Η «αγία» Ελένη μήτε το σταυρό βρήκε μήτε το μύθο της ωραίας Ελένης εκθεμελίωσε

Γρά­φει ο Ηρα­κλής Κακα­βά­νης // Για να μπο­ρέ­σει να εδραιω­θεί ο Χρι­στια­νι­σμός έπρε­πε με κάθε τρό­πο να σβή­σει τα «ίχνη» του παλαιού ειδω­λο­λα­τρι­κού κόσμου γι’ αυτό και η νέα θρη­σκεία έχτι­σε χρι­στια­νι­κούς ναούς στα ερεί­πια των ειδω­λο­λα­τρι­κών, και εκχρι­στιά­νι­σε τις γιορ­τές. Όμως η αίγλη του παλαιού κόσμου μετα­φε­ρό­ταν με τα ονό­μα­τα. Γι’ αυτό ο χρι­στια­νι­σμός, … Συνε­χί­στε να δια­βά­ζε­τε το Η «αγία» Ελέ­νη μήτε το σταυ­ρό βρή­κε μήτε το μύθο της ωραί­ας Ελέ­νης εκθε­με­λί­ω­σε.