Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ. για το περιστατικό στον ποταμό Έβρο

Αστυ­νο­μι­κοί του Τμή­μα­τος Συνο­ρια­κής Φύλα­ξης εντό­πι­σαν το βρά­δυ του Σαβ­βά­του σε περιο­χή του Έβρου στο Σου­φλί, ομά­δα ατό­μων να επι­βι­βά­ζε­ται από την απέ­να­ντι όχθη σε πλα­στι­κή βάρ­κα με σκο­πό την παρά­νο­μη είσο­δο στην Ελλάδα.

Μια νεκρή και δύο τραυ­μα­τί­ες στον ποτα­μό Έβρο, όταν μετα­νά­στες βρέ­θη­καν σε δια­σταυ­ρού­με­να πυρά

Όπως επι­ση­μαί­νε­ται σε ανα­κοί­νω­ση της Αστυ­νο­μί­ας, προ­κει­μέ­νου να απο­τρα­πεί η συγκε­κρι­μέ­νη διέ­λευ­ση, οι αστυ­νο­μι­κοί προ­χώ­ρη­σαν σε χρή­ση φακών και φωνη­τι­κών προει­δο­ποι­ή­σε­ων σχε­τι­κά με την ιδιό­τη­τά τους («Αστυ­νο­μία — Γυρί­στε πίσω»), ωστό­σο εκεί­νη τη στιγ­μή από την απέ­να­ντι πλευ­ρά ακού­στη­καν πυρο­βο­λι­σμοί, αλλά καθώς ήταν σκο­τά­δι δεν μπο­ρού­σε να δια­πι­στω­θεί η κατεύ­θυν­ση τους.

Σύμ­φω­να με την ίδια ανα­κοί­νω­ση, οι Έλλη­νες αστυ­νο­μι­κοί για τη δια­σφά­λι­ση της σωμα­τι­κής τους ακε­ραιό­τη­τας έσπευ­σαν να καλυ­φθούν, πυρο­βο­λώ­ντας προει­δο­ποι­η­τι­κά στον αέρα, καθώς οι πυρο­βο­λι­σμοί από την απέ­να­ντι πλευ­ρά συνε­χί­ζο­νταν σε ριπές με τον ίδιο ρυθ­μό προς άγνω­στη κατεύθυνση.

«Όταν η βάρ­κα κατέ­φθα­σε στην ελλη­νι­κή όχθη, πέντε από τους μετα­νά­στες απο­βι­βά­στη­καν από αυτή, ενώ οι υπό­λοι­ποι επέ­στρε­ψαν πίσω. Οι τέσ­σε­ρις από αυτούς κατά­φε­ραν να φτά­σουν στη στε­ριά κολυ­μπώ­ντας ενώ μία γυναί­κα παρέ­μει­νε να επι­πλέ­ει στο νερό και όταν οι αστυ­νο­μι­κοί την ανέ­συ­ραν με δυσκο­λία, δια­πί­στω­σαν τον θάνα­τό της.

Όπως δια­πι­στώ­θη­κε η σωρός έφε­ρε στην πίσω δεξιά θωρα­κι­κή χώρα τραύ­μα, όμοιο με πυρο­βο­λι­σμού και μετα­φέρ­θη­κε για διε­νέρ­γεια νεκρο­ψί­ας- νεκρο­το­μής, όπου από την πρώ­τη εκτί­μη­ση του ιατρο­δι­κα­στή η αιτία θανά­του είναι πυρο­βο­λι­σμός από πολύ κοντι­νή από­στα­ση (μερι­κά εκα­το­στά) με χρή­ση όπλου μικρού δια­με­τρή­μα­τος» σημειώ­νε­ται στην ανα­κοί­νω­ση της Αστυνομίας.

Οι δια­σω­θέ­ντες, μετα­ξύ των οποί­ων και ένας ανή­λι­κος, εξε­τά­σθη­καν σχε­τι­κά και προ­έ­κυ­ψε ότι για τη μετα­φο­ρά τους στην Αθή­να είχαν πλη­ρώ­σει από 2.000 ευρώ ο καθέ­νας σε κύκλω­μα δια­κί­νη­σης στην Κωνσταντινούπολη.

Προ­α­νά­κρι­ση διε­νερ­γεί­ται από την Υπο­διεύ­θυν­ση Ασφά­λειας Αλεξανδρούπολης.

 

Ναπο­λέ­ων Σου­κα­τζί­δης Το μεγα­λείο ενός αγω­νι­στή της Αντί­στα­σης, του Θέμου Κορνάρου

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο