Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για τη σύλληψη του «τοξοβόλου» και των δύο γυναικών

Σε ενη­μέ­ρω­ση σχε­τι­κά με τις συλ­λή­ψεις από την Αντι­τρο­μο­κρα­τι­κή του «τοξο­βό­λου του Συντάγ­μα­τος» και των δύο γυναι­κών, η μια εκ των οποί­ων είναι συνερ­γός της Πόλας Ρού­πα, προ­χώ­ρη­σε ο εκπρό­σω­πος Τύπου της ελλη­νι­κής Αστυνομίας.

Οπως έγι­νε γνω­στό, «ο τοξο­βό­λος» Γιάν­νης Μιχαη­λί­δης, ο οποί­ος είχε απο­δρά­σει τον Ιού­νιο του 2019 από τις αγρο­τι­κές φυλα­κές Τίρυν­θας, έχει ταυ­το­ποι­η­θεί στη ληστεία που είχε γίνει σε υπο­κα­τά­στη­μα τρά­πε­ζας στην ορει­νή Ερυ­μάν­θεια Αχα­ΐ­ας τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο, όπου ήταν ντυ­μέ­νος παπάς.

Επί­σης, σύμ­φω­να με την αστυ­νο­μία, στο μπλε SUV αυτο­κί­νη­το μάρ­κας Toyota, στο οποίο επέ­βαι­ναν οι συλ­λη­φθέ­ντες, βρέ­θη­καν ένα πιστό­λι, ένα scorpion και ένα καλάσ­νι­κοφ τα οποία έφε­ραν φυσίγ­για στη θαλά­μη, κάτι που σημαί­νει ότι ήταν έτοι­μα προς χρή­ση. Το αυτο­κί­νη­το είχε κλα­πεί μετα­ξύ 26 και 27 Ιανουα­ρί­ου από τον Χολαργό.

Ο καθέ­νας εκ των συλ­λη­φθέ­ντων έφε­ρε από ένα πλα­στό δελ­τίο ταυ­τό­τη­τας ενώ διέ­θε­ταν και ασύρ­μα­το συντο­νι­σμέ­νο στη συχνό­τη­τα της αστυνομίας.

Στην κατο­χή των τριών βρέ­θη­καν και κινη­τά τηλέ­φω­να, καθώς και κλεμ­μέ­νες πινα­κί­δες κυκλοφορίας.

Οι συλ­λη­φθέ­ντες τη στιγ­μή της σύλ­λη­ψής τους φορού­σαν γάντια ενώ στο αυτο­κί­νη­το υπήρ­χαν ψεύ­τι­κα μού­σια και κλει­διά σπι­τιών για τα οποία θα γίνει έρευ­να, ώστε να εξα­κρι­βω­θεί σε ποια σπί­τια αντιστοιχούν.

Στο αυτο­κί­νη­το υπήρ­χαν σακί­δια με ανδρι­κά ρού­χα πολ­λά εκ των οποί­ων δεν ται­ριά­ζουν στον σωμα­τό­τυ­πο των συλ­λη­φθέ­ντων, γεγο­νός που οδη­γεί την αστυ­νο­μία στο συμπέ­ρα­σμα ότι ανή­κουν σε ασύλ­λη­πτους συνεργούς.

Οι έρευ­νες στα σπί­τια των συλ­λη­φθέ­ντων βρί­σκο­νται σε πλή­ρη εξέ­λι­ξη ενώ μέχρι στιγ­μής έχουν πραγ­μα­το­ποι­η­θεί τέσ­σε­ρις κατ’οί­κον έρευ­νες σε σπί­τια συγ­γε­νών τους, δύο στην Αθή­να και δύο στη Θεσσαλονίκη.

Σημειώ­νε­ται ότι ο Μιχαη­λί­δης είχε κατη­γο­ρη­θεί για συμ­με­το­χή στην οργά­νω­ση «Συνω­μο­σία Πυρή­νων της Φωτιάς», για συνέρ­γεια στη διπλή ληστεία τρα­πε­ζών στο Βελ­βε­ντό Κοζά­νης, ενώ το 2015 κατα­δι­κά­στη­κε σε κάθειρ­ξη 13 ετών για την ένο­πλη συμπλο­κή με αστυ­νο­μι­κούς στην Πεύκη.

Η συνερ­γά­τις της Πόλας Ρού­πα, Κων­στα­ντί­να Αθα­να­σο­πού­λου, είχε φυλα­κι­στεί κατη­γο­ρού­με­νη για συμ­με­το­χή στον «Επα­να­στα­τι­κό Αγώ­να». Ωστό­σο, μετά τη λήξη του 18μήνου είχε αφε­θεί ελεύ­θε­ρη με περιο­ρι­στι­κούς όρους τους οποί­ους και παρα­βί­α­σε καθώς έπα­ψε να εμφα­νί­ζε­ται στο αστυ­νο­μι­κό τμή­μα της περιο­χής της.

Ο πατέ­ρας της ήταν αυτός που στις 20 Ιου­νί­ου του 2019 είχε δηλώ­σει την εξα­φά­νι­σή της.

eurimata toxovolos eurimata toxovolos1 eurimata toxovolos2 eurimata toxovolos3 eurimata toxovolos4 eurimata toxovolos5 eurimata toxovolos6

 

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο