Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αλληλεγγύη στον παλαιστινιακό λαό και oi μπαντιέρες Τσόμσκι

Ενώ δυνα­μώ­νου­με την αλλη­λεγ­γύη στον παλαι­στι­νια­κό λαό και προ­ε­τοι­μα­ζό­μα­στε για όλα τα ενδε­χό­με­να, κλι­μα­κώ­νο­ντας τον αγώ­να για απε­μπλο­κή της χώρας από το μακε­λειό παρα­κο­λου­θώ­ντας τρο­μο­κρα­τί­ες αλά καρτ, ανά­λο­γα με το πού … φυσά­νε τα ιμπε­ρια­λι­στι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, “Υπε­ρω­ρί­ες” στην παρα­γω­γή και διά­δο­ση fake news, το παρά­δειγ­μα του … μετριο­πα­θούς «Ελεύ­θε­ρου Συρια­κού Στρα­τού» τους “”πρό­θυ­μους στην Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση (με πλή­ρη λει­τουρ­γία τα «αντι­τρο­μο­κρα­τι­κά» ραντάρ για να φιμώ­σει την αλλη­λεγ­γύη στους Παλαι­στί­νιους) και τους θλι­βε­ρούς του δικού μας αστι­κού κρά­τους _ Χέρι χέρι με το κρά­τος — δολο­φό­νο για τα συμ­φέ­ρο­ντα του κεφα­λαί­ου _βλ. Στρα­τη­γι­κή συμ­μα­χία Ελλά­δας – Ισρα­ήλ, με ένα πάντα απα­ραί­τη­το googl-άρι­σμα (στην κατε­ξο­χήν κυρί­αρ­χη αστι­κή μηχα­νή “ανα­ζή­τη­σης” –και χει­ρα­γώ­γη­σης), βλέ­που­με “καρ­φί­τα” _μεταξύ άλλων και τον Νόαμ Τσόμ­σκι, ανε­μί­ζο­ντας τις συνή­θεις του μπα­ντιέ­ρες (μπα­ντιέ­ρα _από το ιτα­λι­κό bandiera, που σημαί­νει σημαία και κάτι παρα­πά­νω –ο λαός μας χρη­σι­μο­ποιεί το “σήκω­σαν μπα­ντιέ­ρα” μετα­φο­ρι­κά, πχ. για το Τσι­πρέι­κο και τους απα­ντα­χού Κασσελάκηδες)

ΝΑ ΣΤΑΜΑΤΗΣΕΙ ΤΩΡΑ Η ΣΦΑΓΗ ΣΤΗ ΓΑΖΑ! Μεγά­λο συλ­λα­λη­τή­ριο και συναυ­λία αλλη­λεγ­γύ­ης στον Παλαι­στι­νια­κό λαό την Κυρια­κή στο Σύνταγμα

Γρά­φει ο \\ Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Περί Τσόμ­σκι ο λόγος

Συνή­θως η αλή­θεια βρί­σκε­ται dietro le quinte, δλδ στα παρασκήνια

  1.  Ζαλί­ζει κυριο­λε­κτι­κά η χρη­μα­το­δό­τη­ση που λαμ­βά­νει το Ισρα­ήλ από τις ΗΠΑ: δια­θέ­τει έναν από τους ισχυ­ρό­τε­ρους στρα­τούς στον κόσμο, για­τί ενι­σχύ­ε­ται από στρα­τιω­τι­κή βοή­θεια ύψους άνω των 3,8 δισ. δολα­ρί­ων ετη­σί­ως από τους αμε­ρι­κά­νους ιμπε­ρια­λι­στές (263 δις$ διαχρονικά)
  2.  Ο Αμε­ρι­κα­νός υπΕξ Άντο­νι Μπλίν­κεν, επι­σκε­πτό­με­νος το Ισρα­ήλ, δήλω­σε ότι η Ουά­σινγ­κτον θα του παρά­σχει την «πλή­ρη υπο­στή­ρι­ξή» της.
  3.  Επι­πλέ­ον, ο υπουρ­γός Άμυ­νας Λόιντ Όστιν ανα­κοί­νω­σε ότι κατα­φθά­νουν πολ­λά στρα­τιω­τι­κά πλοία και το μεγα­λύ­τε­ρο αερο­πλα­νο­φό­ρο του κόσμου, το USS Gerald R Ford, ως επί­δει­ξη δύνα­μης και “για συμπα­ρά­στα­ση στον στε­νό­τε­ρο σύμ­μα­χό της στην περιοχή”.
  4.  Η δια­τή­ρη­ση της περι­φε­ρεια­κής στρα­τιω­τι­κής ηγε­μο­νί­ας του Ισρα­ήλ απο­τε­λεί βασι­κό στοι­χείο της πολι­τι­κής των ΗΠA στη Μέση Ανα­το­λή και αυτό δεν θα μπο­ρού­σε να επι­τευ­χθεί χωρίς την τερά­στια αμε­ρι­κα­νι­κή χρηματοδότηση
  5.  Το Ισρα­ήλ δια­θέ­τει μία τερά­στια φονι­κή μηχα­νή, που δεν θα μπο­ρού­σε να συντη­ρή­σει με δικά του χρή­μα­τα. Σύμ­φω­να με στοι­χεία 2023 του Διε­θνούς Ινστι­τού­του Στρα­τη­γι­κών Μελε­τών (IISS), το Ισρα­ήλ δια­θέ­τει 169.500 εν ενερ­γεία στρα­τιω­τι­κούς στον στρα­τό, το ναυ­τι­κό και τον παρα­στρα­τιω­τι­κό τομέα + (επι­πλέ­ον 465.000 εφε­δρι­κές δυνά­μεις +8.000 παρα­στρα­τιω­τι­κούς φονιά­δες), με πάνω από 300.000 !! να σταθ­μεύ­ουν κοντά στη Λωρί­δα της Γάζας, επί­σης η θητεία είναι 32 μήνες για τους άνδρες και 24 για τις γυναίκες.
  6.  Η Αερο­πο­ρι­κή ισχύς του είναι 100% αμε­ρι­κα­νι­κή (339 μαχη­τι­κά αερο­σκά­φη, εκ των οποί­ων 309 επί­γειας επί­θε­σης) _196 F‑16, 83 F‑15, 30 F‑35, 142 ελι­κό­πτε­ρα + 43 επι­θε­τι­κά Apache. Το F‑16I Sufa εντά­χθη­κε στην Πολε­μι­κή Αερο­πο­ρία του Ισρα­ήλ τέλη 10ετίας του ΄70
  7.  Το Iron Dome (κινη­τό σύστη­μα αερά­μυ­νας σχε­δια­σμέ­νο να ανα­χαι­τί­ζει και να κατα­στρέ­φει πυραύ­λους μικρής εμβέ­λειας χρη­σι­μο­ποιώ­ντας τεχνο­λο­γία ραντάρ) ανα­πτύ­χθη­κε το 2006, από αμε­ρι­κα­νούς ειδι­κούς και τέθη­κε σε πλή­ρη λει­τουρ­γία το 2011 με τη βοή­θεια των ΗΠΑ, οι οποί­ες είναι υπεύ­θυ­νες για την προ­μή­θεια εξαρ­τη­μά­των, καθώς και για τη διά­θε­ση περισ­σό­τε­ρων από 1,5 δισ. δολα­ρί­ων για την αντι­πυ­ραυ­λι­κή άμυ­να του Ισρα­ήλ (στοι­χεία 2022).
  8.  Το Ισρα­ήλ επί­σης δια­θέ­τει πυρη­νι­κές δυνα­τό­τη­τες, σύμ­φω­να με το IISS, το οποίο ανα­φέ­ρει ότι η χώρα δια­θέ­τει πυραύ­λους Jericho (που κατα­σκευά­ζο­νται σε συνερ­γα­σία με τους γάλ­λους ιμπε­ρια­λι­στές _Sud Aviation και Dassault).,
  9.  Σύμ­φω­να με την Υπη­ρε­σία Ερευ­νών του Κογκρέ­σου των ΗΠΑ, οι παρά­γο­ντες για τη συνε­χι­ζό­με­νη στρα­τιω­τι­κή υπο­στή­ρι­ξη προς το Ισρα­ήλ περι­λαμ­βά­νουν κοι­νά στρα­τη­γι­κά συμ­φέ­ρο­ντα, «εσω­τε­ρι­κή υπο­στή­ρι­ξη των ΗΠΑ προς το Ισρα­ήλ” και “αμοι­βαία δέσμευ­ση στις δημο­κρα­τι­κές αξίες».

Σχε­τι­κά με τον γνω­στό γλωσ­σο­λό­γο Νόαμ Τσόμ­σκι (μας τα έχει πει και από κοντά, έχο­ντας έρθει στη χώρα μας προ­σκα­λε­σμέ­νος πανε­πι­στή­μιων κλπ). Χωρίς καμιά διά­θε­ση να μειώ­σου­με τη σημα­σία μιας φωνής δια­μαρ­τυ­ρί­ας στο εσω­τε­ρι­κό των ΗΠΑ, οφεί­λου­με να σημειώσουμε:

Στο διά ταύ­τα, ο αμε­ρι­κα­νός στο­χα­στής υπο­στη­ρί­ζει γενι­κά ότι «η βία γεν­νά­ει βία».

Μια τέτοια προ­σέγ­γι­ση αφή­νει στο απυ­ρό­βλη­το την καρ­διά όλων των αμε­ρι­κα­νο­ευ­ρω­παϊ­κών επεμ­βά­σε­ων όπου Γης, που δεν είναι άλλη από την ιμπε­ρια­λι­στι­κή φύση Αμε­ρι­κής και ΕΕ και τις αντα­γω­νι­στι­κές αντι­θέ­σεις μετα­ξύ των παγκό­σμιων ιμπε­ρια­λι­στι­κών κέντρων.

PDF Logo

Η συνέ­ντευ­ξη Noam Chomsky στο Al  Jazeera+ 🎥🎥 videos

Ο Νόαμ Τσόμσκι για την Παλαιστίνη & το Ισραήλ

Η λέξη ιμπεριαλισμός
που ευθύνεται για τον κύκλο της παγκόσμιας βίας,
λείπει από το λεξιλόγιο

Μιλά­ει για “αμε­ρι­κα­νι­κή μονο­κρα­το­ρία”, προ­τεί­νο­ντας ως λύση να αφου­γκρα­στούν οι μεγά­λες δυνά­μεις τα αιτή­μα­τα των μικρών για να στα­μα­τή­σει το αιμα­το­κύ­λι­σμα, παρα­γνω­ρί­ζο­ντας ότι ο όποιος «διά­λο­γος» με τους ιμπε­ρια­λι­στές γίνε­ται σήμε­ρα εξί­σου με το πιστό­λι στον κρό­τα­φο και απο­τε­λεί κατά κανό­να τον προ­θά­λα­μο νέας ιμπε­ρια­λι­στι­κής επέμβασης.

Θυμί­ζου­με _Τρανταχτό παρά­δειγ­μα την Κύπρο, για την οποία ο Νόαμ Τσόμ­σκι εξέ­φρα­σε την άπο­ψη ότι “…δεν έχει τίπο­τα καλύ­τε­ρο να κάνει, πρέ­πει να δεχτεί το «σχέ­διο Ανάν»…”

Αυτά τα ολίγα…

PODCAST του 902.gr – Συνέ­ντευ­ξη με τον Ελ. Βαγε­νά – Στό­χος του Ισρα­ήλ είναι η γενο­κτο­νία του Παλαι­στι­νια­κού λαού

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο