Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Αγγλία (ξαπο)στέλνει τους πρόσφυγες στην Ρουάντα

Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // 

Η υπουρ­γός εσω­τε­ρι­κών της Αγγλί­ας Priti Patel δήλω­σε στις 9 Μαΐ­ου πως οι πρό­σφυ­γες που φτά­νουν στην Αγγλία με παρά­νο­μο τρό­πο θα στέλ­νο­νται σε στρα­τό­πε­δα προ­σφύ­γων στην Ρουά­ντα για να κάνουν αίτη­ση ασύ­λου εκεί και να ξανα­χτί­σουν την ζωή τους σύμ­φω­να με την εφη­με­ρί­δα The Guardians.

Η πρώ­τη ομά­δα θα ενη­με­ρω­θεί σύντο­μα για τις προ­θέ­σεις της κυβέρ­νη­σης και οι πρώ­τες πτή­σεις θα γίνουν τους επό­με­νους μήνες.

Σε δήλω­σή της, η υπουρ­γός Εσω­τε­ρι­κών ανα­φέ­ρει : «Το σύστη­μα ασύ­λου της Βρε­τα­νί­ας παρα­βιά­ζε­ται καθώς οι εγκλη­μα­τί­ες εκμε­ταλ­λεύ­ο­νται και δια­κι­νούν λαθραία ανθρώ­πους στη χώρα μας με τερά­στιο κόστος για τους φορο­λο­γού­με­νους του Ηνω­μέ­νου Βασιλείου.

Δεν θα απο­θαρ­ρυν­θώ για να πραγ­μα­το­ποι­ή­σω τις αλλα­γές που ψήφι­σε ο βρε­τα­νι­κός λαός για να πάρει πίσω τον έλεγ­χο των χρη­μά­των, των νόμων και των συνό­ρων μας”.

Η δήλω­ση έχει γίνει δεκτή με δια­μαρ­τυ­ρί­ες από ομά­δες ακτι­βι­στών που δηλώ­νουν πως είναι ένα ρατσι­στι­κό και απάν­θρω­πο σχέ­διο που έρχε­ται σε αντί­θε­ση με το διε­θνές δίκαιο και την Συν­θή­κη του ΟΗΕ για τα δικαιώ­μα­τα των προ­σφύ­γων. Ετοι­μά­ζουν και προ­σφυ­γές στα δικα­στή­ρια ενα­ντί­ον του σχεδίου.

Μετά την Γαλ­λία και την σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κή Δανία προ­στί­θε­ται και η κυβέρ­νη­ση της Αγγλί­ας στην απάν­θρω­πη πολι­τι­κή της απο­στο­λής κυνη­γη­μέ­νων από πολέ­μους και κατα­στρο­φές στην Ρουάντα.

Την Ρουά­ντα που κανείς δεν μπο­ρεί να την χαρα­κτη­ρί­σει στα­θε­ρή πολι­τι­κά χώρα. Αντί­θε­τα η σφα­γή των Τού­τσι το 1994 και οι πρό­σφα­τες καταγ­γε­λί­ες μετα­ξύ των άλλων και από την οργά­νω­ση Human Rights Watch για εξό­ντω­ση πολι­τι­κών αντι­πά­λων και ανε­λευ­θε­ρία του Τύπου από το εθνι­κι­στι­κό κόμ­μα RPF δεί­χνουν το αντίθετο.

Η ανα­ζή­τη­ση «φτω­χών» χωρών που θα ανα­λά­βουν τους πρό­σφυ­γες συνε­χί­ζε­ται από τις «πλού­σιες» χώρες της Ευρώ­πης. Ήδη η Αλβα­νία και η Γκά­να έχουν αρνη­θεί να δεχτούν «παρά­νο­μους» πρό­σφυ­γες ένα­ντι ανταλ­λαγ­μά­των. Αλή­θεια τι μπο­ρούν να προ­σφέ­ρουν χώρες σαν την Ρουά­ντα και άλλες χώρες της Αφρι­κής στους κυνηγημένους;

Μόνο την παρά­τα­ση της δυστυ­χί­ας τους. Την προ­σφέ­ρουν αυτοί που είναι υπεύ­θυ­νοι για τους πολέ­μους και την προσφυγιά.

Το βλέ­που­με και στην δική μας εξε­λιγ­μέ­νη κατά τα άλλα χώρα με τα στρα­τό­πε­δα της ντροπής.

Αυτό που κατη­γο­ρεί η υπουρ­γός εσω­τε­ρι­κών της Αγγλί­ας, δηλα­δή την εκμε­τάλ­λευ­ση των προ­σφύ­γων από τους λαθρέ­μπο­ρους το κάνει επί­ση­μη κρα­τι­κή πολι­τι­κή η πολι­τι­σμέ­νη Ευρώπη.

Ξεφορ­τώ­νει σαν απορ­ρίμ­μα­τα τους πρό­σφυ­γες στις ζού­γκλες της Αφρι­κής αντί να τους παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες να ηρε­μί­σουν και να ξανα­χτί­σουν την ζωή τους.

Πάνε καλά αυτοί οι Σουηδοί;

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο