Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Αντζελίνα Τζολί για το πολύνεκρο ναυάγιο: «Κανείς δεν ρισκάρει τη ζωή του με αυτόν τον τρόπο, εκτός αν δεν έχει επιλογές»

Με ανάρ­τη­σή της στο Instagram η Αμε­ρι­κα­νί­δα ηθο­ποιός Αντζε­λί­να Τζο­λί ανα­φέρ­θη­κε στο πολύ­νε­κρο ναυά­γιο ανοι­χτά της Πύλου, δηλώ­νο­ντας «συντε­τριμ­μέ­νη» από το συμβάν.

Η ηθο­ποιός κοι­νο­ποί­η­σε μέσω ενός story μια φωτο­γρα­φία του BBC από το ναυά­γιο, σχο­λιά­ζο­ντας για την τραγωδία:

«Συντε­τριμ­μέ­νη από τα νέα. Κανείς δεν ρισκά­ρει τη ζωή του με αυτόν τον τρό­πο, εκτός αν δεν έχει επι­λο­γές. Γνώ­ρι­ζα έναν άντρα που έχα­σε τη γυναί­κα του και την κόρη του αφού έμει­νε κοντά στο σώμα τους για ώρες προ­σπα­θώ­ντας να τις κρα­τή­σει στη ζωή. Ανα­ρω­τή­θη­κα για­τί θα ανέ­βαι­ναν σε ένα τόσο γεμά­το σκά­φος αν φαι­νό­ταν επι­κίν­δυ­νο. Και για­τί να το ρισκά­ρουν εξαρχής;».

Υπεν­θυ­μί­ζε­ται ότι η Τζο­λί έχει στο παρελ­θόν ασχο­λη­θεί με το ζήτη­μα των προ­σφύ­γων με την ιδιό­τη­τα της Πρέ­σβει­ρας της Ύπα­της Αρμο­στί­ας του ΟΗΕ για τους Πρό­σφυ­γες. Μάλι­στα, το Μάρ­τη του 2016 η ίδια είχε επι­σκε­πτεί την Ελλά­δα για το θέμα των προ­σφυ­γι­κών-μετα­να­στευ­τι­κών ροών από τη Μέση Ανα­το­λή και τη Βόρεια Αφρική.

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο