Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η Απεργία — Стачка

Γρά­φει ο \\  Αστέ­ρης Αλα­μπής _Μίδας

Πρό­κει­ται για την αρι­στουρ­γη­μα­τι­κή πρώ­τη μεγά­λου μήκους ται­νία ενός από τους κορυ­φαί­ους τους Σοβιε­τι­κού σινε­μά, που γεμά­τη συμ­βο­λι­σμούς και αντι­θέ­σεις λει­τουρ­γεί σαν πρώ­ι­μο δείγ­μα εξαι­ρε­τι­κού ταλέ­ντου του μεγά­λου σκη­νο­θέ­τη Σερ­γκέι Αϊζεν­στάιν.

Αφη­γεί­ται την πραγ­μα­το­ποί­η­ση και κατα­στο­λή μιας απερ­γί­ας _την επο­χή του τσά­ρου, κάνο­ντας χρή­ση του μετα­φο­ρι­κού μοντάζ, δημιουρ­γώ­ντας εντυ­πώ­σεις μέσα από τη δια­δο­χι­κή δια­λε­χτι­κή σύγκρου­ση των εικό­νων, με στό­χο τον προ­βλη­μα­τι­σμό — σοκ — του θεα­τή και τη δημιουρ­γία της σύν­θε­σης. Σκη­νές από συναρ­πα­στι­κό μοντάζ, κινη­μα­το­γρα­φι­κή και­νο­το­μία και σου­ρε­α­λι­στι­κό βαριε­τέ απει­κο­νί­ζουν την επι­κή μάχη ανά­με­σα στο προ­λε­τα­ριά­το και τους καπιταλιστές.

Τα αφε­ντι­κά –παρέα με την κυβέρ­νη­ση στέλ­νουν κατα­σκό­πους, για να δουν τί μπο­ρεί να κάνουν… με την παρα­δο­σια­κή αντί­λη­ψη του ατό­μου — πρω­τα­γω­νι­στή να έχει αντι­κα­τα­στα­θεί από τον ανθρώ­πι­νο τύπο (καπι­τα­λι­στές –καρι­κα­τού­ρες, προ­βο­κά­το­ρες απερ­γο­σπά­στες να βγαί­νουν τα έγκα­τα της γης κλπ.)

Η ται­νία χρη­σι­μο­ποιεί με εντυ­πω­σια­κό τρό­πο το μετα­φο­ρι­κό μοντάζ, ειδι­κά σε μια σεκάνς που αντι­πα­ρα­θέ­τει δια­δο­χι­κές εικό­νες από ένα σφα­γείο όπου σφά­ζο­νται βόδια με εικό­νες από το μακε­λειό ανά­με­σα στους απερ­γούς και τους μπρά­βους της εργο­δο­σί­ας — ένα σημείο με μεγά­λη δύνα­μη απο­προ­σω­ποί­η­σης. Με αφορ­μή την Απεργία/ Stachka, o Αϊζεν­στάιν μίλη­σε για μοντάζ των σοκ, κάτι που προ­χώ­ρη­σε παρα­πέ­ρα αργό­τε­ρα σαν την ουσία του κινη­μα­το­γρά­φου-γρο­θιά, που έκφρα­ζε την επι­θε­τι­κή δύνα­μη του κινηματογράφου.

Υπάρ­χει και χιού­μορ στην Απερ­γία: κάθε χαφιές που εμφα­νί­ζε­ται μετα­μορ­φώ­νε­ται σε ζώο, που –μετα­ξύ άλλων και πέρα από τον προ­φα­νή συλ­λο­γι­σμό, βοη­θά­ει στο να μη βιώ­νει κανείς την ται­νία σαν ένα «μισο-ντο­κι­μα­ντέρ» που κατα­γρά­φει αλη­θι­νά γεγο­νό­τα. Το θέμα που μπαί­νει τόσο μέσα από την αφη­γη­μα­τι­κή μέθο­δο όσο και μέσα από το ίδιο το θέμα, δεν είναι «πώς ήταν τα δύο αντι­μα­χό­με­να μέρη σ’ αυτή τη συγκε­κρι­μέ­νη απερ­γία» αλλά «πώς γίνε­ται μια απεργία».

«Το φιλμ αφη­γεί­ται την ιστο­ρία μιας απερ­γί­ας, που κατα­πνί­γη­κε, μ’ έναν ποιο­τι­κά δια­φο­ρε­τι­κό τρό­πο απ’ ό,τι ο μέχρι τότε κινη­μα­το­γρά­φος», γρά­φει ο ιστο­ρι­κός του κινη­μα­το­γρά­φου Κιθ Ρίντερ και συνε­χί­ζει: «Η παρα­δο­σια­κή αντί­λη­ψη του ατό­μου — πρω­τα­γω­νι­στή έχει αντι­κα­τα­στα­θεί από τον ανθρώ­πι­νο τύπο. Τα αφε­ντι­κά είναι καρι­κα­τού­ρες που καπνί­ζουν πού­ρα και οι προ­βο­κά­το­ρες απερ­γο­σπά­στες δεί­χνο­νται και βγαί­νουν από βαρέ­λια μέσα από τη γη. Για τον Αϊζεν­στάιν σημα­σία δεν έχουν τα άτο­μα σαν άτο­μα αλλά οι κοι­νω­νι­κές δυνά­μεις που εκπροσωπούν».

Η ται­νία γυρί­στη­κε με πενι­χρό κεφά­λαιο, αλλά η τεχνι­κή του _μόλις 26χρονου Αϊζεν­στάιν, είναι ολο­ζώ­ντα­νη, ήδη, από το πρώ­το της δείγ­μα. Ο ίδιος ο σκη­νο­θέ­της τη χαρα­κτη­ρί­ζει «κινη­μα­το­θε­α­τρι­κό» έργο και τη διαι­ρεί σε έξι πράξεις.

Πολ­λά χρό­νια αργό­τε­ρα από τα γυρί­σμα­τα της «Απερ­γί­ας», στα χει­ρό­γρα­φα των ανα­μνή­σε­ων του, ο ίδιος ο Αϊζεν­στάιν θα περιέ­γρα­φε την πρώ­τη του ται­νία με τους εξής χαρα­κτη­ρι­σμούς: «Απερ­γία: αδέ­ξιααιχ­μη­ρήαπροσ­δό­κη­τηαμε­τα­νό­η­τηασυ­νή­θι­στα εγκυ­μο­νού­σα με σχε­δόν όλα εκεί­να που επρό­κει­το να ανα­δει­χθούν στην ωρι­μό­τη­τά μου στη διάρ­κεια των τελευ­ταί­ων χρό­νων της δου­λειάς μου».

Και εδώ επο­μέ­νως μπο­ρεί κανείς να δει πώς χρη­σι­μο­ποιεί το μοντάζ ο καλ­λι­τέ­χνης που καθό­ρι­σε την έννοιά του και την εξέ­λι­ξε σε θεω­ρη­τι­κό και πρα­κτι­κό επί­πε­δο όπως τη γνω­ρί­ζου­με σήμε­ρα. Για τον Αϊζεν­στάιν η μεθο­δο­λο­γία σύν­δε­σης των εικό­νων (μοντάζ) απο­τε­λού­σε τον ακρο­γω­νιαίο λίθο της κινη­μα­το­γρα­φι­κής τέχνης και καμία εικό­να δεν μπο­ρού­σε να εννοη­θεί παρά μόνο σε αλλη­λε­πί­δρα­ση με μία άλλη.

Έτσι, χρη­σι­μο­ποιώ­ντας εργα­λεία της δια­λε­κτι­κής, ανέ­δει­ξε ότι η αλλη­λου­χία δύο εικό­νων δεν παρά­γει απλώς το άθροι­σμά τους αλλά ένα νέο, άρτι γεν­νη­μέ­νο απο­τέ­λε­σμα, το οποίο με τη σει­ρά του συν­δε­ό­ταν δια­λε­κτι­κά με το περιε­χό­με­νο που ήθε­λε να απο­δώ­σει. Όπως σημειώ­νει ο Ρίντερ, στην «Απερ­γία» ο Αϊζεν­στάιν χρη­σι­μο­ποιεί με εντυ­πω­σια­κό τρό­πο «το μετα­φο­ρι­κό μοντάζ, ειδι­κά σε μια σεκάνς που αντι­πα­ρα­θέ­τει δια­δο­χι­κές εικό­νες από ένα σφα­γείο όπου σφά­ζο­νται βόδια με εικό­νες από το μακε­λειό ανά­με­σα στους απερ­γούς και τους μπρά­βους της εργο­δο­σί­ας…».

Κανένας για δουλειά, όλοι στους δρόμους
γιατί «οι ζωές μας δεν είναι κόστος»!
Αθήνα: 11.30 π.μ. στα Προπύλαια -
Θεσσαλονίκη: 11 π.μ. στο Άγαλμα Βενιζέλου

Απεργούμε! Διαδηλώνουμε σε δεκάδες πόλεις όλης της χώρας! Βροντοφωνάζουμε πως οι ζωές μας δεν είναι «κόστος». Λέμε «ως εδώ» στην πολιτική που θυσιάζει όλες τις λαϊκές ανάγκες στον βωμό του κέρδους!

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο