Η ίδρυση του ΕΛΑΣ και τα όσα προηγήθηκαν απ’ αυτήν

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Στις 16 Φλε­βά­ρη του 1942 κυκλο­φό­ρη­σε πλα­τιά στην Αθή­να (πάνω από 4.000 πολυ­γρα­φη­μέ­να αντί­τυ­πα) και στην Επαρ­χία η ιδρυ­τι­κή δια­κή­ρυ­ξη του Ελλη­νι­κού Λαϊ­κού Απε­λευ­θε­ρω­τι­κού Στρα­τού (ΕΛΑΣ), (με ευθύ­νη του Ανδρέα Τζή­μα ανα­πλη­ρω­μα­τι­κού μέλους του Π.Γ Κ.Ε του ΚΚΕ) του μαχη­τι­κού δηλα­δή τμή­μα­τος του ΕΑΜ. Το ακρι­βές περιε­χό­με­νο δεν έχει βρε­θεί … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η ίδρυ­ση του ΕΛΑΣ και τα όσα προη­γή­θη­καν απ’ αυτήν.