Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αγωνιστική παρακαταθήκη του Παναγιώτη Βαβουγιού

Γρά­φει ο Γιώρ­γος Μου­σγάς //

Πλή­ρης ημε­ρών έφυ­γε απ’ τη ζωή ο  Πανα­γιώ­της Βαβου­γιός, επί εικο­σα­ε­τία πρό­ε­δρος της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Πολι­τι­κών Συντα­ξιού­χων (ΠΟΠΣ). Πέθα­νε στις 25.2.2022 και η κηδεία του έγι­νε την επο­μέ­νη στο Ναό Αγί­ας Παρα­σκευ­ής με σημα­ντι­κή παρου­σία του κόσμου από όλες τις γει­το­νιές της Αττικής.

Ο Πανα­γιώ­της Βαβου­γιός (1926–2022) εργά­στη­κε στα Ελλη­νι­κά Ταχυ­δρο­μεία και μετά από 37 χρό­νια υπη­ρε­σί­ας συντα­ξιο­δο­τή­θη­κε με το βαθ­μό του Γενι­κού Διευ­θυ­ντή ΕΛΤΑ. Μετά τη συντα­ξιο­δό­τη­σή του εκλέ­χτη­κε πρό­ε­δρος του Συν­δέ­σμου Συντα­ξιού­χων Δημο­σί­ου Ανα­το­λι­κής Αττι­κής και διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος της ΠΟΠΣ για μια εικο­σα­ε­τία. Υπήρ­ξε εκδό­της και διευ­θυ­ντής της εφη­με­ρί­δας «ΒΗΜΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ Δημο­σί­ων Υπαλ­λή­λων επί 20ετία.

Στο 70ο συνέ­δριο της ΠΟΠΣ, που έγι­νε στις 7.3.2017, δια­δέ­χτη­κε τον Π. Βαβου­γιό στη θέση του προ­έ­δρου ο Χρή­στος Μπουρ­δού­κης. Ο Π. Βαβου­γιός εκλέ­χτη­κε επί­τι­μος πρό­ε­δρος της ΠΟΠΣ.

Παρών, παρά το τσου­χτε­ρό κρύο, στην πανελ­λα­δι­κή δια­μαρ­τυ­ρία των συντα­ξιού­χων στο Σύνταγ­μα στις 17.12.2017

Η ανα­κοί­νω­ση της απο­χώ­ρη­σής του απ’ την ηγε­σία της ΠΟΠΣ απο­τε­λεί μια διαρ­κή αγω­νι­στι­κή παρα­κα­τα­θή­κη για τους συντα­ξιού­χους. Έγι­νε απ’ τον ίδιο τον Πανα­γιώ­τη Βαβου­γιό σε συγκέ­ντρω­ση της ΣΕΑ στις 4.4.2017 στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Κατα­γρά­φη­κε με τον τίτλο «Στιγ­μές αγω­νι­στι­κής ανά­τα­σης» στην εφη­με­ρί­δα «Συντα­ξιού­χος του ΟΑΕΕ», της οποί­ας είχα, τότε, την επιμέλεια.

Το κεί­με­νο ήταν το εξής: «Οι συντα­ξιού­χοι όλων των ταμεί­ων γέμι­σαν την πλα­τεία της Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Κάτω απ’ την εξέ­δρα των ομι­λη­τών δέσπο­ζει το πανώ με το σύν­θη­μα: “Κάθε αξιολόγηση=Λεηλασία του λαού”.

Ο χαι­ρε­τι­σμός του απερ­χό­με­νου προ­έ­δρου της Πανελ­λή­νιας Ομο­σπον­δί­ας Πολι­τι­κών Συντα­ξιού­χων (ΠΟΠΣ) Πανα­γιώ­τη Βαβου­γιού ήταν μια αγω­νι­στι­κή ανά­τα­ση για όλους τους συγκε­ντρω­μέ­νους. Ο Πανα­γιώ­της Βαβου­γιός γύρι­σε τη μνή­μη 18 χρό­νια πίσω, όταν πήρε μέρος στη ΣΕΑ, η οποία δρού­σε απ’ τις 14.4.1994. “Ξεκι­νή­σα­με, είπε, με το Χρή­στο Τριά­ντη και τον Τάκη Μαυ­ρο­δό­γλου και συνε­χί­ζου­με”. Ο Χρή­στος Τριά­ντης (18.10.1920 – 2.11.2010),  ήταν πρό­ε­δρος της, τότε, ΠΟΣ-ΤΕΒΕ (που στη συνέ­χεια εξε­λί­χτη­κε σε ΠΟΣ-ΟΑΕΕ ) και ο Τ. Μαυ­ρο­δό­γου ήταν, τότε, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ. “Απο­χώ­ρη­σα, είπε ο Π. Βαβου­γιός, από την ΠΟΠΣ, όχι όμως και από τη ΣΕΑ. Θα είμαι πάντα παρών. Και δεν μπο­ρού­σε να γίνει αλλοιώς, αφού ήμουν σε όλους τους αγώ­νες της και όλες τις πορεί­ες της. Με καύ­σω­νες, με χαλά­ζι, με σπρω­ξί­μα­τα και με δακρυ­γό­να απ’ τους αρμα­τω­μέ­νους των ΜΑΤ.  Όλοι μαζί συνε­χί­ζου­με τους δίκαιους αγώνες”.

Ο Π. Βαβου­γιός στην Πανατ­τι­κή συγκέ­ντρω­ση των συντα­ξιού­χων (4.10.2018) στην πλα­τεία Εθνι­κής Αντί­στα­σης. Αρι­στε­ρά ο Παντε­λής Τάτσης, νυν πρό­ε­δρος της ΠΟΣ-ΟΑΕΕ, και δεξιά ο Ερω­τό­κρι­τος Ποτα­μιά­νος (1924–2021),  πρώ­ην πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΤΣΑ, η οποία συγ­χω­νεύ­τη­κε με την ΠΟΣ-ΤΕΒΕ στην ΠΟΣ-ΟΑΕΕ…

…Και ορθο­στα­τών στην πορεία (4.10.2018) πρός το υπουρ­γείο Εργα­σί­ας (Ο Π. Βαβου­γιός δεύ­τε­ρος από δεξιά)

Ο κεντρι­κός ομι­λη­τής της συγκέ­ντρω­σης Δήμος Κου­μπού­ρης, πρό­ε­δρος της Ομο­σπον­δί­ας Συντα­ξιού­χων ΙΚΑ, ευχα­ρί­στη­σε εκ μέρους της ΣΕΑ τον Πανα­γιώ­τη Βαβου­γιό  που “όλα αυτά τα χρό­νια βοή­θη­σε, συνέ­βα­λε, ενί­σχυ­σε στην ενό­τη­τα και στην πάλη της ΣΕΑ των συντα­ξιου­χι­κών οργα­νώ­σε­ων”. Και ο Δ. Κου­μπού­ρης κατέ­λη­ξε: “Και τον ευχα­ρι­στού­με που βρί­σκε­ται εδώ για να συνε­χί­σει την πάλη ακρι­βώς για αυτό το σκοπό”».

Είχε μετεκ­παι­δευ­θεί στη Γαλ­λία με υπο­τρο­φία της Γαλ­λι­κής Κυβέρ­νη­σης και έχει υπο­βά­λει μελέ­τες και προ­τά­σεις για βελ­τί­ω­ση, εκσυγ­χρο­νι­σμό και απλο­ποί­η­ση των συν­θη­κών λει­τουρ­γί­ας των Ελλη­νι­κών Ταχυ­δρο­μεί­ων. Υπήρ­ξε καθη­γη­τής στη Σχο­λή Προ­σω­πι­κού ΕΛΤΑ και συγ­γρα­φέ­ας βιβλί­ων για τους σπουδαστές

Διε­τέ­λε­σε πρό­ε­δρος του Συλ­λό­γου και της Ομο­σπον­δί­ας Ταχυ­δρο­μι­κών Υπαλ­λή­λων. Ήταν Εκδό­της της εφη­με­ρί­δας «Ταχυ­δρο­μι­κό Βήμα» και του περιο­δι­κού «Ταχυ­δρο­μι­κή Επιθεώρηση».

Ο Π. Βαβου­γιός (δεύ­τε­ρος από αρι­στε­ρά) στην πανελ­λα­δι­κή δια­μαρ­τυ­ρία των συντα­ξιού­χων στις 19.6.2014

 

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο