Ό,τι ν’ ακούω με το δεξιό μου αυτί / με μάτι αριστερό το βλέπω.
Κι ό,τι καταπιάνεται ο νους να στοχαστεί, / οι χτύποι της καρδιάς το λένε πρώτοι. (Κ. Βάρναλης)

Η αποψίλωση του Αμαζόνιου διπλασιάστηκε σε έναν χρόνο

Η απο­ψί­λω­ση της περιο­χής του Αμα­ζο­νί­ου στη Βρα­ζι­λία σχε­δόν διπλα­σιά­στη­κε μετα­ξύ Ιανουα­ρί­ου-Αυγού­στου και της ίδιας περιό­δου το 2018, κατα­στρέ­φο­ντας άλλα 6.404,4 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα συνο­λι­κά (ένα­ντι 3.336,7 km²), σύμ­φω­να με επί­ση­μα προ­σω­ρι­νά στοι­χεία που έγι­ναν σήμε­ρα γνωστά.

Αυτό αντι­προ­σω­πεύ­ει αύξη­ση κατά 91,9%.

Μόνο τον μήνα Αύγου­στο, χάθη­καν 1.700,8 km², λιγό­τε­ρα από τον Ιού­λιο (όπου οι αριθ­μοί είχαν τετρα­πλα­σια­στεί), αλλά υπερ­τρι­πλά­σια σε σχέ­ση με τον Αύγου­στο του 2018 (526,5 km²), σύμ­φω­να με το σύστη­μα δορυ­φο­ρι­κών ειδο­ποι­ή­σε­ων DETER του Εθνι­κού Ινστι­τού­του Δια­στη­μι­κών Ερευ­νών (INPE).

Η απο­ψί­λω­ση των δασών αυξή­θη­κε τους τελευ­ταί­ους τέσ­σε­ρις μήνες: 738,2 τετρα­γω­νι­κά χιλιό­με­τρα τον Μάιο, 936,3 km² τον Ιού­νιο, 2.255,4 km² τον Ιού­λιο και πλέ­ον 1.700,8 km² τον Αύγουστο.

Οι ειδι­κοί εκτι­μούν ίσως κατα­στρα­φούν 10.000 km² δάσους συνο­λι­κά φέτος για πρώ­τη φορά από το 2008.

Εμπει­ρο­γνώ­μο­νες και φορείς προ­στα­σί­ας του περι­βάλ­λο­ντος εξη­γούν αυτή την αύξη­ση της απο­ψί­λω­σης από τη δρά­ση γεωρ­γών, κτη­νο­τρό­φων και άλλων που ενθαρ­ρύν­θη­καν από την υπο­στή­ρι­ξη που εξέ­φρα­σε ο πρό­ε­δρος της Βρα­ζι­λί­ας Ζαΐχ Μπολ­σο­νά­ρου για την εκμε­τάλ­λευ­ση περιο­χών των αυτο­χθό­νων και προ­στα­τευό­με­νων περιο­χών ώστε να ανα­πτύ­ξουν τις δρα­στη­ριό­τη­τες αυτές καθώς και έρευ­νες για μεταλλεύματα.

Σύμ­φω­να με ειδι­κούς, τον Σεπτέμ­βριο ανα­μέ­νε­ται να υπάρ­ξουν περισ­σό­τε­ρες εστί­ες φωτιάς στην περιο­χή του Αμα­ζο­νί­ου καθώς “η κορύ­φω­ση της απο­ψί­λω­σης σημειώ­θη­κε τον Ιού­λιο και αυτή των πυρ­κα­γιών τον Σεπτέμ­βριο”, επι­σή­μα­νε η ‘Ανε Αλεν­σάρ, η επι­στη­μο­νι­κή διευ­θύ­ντρια του Ινστι­τού­του Περι­βαλ­λο­ντι­κών Ερευ­νών στην Αμα­ζο­νία (IPAM).

Μοι­ρα­στεί­τε το:

Μετάβαση στο περιεχόμενο