Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Αίτνα «ξυπνά» και πάλι — Βγαίνει καπνός και περιορισμένη ποσότητα λάβας

Το ηφαί­στειο της Αίτ­νας ξύπνη­σε και πάλι: από τον νοτιο­α­να­το­λι­κό κρα­τή­ρα του πύρι­νου γίγα­ντα της Σικε­λί­ας βγαί­νει καπνός, ενώ εκτο­ξεύ­θη­καν, επί­σης, θραύ­σμα­τα από πυρα­κτω­μέ­να πετρώ­μα­τα και περιο­ρι­σμέ­νη ποσό­τη­τα λάβας.

Μέχρι στιγ­μής, η λει­τουρ­γία του αερο­δρο­μί­ου της πόλης της Κατά­νης (η οποία βρί­σκε­ται κοντά στην Αίτ­να) δεν έχει επη­ρε­α­σθεί, ενώ το σύν­νε­φο καπνού έχει αγγί­ξει τα εννέα χιλιό­με­τρα ύψους.

Η στά­χτη κάλυ­ψε μπαλ­κό­νια και δρό­μους της γύρω περιο­χής, ιδί­ως στα χωριά Τζά­ρε, Φονρ­νά­τσο, Ριπό­στο και Μασκάλι.

Πρό­κει­ται για χωριά τα οποία δεν είχαν ακό­μη κατα­φέ­ρει να καθα­ρί­σουν απο­τε­λε­σμα­τι­κά τους δρό­μους τους από την στά­χτη των εκρή­ξε­ων που σημειώ­θη­καν τις περα­σμέ­νες εβδομάδες.

Ν. Μπε­λο­γιάν­νης Ν. Πλου­μπί­δης – Στο σπί­τι των ηρώων

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο