Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αλήθεια για τους Κουβανούς στη Ζάκυνθο: Μαφιόζικο κύκλωμα λαθρεμπορίας με στόχο την Κούβα

Σε φάση κλι­μά­κω­σης μπαί­νουν το τελευ­ταίο διά­στη­μα οι πολύ­μορ­φοι σχε­δια­σμοί αμε­ρι­κα­νι­κών κέντρων ενά­ντια στην Κού­βα. Ήδη αντε­πα­να­στα­τι­κές ομά­δες, καθο­δη­γού­με­νες και χρη­μα­το­δο­τού­με­νες από τις ΗΠΑ, έχουν προ­κυ­ρή­ξει «ειρη­νι­κές δια­δη­λώ­σεις» για τις 15 Νοέμ­βρη, σε μια νέα από­πει­ρα να δημιουρ­γη­θεί κλί­μα απο­στα­θε­ρο­ποί­η­σης στο Νησί της Επανάστασης.

Στο πλαί­σιο αυτών των σχε­δια­σμών ενά­ντια στην Κού­βα εντάσ­σε­ται και το περι­στα­τι­κό της περα­σμέ­νης Τετάρ­της 27/10, με τους 80–90 Κου­βα­νούς που βρέ­θη­καν στο αερο­δρό­μιο της Ζακύν­θου επι­χει­ρώ­ντας να ταξι­δέ­ψουν για την Ιτα­λία χωρίς να δια­θέ­τουν τα ανα­γκαία ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα. Οι εν λόγω Κου­βα­νοί – που παρί­στα­ναν τους «του­ρί­στες» — φέρε­ται να μπή­καν παρά­νο­μα στην Ελλά­δα από τα βόρεια σύνο­ρα (Ελλά­δας- Βόρειας Μακε­δο­νί­ας), έχο­ντας προη­γου­μέ­νως κάνει αερο­πο­ρι­κώς τον… γύρο του κόσμου, από την Κού­βα στη Ρωσία και απο εκεί στην Σερβία.

Όταν οι ελλη­νι­κές αρχές ανα­κά­λυ­ψαν ότι οι Κου­βα­νοί «του­ρί­στες» δεν δια­θέ­τουν να απα­ραί­τη­τα ταξι­διω­τι­κά έγγρα­φα (βίζα, κλπ) τους απα­γό­ρευ­σαν την επι­βί­βα­ση, κάτι που προ­κά­λε­σε έντα­ση στον χώρο του αεροδρομίου.

Τίθε­νται εύλο­γα ερω­τή­μα­τα; Πως και για­τί κατέ­λη­ξαν όμως οι συγκε­κρι­μέ­νοι άνθρω­ποι από την Κού­βα στη Ζάκυν­θο; Για­τί επι­χεί­ρη­σαν να ταξι­δέ­ψουν αφού δεν είχαν τα απα­ραί­τη­τα έγγραφα;

Σύμ­φω­να με πλη­ρο­φο­ρί­ες του «Ατέ­χνως» οι εν λόγω Κου­βα­νοί, όπως και άλλοι συμπα­τριώ­τες τους, απο­τε­λούν θύμα­τα ενός καλά οργα­νω­μέ­νου μαφιό­ζι­κου δικτύ­ου λαθρε­μπό­ρων που τους υπό­σχε­ται μια «καλύ­τε­ρη ζωή» (υψη­λό­τε­ρους μισθούς, σπί­τια, αυτο­κί­νη­τα, κλπ) στις ευρω­παϊ­κές χώρες, πρω­τί­στως την Ισπα­νία, την Ιτα­λία και τη Γαλ­λία. Για να ταξι­δέ­ψει κάποιος από την Κού­βα στις χώρες-μέλη της ΕΕ απαι­τεί­ται σχε­τι­κή βίζα, την οποία οι ευρω­παϊ­κές πρε­σβεί­ες στην Αβά­να δεν εκδί­δουν. Έτσι, Κου­βα­νοί που θέλουν να μετα­να­στεύ­σουν επι­λέ­γουν να φτά­σουν στην Ευρώ­πη μέσω χωρών για τις οποί­ες δεν απαι­τεί­ται η έκδο­ση βίζας (όπως η Ρωσία και η Σερβία).

Σε πολ­λές δε περι­πτώ­σεις η μαφία των λαθρε­μπό­ρων, που εδρεύ­ει στην Φλό­ρι­ντα των ΗΠΑ αλλά και σε ορι­σμέ­νες ευρω­παϊ­κές πρω­τεύ­ου­σες, τους προ­μη­θεύ­ει με πλα­στά έγγρα­φα ένα­ντι αδράς αμοι­βής. Σημα­ντι­κή προ­ϋ­πό­θε­ση είναι οι μετα­νά­στες να κρα­τή­σουν εχθρι­κή στά­ση ενά­ντια στην Κου­βα­νι­κή κυβέρ­νη­ση, δια­σπεί­ρω­νο­ντας συκο­φα­ντί­ες για το «ανε­λεύ­θε­ρο» και «κατα­πιε­στι­κό καθε­στώς» της Αβά­νας. Γι’ αυτόν τον λόγο οι μετα­νά­στες βαφτί­ζο­νται «αντι­φρο­νού­ντες» που δήθεν «αυτο­μό­λη­σαν», όπως ψευ­δώς τους απο­κα­λούν μια σει­ρά μέσα ενημέρωσης.

Η μαφία που κερ­δο­σκο­πεί στις πλά­τες των μετα­να­στών στο­χεύ­ει στο να δημιουρ­γη­θεί θόρυ­βος ενά­ντια στην Κού­βα, να συκο­φα­ντη­θεί και να σπι­λω­θεί η Κου­βα­νι­κή Επα­νά­στα­ση. Πατώ­ντας πάνω στις προσ­δο­κί­ες μιας – υπο­τι­θέ­με­να — «καλύ­τε­ρης ζωής» και προ­σφέ­ρο­ντας απα­τη­λές υπο­σχέ­σεις, οι λαθρέ­μπο­ροι έχουν στή­σει ένα παρά­νο­μο δίκτυο μετα­νά­στευ­σης προς την Ευρώ­πη, μέρος του οποί­ου είναι και η Ελλάδα.

Δεν είναι, άλλω­στε, κάτι και­νούρ­γιο. Εδώ και πολ­λά χρό­νια οι ίδιες οι κυβερ­νή­σεις των ΗΠΑ έχουν επι­δο­θεί σε μια προ­σπά­θεια να «δελε­ά­σουν» Κου­βα­νούς πολί­τες με δόλω­μα το «αμε­ρι­κά­νι­κο όνει­ρο», τάζο­ντας τους δου­λειές, σπί­τια, αυτο­κί­νη­τα και άλλες πολυ­τέ­λειες, αρκεί αυτοί να εγκα­τα­λεί­ψουν την Κού­βα. Την πολι­τι­κή αυτή ακο­λού­θη­σαν οι κυβερ­νή­σεις του Ομπά­μα, του Τραμπ και συνε­χί­ζει σήμε­ρα ο Μπάι­ντεν, με την αμέ­ρι­στη βοή­θεια ορι­σμέ­νων αυτο­α­πο­κα­λού­με­νων «influencers» βρί­σκο­νται στο μισθο­λό­γιο της CIA και του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Σε κάθε περί­πτω­ση είναι χρέ­ος της ελλη­νι­κής κυβέρ­νη­σης να μην νομι­μο­ποι­ή­σει το παρά­νο­μο δίκτυο μετα­κί­νη­σης μετα­να­στών και να συνερ­γα­στεί με τις κου­βα­νι­κές αρχές για την εξεύ­ρε­ση μιας λύσης που θα διέ­πε­ται από κανό­νες αμοι­βαί­ου σεβασμού.

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο