Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «αγάπη» στην ΕΕ και στο ΝΑΤΟ τυφλώνει…

Σχόλιο του Τμήματος Διεθνών Σχέσεων της ΚΕ του ΚΚΕ

Σε σχό­λιό του για το άρθρο του Πολ Μέι­σον στην εφη­με­ρί­δα «Information» της Δανί­ας, το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει τα εξής:

«Σε… αντί­ξο­ες συν­θή­κες φαί­νε­ται πως δου­λεύ­ουν τα διε­θνή φερέ­φω­να της σοσιαλ­δη­μο­κρα­τί­ας. Ενα από αυτά κι ο Paul Mason, μέλος των Εργα­τι­κών της Βρε­τα­νί­ας, από τα παρα­παί­δια του Κόρ­μπιν παλιό­τε­ρα, συγ­γρα­φέ­ας και πρώ­ην δημο­σιο­γρά­φος, είπε κι αυτός να ασχο­λη­θεί με την “ευρω­παϊ­κή αρι­στε­ρά” σε άρθρο του στη μεγά­λης κυκλο­φο­ρί­ας εφη­με­ρί­δα “Information” της Δανίας.

Αυτό λοι­πόν το δημο­σιο­γρα­φι­κό “αστέ­ρι” προ­σπά­θη­σε σε ένα 5σέλιδο άρθρο να ανα­λύ­σει τα προ­βλή­μα­τα που καλεί­ται να λύσει η “αρι­στε­ρά”, με αφορ­μή τον πόλε­μο στην Ουκρα­νία. Δια­πί­στω­σε ότι “η αρι­στε­ρά δεν είναι ενω­μέ­νη, για­τί άλλοι τάσ­σο­νται με τη μεριά της Δύσης, άλλοι με τη Ρωσία και κάποιοι άλλοι δεν παίρ­νουν θέση”.

Το… περι­σπού­δα­στο συμπέ­ρα­σμα που βγά­ζει ανα­φε­ρό­με­νος στην Ελλά­δα είναι το εξής:

“Αντί να τσα­κώ­νο­νται στις διά­φο­ρες χώρες οι αρι­στε­ροί, θα ‘πρε­πε να στρέ­ψουν το βλέμ­μα τους στην Ελλά­δα, όπου εκεί πριν 20 χρό­νια δια­σπά­στη­κε η αρι­στε­ρά, στο πιο μετριο­πα­θές κόμ­μα του ΣΥΡΙΖΑ, το οποίο έχει ευρω­παϊ­κό προ­σα­να­το­λι­σμό και ασπά­ζε­ται τη δυτι­κή δημο­κρα­τία και στο ΚΚΕ, της σκλη­ρής στα­λι­νι­κής γραμ­μής. Είναι μια καλή λύση αυτή, για­τί δεν υπάρ­χει κανέ­να πρό­βλη­μα να έχεις ένα κόμ­μα που στη­ρί­ζει τον Πού­τιν (σημεί­ω­ση δική μας: εννο­εί το ΚΚΕ), που στην πλειο­ψη­φία του απο­τε­λεί­ται από γερα­σμέ­νους συντα­ξιού­χους. Ετσι εμείς οι υπό­λοι­ποι μπο­ρού­με να συνε­χί­ζου­με να ασχο­λού­μα­στε με τη ζωή που θέλουμε”.

Καταρ­χάς είναι φανε­ρή η αντι-ΚΚΕ εμπά­θεια του αρθρο­γρά­φου και η προ­σπά­θειά του να εξω­ρα­ΐ­σει την αντι­λαϊ­κή πολι­τι­κή του ΣΥΡΙΖΑ. Επί­σης, οι χρο­νο­λο­γι­κές ανα­κρί­βειες στο παρα­πά­νω από­σπα­σμα του άρθρου του Paul Mason βγά­ζουν μάτι, ενώ πιπι­λά­ει τη γνω­στή καρα­μέ­λα της ευρω­α­τλα­ντι­κης προ­πα­γάν­δας ότι “πας μη ΝΑΤΟι­κός είναι με τον Πούτιν”.

Θα ήταν, βέβαια, υπερ­βο­λή το να ζητή­σου­με από εκεί­νους που έχουν “πυξί­δα” τους την ΕΕ και το ΝΑΤΟ να είναι αντι­κει­με­νι­κοί στις εκτι­μή­σεις τους, του­λά­χι­στον να έχουν στοι­χειω­δώς δια­βά­σει για τις θέσεις του ΚΚΕ, το οποίο κατα­δί­κα­σε την απα­ρά­δε­κτη ρωσι­κή στρα­τιω­τι­κή εισβο­λή στην Ουκρα­νία, ανα­δει­κνύ­ο­ντας ταυ­τό­χρο­να τις τερά­στιες ευθύ­νες για αυτές τις εξε­λί­ξεις των ΗΠΑ — ΝΑΤΟ — ΕΕ. Πολύ περισ­σό­τε­ρο δεν θα μπο­ρού­σα­με να περι­μέ­νου­με να κατα­νοη­θεί από τον παρα­πά­νω αρθρο­γρά­φο το σύν­θη­μα του ΚΚΕ: “Δεν επι­λέ­γου­με ιμπε­ρια­λι­στι­κό στρα­τό­πε­δο, δεν επι­λέ­γου­με ληστή. Είμα­στε με τους λαούς”.

Ωστό­σο, ο αρθρο­γρά­φος εκτί­θε­ται ανε­πα­νόρ­θω­τα και με τους ισχυ­ρι­σμούς του περί κόμ­μα­τος συντα­ξιού­χων, που φανε­ρώ­νουν ότι εκτός από την άγνοια (;) για τη δύνα­μη του ΚΚΕ και της Κομ­μου­νι­στι­κής Νεο­λαί­ας, στους νέους και τις νέες, μάλ­λον του έδω­σαν σκο­νά­κι… χωρίς φωτο­γρα­φί­ες. Γι’ αυτό δεν είδε π.χ. ούτε την αντι­πο­λε­μι­κή δια­δή­λω­ση του ΚΚΕ από τη ρώσι­κη και αμε­ρι­κα­νι­κή πρε­σβεία, αλλά και τις άλλες δια­δη­λώ­σεις που συμ­με­τεί­χαν χιλιά­δες νέων. Τι να πού­με… έχει όντως αντι­ξο­ό­τη­τες το ρεπορ­τάζ της ιμπε­ρια­λι­στι­κής προ­πα­γάν­δας, αλλά κι αυτός δεν ήξε­ρε, δεν ρώταγε;».

Ριζο­σπά­στης 26–27/03/2022.

«Τσε Γκε­βά­ρα, πρε­σβευ­τής της Επα­νά­στα­σης», του Νίκου Μόττα

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο