανε­πι­στη­μί­ου Αιγαί­ου Ειρή­νη Στά­θη. Ζωντα­νές μαρ­τυ­ρί­ες θα παρα­θέ­σουν η πρω­τα­γω­νί­στρια του «Θιά­σου», των «Κυνη­γών» και του «Μεγα­λέ­ξα­ντρου» Εύα Κοτα­μα­νί­δου, η πρω­τα­γω­νί­στρια του «Τοπί­ου στην Ομί­χλη» Τάνια Παλαιο­λό­γου, οι μόνι­μοι συνερ­γά­τες του Τάκης Κατσέ­λης και Δημή­τρης Σοφι­κί­της. Θα προ­βλη­θούν επι­λεγ­μέ­να απο­σπά­σμα­τα από τις ται­νί­ες του Θόδω­ρου Αγγε­λό­που­λου και από ντο­κι­μα­ντέρ της Μαρ­γα­ρί­τας Μαντά. Ποι­η­τι­κό ανα­λό­γιο παρου­σιά­ζουν η Εύα Κοτα­μα­νί­δου και η Τάνια Παλαιο­λό­γου. Στο μου­σι­κό μέρος της εκδή­λω­σης συμ­με­τέ­χουν ο ακκορ­ντε­ο­νί­στας του «Θιά­σου» Αντρέ­ας Τσε­κού­ρας, το πολυ­φω­νι­κό σύνο­λο «Χαο­νία» και μου­σι­κό σύνο­λο από το Δημο­τι­κό Ωδείο Ιωαν­νί­νων. Τη σκη­νο­θε­τι­κή επι­μέ­λεια και την παρου­σί­α­ση έχει ο Έφο­ρος Πολι­τι­σμού της Π.Σ.Ε. Αλέ­ξαν­δρος Λαμπρίδης.

Την εκδή­λω­ση θα τιμή­σουν με την παρου­σία τους η σύζυ­γος και η μικρό­τε­ρη κόρη του κορυ­φαί­ου δημιουρ­γού Φοί­βη Οικο­νο­μο­πού­λου και Ελέ­νη Αγγε­λο­πού­λου. Χαι­ρε­τι­σμούς θα απευ­θύ­νουν ο Προ­ε­δρεύ­ων του ΔΣ της Π.Σ.Ε. Σωτή­ρης Κολιού­σης, ο Δήμαρ­χος Ιωαν­νί­νων Θωμάς Μπέ­γκας και ο Περι­φε­ρειάρ­χης Ηπεί­ρου Αλέ­ξαν­δρος Καχριμάνης.

Το σύνο­λο των εκδη­λώ­σε­ων θα πραγ­μα­το­ποι­η­θούν με ελεύ­θε­ρη είσοδο.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο