Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η απορία μας…

Σχό­λιο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // 

Κυκλο­φό­ρη­σε μαζί με την εφη­με­ρί­δα Documento (14/11) το “HOTDOC HISTORY” με θέμα «30 χρό­νια από την πτώ­ση του υπαρ­κτού σοσιαλισμού».

Σ’ αυτό οι αρθρο­γρά­φοι κατα­θέ­τουν τις από­ψεις τους. Δεν θα τις σχο­λιά­σου­με. Αυτό όμως που «χτυ­πά στο μάτι» είναι ότι δεν υπάρ­χει καμία ανα­φο­ρά (π.χ στην ενδει­κτι­κή βιβλιο­γρα­φία που προ­τεί­νουν ή με τη μορ­φή άρθρου) στα όσα το ΚΚΕ εδώ και χρό­νια συλ­λο­γι­κά έχει επε­ξερ­γα­στεί. Να θυμί­σου­με ότι το ΚΚΕ ξεκί­νη­σε από την Πανελ­λα­δι­κή Συν­διά­σκε­ψη του 1995 και συνέ­χι­σε όλα αυτά τα χρό­νια (με σταθ­μό το 18ο συνέ­δριο του) μία τιτά­νια προ­σπά­θεια προ­κει­μέ­νου να εμβα­θύ­νει στις αιτί­ες νίκης της αντε­πα­νά­στα­σης και της καπι­τα­λι­στι­κής παλι­νόρ­θω­σης. Μία προ­σπά­θεια που συνε­χί­ζε­ται μέχρι σήμε­ρα και που συχνά «δείγ­μα­τά» της παρου­σιά­ζο­νται σε αρθρο­γρα­φία ή σε ειδι­κές εκδόσεις.

Μάλι­στα το ίδιο το ΚΚΕ στο 18ο συνέ­δριο του τόνι­ζε: «..Γνω­ρί­ζου­με και δεχό­μα­στε ότι η μελ­λο­ντι­κή ιστο­ρι­κή μελέ­τη, από το Kόμ­μα μας και διε­θνώς από το κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, σίγου­ρα θα φωτί­σει περισ­σό­τε­ρο τα ζητή­μα­τα της πεί­ρας της EΣΣΔ και των άλλων σοσια­λι­στι­κών κρα­τών. Aναμ­φί­βο­λα, θα προ­κύ­ψουν και ζητή­μα­τα συμπλή­ρω­σης, βελ­τί­ω­σης και εμβά­θυν­σης κάποιων εκτι­μή­σε­ών μας. Άλλω­στε, η ανά­πτυ­ξη της θεω­ρί­ας του σοσια­λι­σμού — κομ­μου­νι­σμού είναι ανα­γκαιό­τη­τα, ζωντα­νή δια­δι­κα­σία, πρό­κλη­ση για το Kόμ­μα μας και το διε­θνές κομ­μου­νι­στι­κό κίνη­μα, σήμε­ρα και στο μέλλον…»

Από αυτή την άπο­ψη χρέ­ος κάθε αρθρο­γρά­φου αν ήθε­λε πραγ­μα­τι­κά επι­στη­μο­νι­κά και ουσια­στι­κά ν’ ασχο­λη­θεί με το όλο ζήτη­μα , ήταν να «σκύ­ψει» πάνω σ’ αυτές ‑έστω και ασκώ­ντας «πολε­μι­κή»- και όχι να τις «προ­σπερ­νά σφυ­ρί­ζο­ντας αδιάφορα»…

che guevara 008

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο