Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ» του Β. Μαρινάκη προσωρινός δικαιούχος για τηλεοπτική άδεια

Προ­σω­ρι­νό δικαιού­χο για τη χορή­γη­ση άδειας παρό­χου ενη­με­ρω­τι­κού προ­γράμ­μα­τος εθνι­κής εμβέ­λειας στην εται­ρεία «ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ» του εφο­πλι­στή Βαγ­γέ­λη Μαρι­νά­κη, ανα­κή­ρυ­ξε ομό­φω­να το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης, κατά τη συνε­δρί­α­σή του, σήμερα.

Συγκε­κρι­μέ­να, στην ανα­κοί­νω­ση που εξέ­δω­σε το ΕΣΡ ανα­φέ­ρει: «Το Εθνι­κό Συμ­βού­λιο Ραδιο­τη­λε­ό­ρα­σης κατά τη συνε­δρί­α­σή του της 10ης/06/2019 ανα­κή­ρυ­ξε ομο­φώ­νως προ­σω­ρι­νή δικαιού­χο για τη χορή­γη­ση άδειας παρό­χου ενη­με­ρω­τι­κού προ­γράμ­μα­τος εθνι­κής εμβέ­λειας την εται­ρεία “ΑΛΤΕΡ ΕΓΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ”».

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο