Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων το κριτήριο για τη δημοσίευση πληροφοριών για τα τρόφιμα

Συζή­τη­ση για την τρο­πο­ποί­η­ση μιας σει­ράς οδη­γιών και κανο­νι­σμών σχε­τι­κά με τα τρό­φι­μα που αφο­ρούν κυρί­ως τη δημο­σί­ευ­ση πλη­ρο­φο­ριών από τις επι­χει­ρή­σεις που δρα­στη­ριο­ποιού­νται στον κλά­δο των τρο­φί­μων πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­κε στο Ευρωκοινοβούλιο.

Με την πρό­τα­ση της ευρω­παϊ­κής επι­τρο­πής την οποία δεν θίγουν οι τρο­πο­λο­γί­ες του Ευρω­κοι­νο­βου­λί­ου, πολ­λές πλη­ρο­φο­ρί­ες παρα­μέ­νουν «εμπι­στευ­τι­κές» και άρα μη δημο­σιο­ποι­ή­σι­μες στο όνο­μα της αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τας των επι­χει­ρή­σε­ων και σε βάρος της υγεί­ας των λαϊ­κών στρωμάτων.

Σημειώ­νε­ται δε ότι δια­τη­ρεί­ται η δια­δι­κα­σία σύμ­φω­να με την οποία ο έλεγ­χος από τις αρμό­διες αρχές διε­νερ­γεί­ται με βάση τις έρευ­νες που προ­σκο­μί­ζουν οι ίδιες οι επι­χει­ρή­σεις και οι οποί­ες πραγ­μα­το­ποιού­νται και χρη­μα­το­δο­τού­νται από αυτές. Πρό­κει­ται ουσια­στι­κά για τη γνω­στή ευρω­ε­νω­σια­κή πρα­κτι­κή — κοροϊ­δία του λεγό­με­νου «αυτο­ε­λέγ­χου», της ανά­θε­σης δηλα­δή του ελέγ­χου στα ίδια τα μονο­πώ­λια, καταρ­γώ­ντας τους όποιους κρα­τι­κούς ελέγχους.

Ο ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ Κώστας Παπα­δά­κης παρε­νέ­βη στη συζή­τη­ση ανα­φέ­ρο­ντας τα παρακάτω:

«Η δια­μά­χη, πόσες, ποιες πλη­ρο­φο­ρί­ες για τα τρό­φι­μα θα είναι προ­σβά­σι­μες από εκα­τομ­μύ­ρια κατα­να­λω­τές με κρι­τή­ριο να μη θιγεί η αντα­γω­νι­στι­κό­τη­τα των επι­χει­ρή­σε­ων, απο­κα­λύ­πτει την κοροϊ­δία περί “δια­φά­νειας” στον έλεγ­χο και αδειο­δό­τη­σή τους. Μιλά­τε περί “ασφά­λειας” τρο­φί­μων, σε μια Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση, με ιστο­ρία δια­τρο­φι­κών σκαν­δά­λων, με κιν­δύ­νους για την υγεία εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώπων.

Μαί­νε­ται πόλε­μος επι­χει­ρη­μα­τι­κών κολοσ­σών στο δια­τρο­φι­κό κλά­δο, με ισχυ­ρό­τα­τα λόμπι.

Η τρο­φή, η πιο ζωτι­κή ανθρώ­πι­νη ανά­γκη, υπο­τάσ­σε­ται στο κέρδος.

Μικροί αγρό­τες ξερι­ζώ­νο­νται σε όφε­λος μεγά­λων εκμε­ταλ­λεύ­σε­ων (αγρο­τι­κών και βιο­μη­χα­νι­κών) του αγρο­το­δια­τρο­φι­κού τομέα, δια­τρο­φι­κές συνή­θειες καθο­δη­γού­νται δια­φη­μι­στι­κά, τα τρό­φι­μα στο ράφι ακρι­βαί­νουν, η ποιό­τη­τά τους πέφτει (για τους πολ­λούς, όχι για όλους), ενώ ληγ­μέ­να δίνο­νται σε εξα­θλιω­μέ­νους ένα­ντι φορο­α­παλ­λα­γών στους ομί­λους τρο­φί­μων. Οι πει­να­σμέ­νοι σε όλο τον κόσμο και στην “ανα­πτυγ­μέ­νη” Ευρώ­πη πλη­θαί­νουν, όταν επι­στή­μη και τεχνο­λο­γία, η εργα­σία εκα­τομ­μυ­ρί­ων ανθρώ­πων αγρο­τών — εργα­τών μπο­ρούν να εξα­σφα­λί­σουν άφθο­να, φθη­νά και ποιο­τι­κά τρό­φι­μα για όλους.

Η άλλη οργά­νω­ση της οικο­νο­μί­ας, χωρίς μονο­πώ­λια και κέρ­δος, είναι ανα­γκαία και για τη δια­τρο­φή και Υγεία του λαού».

 

Πηγή: 902.gr

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο